Základná školaSúkromná spojená škola

Krúžky

Autisti Prešov

Krúžky v školskom roku 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 môžu žiaci navštevovať tieto záujmové krúžky.

1. Rozvíjanie grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít.
Krúžok rozvíjania grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít je zameraný na rozvoj zmyslového vnímania, vnímania vlastného tela, hrubej a jemnej motoriky, koordináciu rúk a očí, reguláciu svalového napätia, rozvoj pozornosti a sústredenia sa, pamäti a predstavivosti dieťaťa, experimentáciu s rozličnými materiálmi, rozvoj estetického vnímania a tvorivosti, posilňovanie grafomotorických zručností. Z toho dôvodu sú aktivity zamerané na jemnú motoriku a reguláciu svalového napätia, hmatové vnímanie (haptické), auditívne vnímanie, koordináciu rúk a očí, vizuálne vnímanie, vnímanie svojho tela (priestorová orientácia).
Témy sú zaradzované podľa ročných období a osláv jednotlivých sviatkov, čo prispieva
k rozvoju poznania detí.

Pri práci deti, okrem papiera, využívajú aj netradičný materiál ako šišky, listy, zrno, vlnu, orechové škrupiny, vatu, korok, piesok, kamene, PET fľaše,…

V rámci individuálnej a skupinovej práce sa deti učia prakticky využívať rôzny dostupný materiál, pritom sa cvičia v maľovaní, strihaní, lepení, výbere farieb a navrhovaní
vzorov, modelovať objekty z rôznych modelovacích hmôt, experimentovať s výtvarnými materiálmi a nástrojmi, správne držať a používať kresliarske nástroje, a v neposlednom rade tiež trpezlivosti a dlhšej koncentrácii pozornosti na činnosť, pričom odmenou je hotový výrobok, z ktorého sa vždy veľmi tešia.

Práce sú potom prezentované na nástenke v triede.

PaedDr. Eva MIKEROVÁ

2. Náboženská výchova.

Mgr. Stanislava KOLLÁROVÁ

3. Turistický krúžok

Mgr. Zuzana ŠARIŠSKÁ

4. Multimediálny krúžok.

Mgr. Soňa SPIŠÁKOVÁ

5. Logopedický krúžok.

Mgr. Tatiana KMECOVÁ

6. Športový krúžok.

Juraj Hudák

Hore