Odborná literatúra

Literatúra o autizme

Syndróm trávenia a psychológie – Prírodná liečba: autizmu, dyspraxie, dyslexie, schizofrénie a depresií…
autor: Dr. Natasha Campbell-McBride, Európa / 2010
Dr. Natasha Campbell-McBride založila roku 1998 The Cambridge Nutrition Clinic, na ktorej sa venuje problémom vzťahu výživy a ľudskej psychiky. Ako matka dieťaťa s diagnózou poruchy učenia dobre vedela o ťažkostiach rodičov v podobnej situácii a všetok svoj čas preto venovala pomoci takýmto rodinám. Uvedomovala si, že v boji s postihnutím detí i dospelých zohráva výživa významnú úlohu a stala sa priekopníčkou využívania probiotík v tejto oblasti. Ochota podeliť sa o získané vedomosti ju viedla k spolupráci na mnohých odborných publikáciách, ako aj k prezentácii na nespočetných seminároch a konferenciách s témou porúch učenia a trávenia. Táto kniha zhŕňa jej skúsenosti i vedomosti a predstavuje aj jej najnovší výskum.

Autorka je presvedčená, že spojitosť medzi poruchami učenia, potravinami a nápojmi, ktoré konzumujeme, a stavom tráviacej sústavy je nespochybniteľná. Toto tvrdenie podporujú aj výsledky dlhoročného výskumu. Na klinike s ňou rodičia hovoria o všetkých aspektoch stavu svojho dieťaťa a uvedomujú si, že sa nerozprávajú iba s profesionálom, ale aj s matkou s podobnými skúsenosťami. Dokonale a hlboko rozumie výzvam, ktorým títo rodičia čelia, a preto sú jej rady neoceniteľné.

Natasha Campbell-McBride má medicínske a postgraduálne tituly z neurológie aj z oblasti ľudskej výživy. Na svojej klinike sa špecializuje na výživu detí i dospelých s poruchami správania a učenia, ako aj na poruchy trávenia a imunity u dospelých.


260 cvičení pre děti raného věku
Walter Strassmeier.
Praha : Portál 1996.
Zbierka námetov a hier určených pre aktívnu podporu vývoja dieťaťa vo veku do 5 rokov. Hry sú vhodné najmä pre deti s nerovnomerným vývojom a pre deti s postihnutím.


Agrese u lidí s mentální retardaci a s autismem
Věra Čadilová.
Praha : Portál 2007
Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních. Kniha je koncipována jako sborník sestavený odborníky, kteří poskytují ucelený náhled na zvládání problémového chování, a je určena pro využití v praxi. Popisuje specifika diagnóz mentální retardace, autismu a duálních diagnóz, věnuje se kognitivně behaviorální terapii agresivního chování, nácvikům funkční komunikace a pracovního chování. Autoři se zabývají také otázkou farmakoterapie a na problematiku zvládání problémového chování nahlížejí i z pohledu české legislativy. Kniha je určena zaměstnancům center nebo domovů sociálních služeb, rodičům, učitelům, psychologům i psychiatrům.


Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka
Peter Gavora a kolektív.
Enigma 2008
Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u žiaka.

Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou „vstupu“ žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmysluplné a nie je ani efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Žiaľ, pohľad do učební základných škôl nám ukazuje, že žiaci sa často naučia učivo naspamäť bez hlbšieho porozumenia a potom ho viac–menej mechanicky reprodukujú. Má to všetky znaky neefektívneho učenia sa, pretože takto naučené učivo sa zle spája s iným učivom, žiak nechápe súvislosti ani aplikačné možnosti učiva – a rýchlo ho zabúda. Nielen to. Vzniká uňho predstava, že učenie sa je akási formálna činnosť, založená na princípe rýchlo sa naučiť, získať známku a potom rýchlo zabudnúť.

Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania sveta. Bez porozumenia žije človek v nevedomosti, je nesamostatný, možno ním ľahšie manipulovať. Porozumenie textov (školských i mimoškolských) hrá mimoriadnu úlohu vo vývine dieťaťa. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu.

