Pomoc

Ako môžete pomôcť

Autizmus je porucha taká komplexná, že účinne môžeme bojovať len vtedy, keď spojíme sily a využijeme všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Nestačíme na to sami, potrebujeme Vašu pomoc, aby naša škola mohla fungovať v stále lepšej kvalite na prospech našich malých autistov.

Príspevky zo štátneho rozpočtu pokrývajú bežné prevádzkové náklady zariadenia. Toto zariadenie má však vyššiu ambíciu, ako byť úschovňou pre ťažko postihnuté deti, kde si rodič svoje dieťa odloží na pár hodín. Tieto deti sú vzdelávateľné, potrebujú len špeciálny prístup. Preto im chceme poskytnúť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, aby mohli rozvinúť svoj potenciál a napriek hendikepu sa raz zaradiť do spoločnosti ako jej produktívni a tvoriví členovia. Na to potrebujeme primerané pomôcky, ktoré by umožnili ich rozvoj.

Pri ich zháňaní sa nemôžeme spoliehať iba na rodičov, keďže rodiny našich detí už majú aj tak nesmierne ťažkú situáciu a vynakladajú nemalé množstvo finančných prostriedkov na rôzne vyšetrenia, lieky a špeciálne pomôcky. Príjmy rodičov sú znížené aj tým, že často jeden z nich je nútený zostať s dieťaťom na predĺženej rodičovskej dovolenke, ba aj neskôr trávia s dieťaťom prakticky 24-hodín denne, keďže potrebuje intenzívnu starostlivosť.

Preto sa pri úsilí vytvoriť najlepšie podmienky pre vzdelávanie našich malých detí obraciame na Vás. S Vaším prispením im pomôžeme pochopiť a sprístupniť náš svet, uľahčiť komunikáciu a rozvíjať svoje schopnosti. Pomôžete nám svojím príspevkom vytvoriť z tohto pracoviska špičkové zariadenie.

Všetkých našich sponzorov si nesmierne ceníme a budeme ich firmy propagovať všetkými dostupnými spôsobmi, napr. prostredníctvom webovej stránky, výročných správ a buletinov, vývesných tabulí na škole, rozhovorov v médiách a pod..

Prispieť na našu činnosť môžete priamo sponzorsky poukázaním finančných prostriedkov na náš účet. Ešte vítanejšia je však adresnejšia cesta, môžete nám pomôcť s preplatením faktúr na rôzne pomôcky čím si znížite vlastný daňový základ. Vaše peniaze využijeme transparentne. Poskytneme Vám vyúčtovanie a riadnu dokumentáciu o každom účele ich použitia. Ak je vo Vašich možnostiach pomôcť vyššími sumami, privítame pomoc pri zakúpení:
– počítačových programov, špeciálnych pomôcok (drevené klávesnice, špeciálne upravené počítačové myši, adaptéry…),
– tabletov. notebookov, čítacích per,
– tabúľ, stoličiek a stolov, pomôcok do rehabilitačnej miestnosti,
– kobercov do učební, špeciálneho nábytku do tried.

Zároveň nám môžete pomôcť so zaobstaraním kopírky, tlačiarne, letovačky, hrebeňovky, scanera, prípadne počítačov.

Aj príspevky s nižšími sumami sú vítané. Môžete nám pomôcť zaobstarať rôzne:
– didaktické pomôcky, kartičky, hračky, plastelíny, farby, penové, drevené či papierové puzzle, rôzne skladačky, pastelky, knihy a špeciálne pracovné zošity.

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 3150 9643

Za každú Vašu pomoc Vám v mene našich detí ďakujeme. S prianím všetkého dobrého ostáva zriaďovateľka

Mgr. Eva Turáková

Hore