AktualityOznamy a pozvánky

Kritériá prijímacieho konania do praktickej školy na šk. r. 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania do praktickej školy

Trojročné denné štúdium

(číslo odboru: 6492200)

 

V súlade s §62, 63 a §101 ods.2, ods.3 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje na školský rok 2020/2021 tieto kritériá prijímacieho konania:

  • Do Praktickej školy Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3 v Prešove, môžu byť prijatí žiaci, ktorí ukončili základnú školu, špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku, sú žiakmi s mentálnym postihnutím alebo žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, prípadne viacnásobným postihnutím (o ktorom predložia kópiu lekárskej správy odborného lekára), a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
  • V školskom roku sa otvára jedna trieda 1. ročníka denného štúdia, maximálny počet prijatých žiakov 10.
  • Uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľka praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie.
  • Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšokv 1. termíne prvého kola prijímacích skúšok –  11. mája 2020, v 2. termíne prvého kola prijímacích skúšok – 14. mája 2020.

Kritéria pre prijímacie konanie boli prekonzultované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 28.01.2020.

 

Harmonogram prijímania na Strednú školu pre školský rok 2020/2021

 

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

A/ Predkladanie prihlášok

Žiak/ zákonný zástupca  odovzdá podpísané a potvrdené prihlášky u riaditeľky Súkromnej spojenej školy: do 10.4.2020

Prihláška musí byť podpísaná: zákonným zástupcom, žiakom, potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

B/ Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok v 1. termíne prvého kola prijímacích skúšok – 11. mája 2020, v 2. termíne prvého kola prijímacích skúšok – 14. mája 2020.

C/ Odvolanie – proti prípadnému neprijatiu žiaka na praktickú školu môže rodič podať odvolanie.

Zápisné lístky

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydáva príslušná základná škola. Základná škola vydáva uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.


AKTUALIZÁCIA

Vzhľadom na zatvorenie škôl a školských zariadení v súvislosti s epidémiou koronavírusu COVID-19, akceptujeme zaslanie prihlášky do praktickej školy  do 15.6.2020 a do doručenia písomnej prihlášky akceptujeme predbežné ústne prihlásenie telefonicky prípadne mailom zákonným zástupcom žiaka.


 

VZOR vyplnenej prihlášky

Prázdna prihláška

Hore