Čítanie a porozumenie textu nie je však len otázkou učenia sa žiaka a jeho interakcie s učiteľom. Žiakovu kompetenciu porozumieť text ovplyvňujú rodiča a iní dospelí, azda i priatelia a rovesníci. V tej či onej miere obsahom textu dieťa vstupuje do interakcie s inými ľuďmi, hovorí o prečítanom, hodnotí ho. Čítanie teda nie je len individuálny akt, ale aj sociálna činnosť.

Knižku, ktorú máte pred sebou, napísali pracovníci Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí majú skúsenosti ako učitelia i ako výskumníci čítania a učenia sa z textu. V tejto knižke odovzdávajú čitateľom svoje poznanie. Impulzom, ktorý ich viedol k napísaniu tejto knihy, boli okrem iného slabé výkony žiakov v medzinárodných štúdiách čitateľskej gramotnosti PIRLS a PISA. Azda táto knižka osvetlí záujemcom, čo je podstata čítania, porozumenia textu a gramotnosti a ako možno tieto zručnosti a schopnosti rozvíjať u žiaka v škole i v rodine.

Kniha má pomerne priamočiaru štruktúru výkladu. Začína sa charakterizovaním predmetu čítania – textu. Potom nasledujú kapitoly, ktoré sa venujú základom čítania, porozumeniu textu a jeho rozvíjaniu, ako aj rozvoju kritického myslenia na základe čítania textu. Osobitná kapitola je venovaná vysvetleniu konštruktivistickej koncepcie vyučovania. Keďže dôležitou podmienkou rozvoja gramotnosti je motivácia čítať, venujeme jej samostatnú kapitolu. Posledná kapitola – posledná pozíciou, nie významom – sa zaoberá podporou čítania v rodine.

Autori

Obsah
Úvod
1 Text, učebný text, učebnica (Mária Mihálechová)
2 Žiaci začínajú čítať (Jolana Manniová)
3 Čo sa skrýva pod porozumením textu (Peter Gavora)
4 Ako viesť žiakov k porozumeniu textu (Peter Gavora)
5 Rozvíjame kritické myslenie pri čítaní (Jolana Manniová)
6 Konštruktivistický prístup vo vyučovaní ako možnosť rozvoja myslenia a porozumenia textu (Renáta Tóthová)
7 Ako motivovať žiakov k čítaniu a porozumeniu textu (Peter Gavora)
8 Čítanie v rodine a s rodinou – ako na to? (Viola Tamášová)
Literatúra


Antropoložka na Marsu
SACKS, O. Antropoložka na Marsu. Praha, Dybbuk, 2008 Doktor Oliver Sacks na své průzkumné cestě za poznáním mozku a lidské psychiky opustil nemocnici a vydal se za svými pacienty do prostředí, kde opravdu žijí. Seznámil se tak s ohromujícími a paradoxními lidskými příběhy o životě v často velmi radikálně změněných podmínkách. Nalezneme zde i příběh ženy s Aspergerovým syndromem..


Aspergerův syndrom
Tony Attwood.
Praha : Portál 2005
Aspergerův syndrom patří do skupiny poruch autistického spektra. Je charakteristický disharmonickým vývojem osobnosti s převažující poruchou v oblasti sociální interakce a komunikace. Na rozdíl od dětského autismu není narušen vývoj řeči ani inteligence. Kniha je psaná čtivým a zajímavým způsobem s množstvím příkladů a s hlubokým pochopením odlišného prožívání lidí s Aspergerovým syndromem.


