Regionálne autistické centrumFrancesco

Francesco – regionálne autistické centrum

Autisti Prešov

Štatutár: Mgr. Eva Turáková
Web: www.autistipresov.sk, mail: autisti.skola@azet.sk
Telefón: 0907 993 941
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (SLSP)

Francesco –regionálne autistické centrum je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 a svojou činnosťou je zamerané hlavne na poskytovanie školiacich, vzdelávacích aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť v problematike autizmu.

Úzko spolupracuje so Súkromnou spojenou školou a Krajským autistickým centrom Prešov, n.o., s ktorými sídli v rovnakej budove. Činnosti všetkých troch organizácií sa navzájom prelínajú a vhodne dopĺňajú, aby bola klientom s autizmom a ich rodinám zabezpečená čo najväčšia podpora a pomoc.

Francesco sa každoročne zúčastňuje vianočných trhov, kde sa prezentuje výrobkami klientov s autizmom.

Je tiež poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre odborných i pedagogických zamestnancov pracujúcich s klientelou autistického spektra akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

Francesco každoročne získava granty z projektov, pomocou ktorých sa snaží zlepšovať kvalitu života klientov s autizmom a ich rodín.

Občianske združenie tiež hľadá možnosti v oblasti pracovného zaradenia sa ľudí s diagnózou v rámci autistického spektra.

Hore