Čo je KACP?

Čo je Krajské autistické centrum, n.o, ktoré sídli na 6. posch. v našej budove na Vodárenskej 3 v Prešove?

Krajské autistické centrum Prešov /KACP, n.o./ je špecializované zariadenie /mnohí evidujete skôr výraz DSS/, ktoré je v rámci poskytovania sociálnej služby zamerané na klientov s autizmom.

V súčasnosti poskytuje KACP ambulantnú a týždennú pobytovú službu pre klientov s autizmom u nás v našej budove na Vodárenskej 3.

Čo to znamená?

Podľa zákona o sociálnych službách sa špecializované zariadenie zaoberá poskytovaním sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie. Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Ambulantná sociálna služba v zariadeniach sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.

Prijímateľmi ambulantnej formy sociálnej služby v KACP u nás sú deti MŠ, ktoré zostávajú v našom zariadení aj popoludní. Služba sa vykonáva v priestoroch MŠ na 3.posch.

Ďalej sú to deti a žiaci ZŠ a praktickej školy, ktorí u nás ostávajú aj po vyučovaní spravidla do 16.30 hod. So všetkými klientmi a ich zákonnými zástupcami máme podpísanú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Klientmi ambulantnej formy sú aj mladí ľudia, bývalí žiaci našej praktickej školy, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku aj štúdium v praktickej škole. Náplňou činnosti našich klientov v zariadení je rozvíjanie sebaobslužných činností, sociálna rehabilitácia, terapie, ale aj relaxačné a záujmové činnosti. Časť klientov pomáha v školskej cukrárni a pripravujeme pre nich aj chránené dielne, kde budú môcť pracovať v chránenom prostredí podľa svojich schopností a možností.

 Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Týždenná sociálna služba sa neposkytuje počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní. Pobytovú sociálnu službu možno maloletému dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

Klienti KACP, pobytovej formy sú v dopoludňajších hodinách v MŠ, ZŠ alebo praktickej škole, popoludní sú v priestoroch na 6.posch.

Obe zariadenia fungujú aj v čase letných prázdnin podľa rozsahu, ako je uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby s našimi klientmi, resp. ich zákonnými zástupcami.

Ak si teda kladiete otázku, čo bude ďalej s mojim dieťaťom po skončení školy, odpoveď je tu.

Keďže máme zriadené zariadenie poskytujúce sociálnu službu, môže dieťa, klient pokračovať v danej dennej ambulantnej alebo týždennej forme podľa potreby. Zároveň aj my budeme prispôsobovať sociálnu službu a jej rozsah podľa aktuálnych potrieb vás rodičov, zákonných zástupcov a našich detí, čiže klientov.

Sociálna služba je zo zákona spolufinancovaná klientom, resp. jeho zákonným zástupcom.

Na prijatie dieťaťa, klienta do nášho špecializovaného zariadenia je nevyhnutné:

1. Podanie "Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami.

Tlačivá:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti (potrebné uviesť požadovanú formu sociálnej služby a to ambulantnú alebo týždennú)

2. Príloha – lekársky nález

3. Príloha – potvrdenie o výške príjmu žiadateľa, u detí potvrdenie o výške príjmu rodičov za posledných 12 kalendárnych mesiacov

4. Príloha – rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony + uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

Tlačivo žiadosti a príloha – lekársky nález sú k dispozícii na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja a predvyplnené tlačivo žiadosti na webovej stránke KACP, n. o. v časti dokumenty.

 Žiadosť spolu s prílohami je potrebné doručiť na adresu:

Ú PSK

Odbor sociálny

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 

V prípade zaslania žiadosti poštou odporúčame dokumenty zaslať doporučene. V prípade osobného doručenia odporúčame nechať si potvrdiť kópiu žiadosti prezentačnou pečiatkou podateľne Ú PSK.

Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

Zdravotná posudková činnosť je:

- hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník Úradu PSK, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

- individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

- rodinného prostredia fyzickej osoby,

- prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a

- odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam          základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej   osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,

- návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie občan prikladá k "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby",

Je dôležité, aby v rozhodnutí bola uvedená odkázanosť na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení so zameraním na zdravotné postihnutie, ktorým je autizmus.

2. Podanie "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

 Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v KACP, n. o., podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohou.

1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (potrebné uviesť požadovanú formu sociálnej služby a to ambulantnú alebo týždennú)

2. Príloha – rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony + uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja a predvyplnené na webovej stránke KACP, n. o. v časti dokumenty.

 Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť na adresu:

Ú PSK

Odbor sociálny

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 

 V prípade zaslania žiadosti poštou odporúčame dokumenty zaslať doporučene. V prípade osobného doručenia odporúčame nechať si potvrdiť kópiu žiadosti prezentačnou pečiatkou podateľne Ú PSK.

V prípade že v KACP nie je voľné miesto, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradená do evidencie žiadostí pre KACP.

Ak je v zariadení voľné vhodné miesto a žiadosť je kompletná, budúci prijímateľ sociálnej služby bude kontaktovaný povereným zamestnancom KACP kvôli určeniu termínu nástupu a informáciám potrebnými k nástupu.

Občan, ktorý ma trvalé bydlisko mimo Prešovského kraja, ale má záujem, aby sa mu sociálna služba poskytovala u nás, musí postupovať podľa informácií od konkrétneho samosprávneho kraja, v ktorom má trvalé bydlisko.

3.  Začatie poskytovania sociálnej služby

Po nástupe do KACP je s občanom resp. jeho zákonným zástupcom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Čo získate, ak máte dieťa posúdené ako dieťa s odkázanosťou na sociálnu službu?

V prvom rade po ukončení povinnej školskej dochádzky má dieťa možnosť naďalej pokračovať v zariadení, kde je plne stimulované a je v prostredí, ktoré mu rozumie a rešpektuje jeho diagnózu a deficity.

Ak je dieťa v škole, môže mať zabezpečenú starostlivosť v popoludňajšom čase a v čase letných prázdnin.

Máte možnosť dať dieťaťu budúcnosť v prostredí, ktoré pozná a rešpektuje jeho individualitu.

Ak máte dieťa posúdené, nemusíte ho hneď do KACP prihlásiť, ak to momentálne nepotrebujete, ale vždy máte túto možnosť.

 

Takže, na 6.posch. nemáme internát. Je to špecializované zariadenie pre klientov s autizmom bez obmedzenia veku.