Aspergerův syndrom – Mimořádní lidé – mimořádné výkony – Ioan James.
Kniha se zabývá dvaceti významnými historickými osobnostmi, jež s velkou pravděpodobností trpěly mírnou formou autismu, konkrétně tzv. Aspergerovým syndromem. Jsou to umělci, státníci, filozofové i vědci…

Kniha se zabývá dvaceti významnými historickými osobnostmi, jež s velkou pravděpodobností trpěly mírnou formou autismu, konkrétně tzv. Aspergerovým syndromem. Jsou to umělci, státníci, filozofové i vědci: Michelangelo Buonarroti, Filip II. Španělský, Isaac Newton, Jonathan Swift, John Howard, Henry Cavendish, Thomas Jefferson, Vincent van Gogh, Eric Satie, Bertrand Russell, Albert Einstein, Béla Bartók, Ramanudžan, Ludwig Wittgenstein, Alfred Kinsey, Simone Weilová, Alan Turing, Patricia Highsmithová, Andy Warhol, Glenn Gould. Autor naznačuje, že současný zájem o Aspergerův syndrom by mohl pramenit z nezachytitelného prvku výstřednosti, skrývajícího se v každém z nás.

Lidé trpící Aspergerovým syndromem mívají často pocit, jako by zde na Zemi byli cizinci, jako by se ocitli na nepravé planetě; přesto mnohdy dosahují významných úspěchů.


Autismus – zdravotní a výchovné aspekty
Christopher Gillberg, Theo Peeters.
Praha : Portál 2003
V úvodu autoři stručně informují o biologickém základu autismu, o možnostech současných diagnostických technik, medikaci i nejčastějších dalších poruchách, které autismus někdy doprovázejí.
Těžištěm knihy jsou však praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou při výchově a vzdělávání dětí s autismem vyskytnout. Publikace vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a je napsána přehledně a srozumitelně, takže je přístupná i rodičům a vychovatelům, kteří nemají odborné speciálněpedagogické vzdělání. Práce je doplněna řadou příkladů, které teorii a jednotlivé rady ilustrují.


Autismus a hra
Jannik Beyer, Lone Gammeltoft.
Praha : Portál 2006
Autismus a hra Příprava herních aktivit pro děti s autismem Jako jeden z hlavních charakteristických rysů autismu je často uváděno to, že děti s autismem postrádají schopnosti a zájem zapojit se do hry. Jejich hra s hračkami a jinými předměty není funkční a působí neobvykle. Nemají většinou zájem o kontakt a hru s jinými dětmi. Některé tráví nekonečné hodiny stereo-typními jednoduchými manipulacemi, z nichž se dají vyrušit jen obtížně a nedají se vtáhnout do smysluplných aktivit. Mohou se děti s autismem vůbec naučit si hrát? Lze je motivovat pro hru s ostatními dětmi? Mohou z ní mít radost? To jsou hlavní témata této knihy, kterou napsali zkušení odborníci, kteří se více než dvacet let věnují práci s dětmi s tímto postižením. Nabízejí popis a vysvětlení od teoretických základů po praktické vzdělávací intervence. Kniha poskytne rodičům i odborníkům návody, jak naplánovat a připravit herní aktivity. Text je doprovázen souborem fotografií výukových strategií. Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a psychology, ale i pro rodiče a příbuzné lidí s autismem.


Autismus ABC autistickej triedy
PeadDr. Andrea Šedibová.
Merkur Print 1998
www.rojko.sk/files/studovna/Array97.pdf


Autismus II. Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem
Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
IPPP 2000


Autismus III. Problémy s představivostí dětí s autismem
Ing. Miroslava Jelínková, Csc.
IPPP 2000


Autismus u dospívajících a dospělých
Patricia Howlin.
Praha : Portál 2005
Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Většina publikací věnovaných autismu se však zabývá pouze dětstvím. Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací. V každé kapitole jsou kazuistiky, které ukazují možné těžkosti a způsoby, jak je lze řešit.


Autismus V. Hra a hračka v životě dítěte s autismem
Miroslava Jelínková, Radovan Netušil.
IPPP 2001


Autistické myšlení
Peter Vermuelen.
Grada 2006
Jedinečná a přehledná kniha psychologům, speciálním pedagogům, studentům příslušných oborů napomůže nalézt cestu k pochopení myšlení dětí a dospělých lidí postižených jednou z nejtěžších vývojových onemocnění – autismem. Čtenář si výrazně rozšíří vědomosti o podstatných tématech jako jsou inteligence autistů, jejich sociální chování a identita, komunikace, zájmy, smysl pro humor, schopnost řešit problémy atp.

