Postup pre žiadateľov

Fyzická osoba alebo jej zákonný zástupca, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby u nás sa môže pred začatím vybavovania oficiálnych žiadostí s nami osobne, telefonicky alebo e-mailom skontaktovať a získať podrobnejšie informácie o možnostiach poskytovania služby v našom zariadení.

 

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení KACP, n. o.:

 

1. Podanie "Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami.

Tlačivá:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti (potrebné uviesť požadovanú formu sociálnej služby a to ambulantnú alebo týždennú)

2. Príloha – lekársky nález

3. Príloha – potvrdenie o výške príjmu žiadateľa, u detí potvrdenie o výške príjmu rodičov za posledných 12 kalendárnych mesiacov

4. Príloha – rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony + uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

 

Tlačivo žiadosti a príloha – lekársky nález sú k dispozícii na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja a predvyplnené tlačivo žiadosti na webovej stránke KACP, n. o. v časti dokumenty.

 

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné doručiť na adresu:

 

Ú PSK

Odbor sociálny

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 

V prípade zaslania žiadosti poštou odporúčame dokumenty zaslať doporučene. V prípade osobného doručenia odporúčame nechať si potvrdiť kópiu žiadosti prezentačnou pečiatkou podateľne Ú PSK.

 

Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

 

Zdravotná posudková činnosť je:

 

- hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu

 

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník Úradu PSK, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

 

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

 

- individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

- rodinného prostredia fyzickej osoby,

- prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a

- odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách.

 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

 

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam          základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej   osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,

- návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie občan prikladá k "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby",

 

Je dôležité, aby v rozhodnutí bola uvedená odkázanosť na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení so zameraním na zdravotné postihnutie, ktorým je autizmus.

 

 

2. Podanie "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

 Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v KACP, n. o., podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohou.

1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (potrebné uviesť požadovanú formu sociálnej služby a to ambulantnú alebo týždennú)

2. Príloha – rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony + uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

 

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja a predvyplnené na webovej stránke KACP, n. o. v časti dokumenty.

 

Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť na adresu:

 

Ú PSK

Odbor sociálny

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 

V prípade zaslania žiadosti poštou odporúčame dokumenty zaslať doporučene. V prípade osobného doručenia odporúčame nechať si potvrdiť kópiu žiadosti prezentačnou pečiatkou podateľne Ú PSK.

 

V prípade že v KACP nie je voľné miesto, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradená do evidencie žiadostí pre KACP.

 

Ak je v zariadení voľné vhodné miesto a žiadosť je kompletná, budúci prijímateľ sociálnej služby bude kontaktovaný povereným zamestnancom KACP kvôli určeniu termínu nástupu a informáciám potrebnými k nástupu.

 

Občan, ktorý ma trvalé bydlisko mimo Prešovského kraja, ale má záujem, aby sa mu sociálna služba poskytovala u nás, musí postupovať podľa informácií od konkrétneho samosprávneho kraja, v ktorom má trvalé bydlisko.

 

 

3.  Začatie poskytovania sociálnej služby

 

Po nástupe do KACP je s občanom resp. jeho zákonným zástupcom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.