Podávanie prihlášok na akreditované vzdelávanie je opäť otvorené.  

 

V školskom roku 2017/2018 prebieha akreditované kontinuálne vzdelávanie

 

Rozhodnutie o akreditácii - inovačné.pdf (233083)

Podávanie prihlášok cez Francesco - regionálne autistické centrum

Prihlášky poslať do 15.9.2017

Voľné miesta : 6

 

Rozhodnutie o akreditácii - aktualizačné.pdf (221,4 kB)

Vzhľadom na to, že došlo k zmene názvu školy,  prosíme záujemcov o aktualizačné vzdelávanie,

 aby sa prihlásili na inovačné vzdelávanie prip. kontaktovali zástup. školy.

 Mgr. Kristína Jánošová,  zastupcazs@autistiskola,  tel: 0903 688 957

 

Ponuka programov kontinuálneho vzdelávania akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

 

Názov: Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v materskej a základnej škole

Poskytovateľ: Francesco- regionálne autistické centrum, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Druh vzdelávania: inovačné, v celkovom rozsahu 70 hodín

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods.4 písm.d) zákona poskytovať:

-          Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

-          Učiteľ pre primárne vzdelávanie

-          Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

-          Vychovávateľ

-          Asistent učiteľa, asistent vychovávateľa

-          Psychológ, školský psychológ

-          Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénna špeciálny pedagóg

-          Liečebný pedagóg

-          Sociálny pedagóg

 

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1027/2013-KV

Počet priznaných kreditov: 17

Suma: 200 eur /možné uhradiť aj v splátkach/

Vzdelávacie dni podľa dohody, preferujeme piatok popoludní, soboty a štátne sviatky.

 

Ciele:

Odborne pripraviť špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a pedagogických asistentov na prácu s deťmi s autizmom v materských a základných školách, v triedach pre žiakov s autizmom v rámci špeciálnych základných škôl a základných škôl pre žiakov s autizmom. Odborne pripraviť odborných zamestnancov pracujúcich v CŠPP ,školách, inštitúciách, ktoré sa venujú deťom s autizmom na prácu s touto skupinou detí a ich rodinami.

Hlavný cieľ:

Pedagogickí a odborní zamestnanci získajú základné vedomosti z problematiky autizmu, osvoja si špecifický pohľad a postoj k výchove a vzdelávaniu detí s autizmom, ktorý plne rešpektuje ich silné a slabé stránky, osvoja si terapeutické prístupy využívané pri práci so žiakom s autizmom na Slovensku a  v zahraničí, osvoja si diferenciálno diagnostický prístup a pohľad na pervazívne poruchy, naučia sa pracovať s rodinou dieťaťa s autizmom a naučia sa stratégiám zvládania nevhodného správania. Program vzdelávania priamo nadväzuje na aktualizačné vzdelávanie, ktorého poskytovateľom je Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom v Prešove.

Špecifické ciele: 

Špecifické ciele zahŕňajú osvojenie si

1. konkrétnych metodických postupov pri práci s deťmi s autizmom na vyučovaní, v rámci poradenskej a terénnej práce.

2. osvojenie si rôznych terapií – TEACCH, ABA terapia, intenzívna interakcia a pod.,

3. diferenciálno-diagnostického prístupu k pervazívnym poruchám

4. rôznych druhov alternatívnej komunikácie- PECS, makaton, znakovanie a pod.

5. špecifík práce s rodinou dieťaťa s autizmom

6. špecifiká práce s autistami v puberte, adolescencii a dospelosti

7. stratégii na zvládanie vyzývavého správania detí s autizmom

 

Prihláška na akreditované vzdelávanie - Inovačné.doc (44544)

 

 

Prihlášky poslať elektronicky na zastupcazs@autistiskola.sk alebo kristinaplatkova@centrum.sk

a poštou na Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov 08001 

 
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Jánošová, kristinaplatkova@centrum.sk, 0903 688 957