Výklad je doplněn velkým množstvím kazuistik.


Bazální stimulace v ošetřovatelské péči
Mgr. Karolína Friedlová.
Grada 2007
Základní učebnice pro sestry a studenty ošetřovatelství na všech úrovních studia i pro jejich pedagogy. Autorka se zabývá nejen uspokojením základních lidských potřeb, ale zohledňuje i terapeutický a profylaktický význam ošetřovatelské péče, která je poskytována v konceptu bazální stimulace. Kniha poskytuje teoretické poznatky o koncepci bazální stimulace a praktické rady jak pečovat o pacienty, kteří jsou v kómatu, nebo s těžkým zdravotním postižením. Kniha je členěna do kapitol podle oblastí základních lidských potřeb s uvedením praktických činností. Text doprovází názorné fotografie. Čtenáři po prostudování knihy získají dovednosti v pečování o pacienty podle koncepce Bazální stimulace. Kniha vznikla na základě požadavku pracovníků z praxe i rodinných příslušníků, kteří se o své nemocné doma starají. Autorka má evropský certifikát bazální stimulace a jako jediná v ČR získala licenci na pořádání kurzů.


Biologie pre psychology a pedagogy
Jan Šmarda a kolektív.
Praha : Portál 2007
Kniha sumarizuje z biologických věd všechno, co dnes mohou studenti psychologie na kterékoli české (i slovenské) univerzitě pro své vzdělání potřebovat Po krátké úvodní kapitole, vymezující vzájemný vztah biologie, psychologie a sociologie v systému věd, podávají autoři obsáhlý přehled poznatků obecné biologie na molekulární a buněčné úrovni. Po stručném pojednání o rozmnožování jako základním biologickém fenoménu následuje podrobný přehled genetiky od úrovně molekulární až po populační, s důrazem na genetiku psychických znaků člověka. Další krátké kapitoly jsou věnovány evoluci a speciálně evoluci integrujících orgánových soustav člověka: imunitní, hormonální a nervové. Následuje moderní přehled antropogeneze: evoluce (fylogeneze) druhu Homo sapiens. Po kapitole o ontogenezi člověka – od zygoty přes novorozence po dospělého jedince – přichází třetí obsáhlá kapitola: integrovaný přehled základů systémové anatomie a fyziologie všech orgánových soustav lidského těla. Závěr pak tvoří somatologické poznatky o zmíněných soustavách, jež organismus integrují.


Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou
Michaela Martinková.
Vydavateľstvo Európa 2006
Výnimočná kniha – denník “profesionálnej matky” nadaného autistického chlapca, Michaely Martinkovej je prvým edičným počinom, zoznamujúcim slovenských čitateľov s problémom autistických detí.
Autistické dieťa sa nevie samé hrať, resp. jeho spontánna aktivita ho postupom času nesocializuje, ale práve naopak – odvádza ďalej od sociálne akceptovateľného správania, ktorým by sa dieťa mohlo zaradiť do života rodiny a spoločnosti. Je úplne neschopné alebo má významne zníženú schopnosť postarať sa samé o seba, samostatne si organizovať život, tvorivo, konštruktívne a sociálne prijateľne tráviť voľný čas, zapájať sa do organizovaných sociálnych aktivít intaktnej populácie, respektíve rovesníkov s iným druhom postihnutia a vlastnej rodiny. Je nesmierne náročné porozumieť uzavretému svetu autizmu, nájsť most, ktorým by sme objavovali cestu k porozumeniu a k spoznaniu svojského sveta každého autistu.


Dej mi ruku ať mohu mluvit
Anne-Marguerite Vexiau.
ISV nakladatelství 2003
Túto nádhernú knižku napísala pani Anne – Marguerite Vexiau – logopédka a priekopníčka uľahčovanej komunikácie vo Francúzsku a snáď aj v Európe ako takej.
Je málo kníh, ktoré zanechajú v ľudskej duši hlbokú stopu. Táto knižka k nim patrí. Doprajte si na ňu dosť času. Dá sa čítať len tým tempom, akým ste schopní si uvedomovať ako sa Vás jej slová dotýkajú a čo Vám majú povedať o Vašom živote s Vašim postihnutým a nehovoriacim dieťaťom.
Knižka je určená hlavne rodičom, pedagógom, logopédom, osobným asistentom, ošetrovateľom a ľuďom, ktorí sa chcú zúčastniť kurzu uľahčovaná komunikácia.


Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli
Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli – Ellen Notbohm, Európa / 2012
Jedna z najpopulárnejších kníh komunity spojenej s autizmom prichádza vo vylepšenej a zdokonalenej podobe!
Nadčasová publikácia Ellen Notbohm prekypuje pochopením, súcitom a sviežim humorom. Opisuje desať charakteristík, ktoré pomáhajú objasniť – nie definovať – deti s autizmom. Toto rozšírené a aktualizované vydanie prináša širšie zamyslenie a obsiahlejšiu diskusiu týkajúcu sa komunikácie, sociálnej spôsobilosti a kľúčovej úlohy, ktorú pri vedení dieťaťa s autizmom k zmysluplnému, sebestačnému a produktívnemu životu zohráva postoj dospelého. V úplne novej časti skúma desať ďalších základných „vecí“, nútiacich k zamysleniu, spájajúcich sa s mladými ľuďmi počas ich prechodu do dospelosti a zasvätený dodatok ponúka vyše 70 otázok, vhodných na skupinovú diskusiu alebo sebareflexiu. Desať vecí, nestarnúci bestseller pojednávajúci o autizme, umožňuje čitateľovi hlbšie pochopiť potreby i potenciál každého dieťaťa s autizmom.


Dětská a adolescentní psychiatrie
V. Hort, M. Hrdlička, J. Kocourková, E. Malá a kolektív.
Praha : Portál 2008
Reprezentativní učebnice zachycuje moderní poznatky oboru, reflektuje současné diagnostické principy a klasifikaci psychických poruch dětí i dospívajících a předkládá široké spektrum farmakoterapeutických a psychoterapeutických přístupů.


Dětský autismus
Michal Hrdlička, Vladimír Komárek (eds.)
Praha : Portál 2004
Přehled současných poznatků
Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrne i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.


Detský autizmus (pracovný materiál ku kurzu)
Daniela Jánošíková, PhD.


Diagnostika narušené komunikační schopnosti
Viktor Lechta a kolektív.
Praha : Portál 2003
Kniha má obecnou a speciální část, jejíž kapitoly jsou zaměřené na diagnostiku jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti (narušený vývoj řeči, porucha hlasu, dyslálie, afázie, mutismus, autismus, koktavost, poruchy čtené a psané řeči aj.) Kapitoly mají jednotnou základní strukturu – etiologie, diagnostika a metodika vyšetřování. V závěru kapitoly je vždy uvedeno záznamové schéma pro vyšetřování určité poruchy. Na knize se podíleli odborníci z oblasti logopedie, psychologie a medicíny.


Didaktika hudební výchovy na prvním stupni ZŠ
František Sedlák a kolektív.
Praha : SPN 1985


Dievča, ktoré videlo dotykom a počulo srdcom
Mária Podhájecká, Jana Šarišská.


Dračice a mazánek – Dva příběhy z dětské psychoterapie
Torey L. Hayden.
Praha : Portál 2009
Zkušená dětská psychoterapeutka a speciální pedagožka poutavě vypráví příběh Kasandry a Drakea. Kasandra byla unesena vlastním otcem a po několik let byla držena na neznámém místě. Když ji našli, nikdo ji nepoznával, z dobrosrdečné a učenlivé dívenky se stala nezvladatelná malá nestvůra, s níž si nikdo nevěděl rady. Drake je na rozdíl od Kasandry domácí mazlíček, ale na veřejnosti, tedy ani ve škole, z něho nedostanou ani slovo. Po dlouhé a nekonečně trpělivé terapii se autorce-terapeutce podaří s oběma dětmi navázat kontakt a vrátit je do společenství dětí a rodiny.
Torey L. Hayden (1951) je autorkou řady velmi úspěšných non-fiction románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování. Pracuje jako speciální pedagožka a rodinná terapeutka. Žije v USA. V nakladatelství Portál vyšla její kniha Spratek (2008).


Duševná slepota – nevidieť do mysle – esej o autizme a teórii mysle
Simon Baron-Cohen.
Europa 2009.
Hoci je veľa kníh o autizme, práca Simona Barona-Cohena Duševná slepota – nevidieť do mysle patrí k najpopulárnejším a najdôležitejším.
Baron-Cohen jasne píše, že to, čo naša myseľ vidí ako realitu, nie je v skutočnosti realita, ale výstup obrovského množstva špecializovaných neurónových spoluprocesov, ktoré interpretujú realitu skresleným spôsobom.
Podobne, ako vnímame farbu, vnímame aj úsmev druhej osoby a ďalšie sociálne javy. Obývame totiž mentálne svety. Duševná slepota – nevidieť do mysle je mimoriadne prínosná nielen pre tých, ktorí sa s problémom autizmu stretli a sú nútení sa s ním vysporiadať, či pre tých, čo pracujú s autistami, ale aj pre filozofov a sociálnych vedcov, ktorí sa zaoberajú problémami humánnej komunikácie a sociálnej inteligencie.
Kniha je napísaná mimoriadne zrozumiteľným a prístupným jazykom, bola preložená do mnohých jazykov a našla si obrovské množstvo čitateľov aj medzi laickou verejnosťou.


Edukačnými hrami poznávame svet
Mária Podhájecká a kolektív.
Prešov 2006
knihu si môžete stiahnúť tu : www.ulozto.sk/xNpfdvr/podhajecka-edukacnymi-hrami-poznavame-svet-zip


Hráme pre radosť
Soňa Pilková.
Bratislava : Smena 1987


Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Sarah Nexman.
Praha : Portál 2004
Rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností
Rodiče a vychovatelé, kteří pečují o dítě s postižením, často mají množství informací o povaze zdravotního problému, ale mnohdy jim chybí konkrétní náměty a nápady, jak pomoci dítěti, které má určité speciální potřeby a odlišný způsob komunikace. Autorkou knihy je matka dítěte s opožděným vývojem a autismem. Na základě svých zkušeností a podrobných konzultací s mnoha odborníky a dalšími rodiči vytvořila knihu, která nabízí vychovatelům jednoduché ověřené činnosti podporující vývoj dítěte. Dovednosti jsou rozděleny do pěti skupin – kognitivní, pohybové, smyslové, sociální a emoční. V každé kapitole je nejprve naznačen typický vývoj a potom jsou uvedeny hry a činnosti, které tento vývoj podněcují. Vychovatel si tedy může sám určit, co dítě zvládá a co je třeba začít rozvíjet. Hry a činnosti nevyžadují složitou přípravu, ale využívají ve značné míře předměty, které lze nalézt v každé domácnosti. Na závěr jsou připojeny rady týkající se obvyklých problémových oblastí, jako je jídlo, spánek, toaleta. Kniha je napsaná s pochopením pro obtíže, se kterými se rodiče dětí s postižením setkávají, je v ní uvedeno mnoho příkladů.


Hviezdy, jablká a sklíčka
Hviezdy, jablká a sklíčka – Susanne Schäferová, MilaniuM, 2011
Literárne dielo Hviezdy, jablká a sklíčka, ktoré vyšlo v r. 1996, je prvotinou nemeckej autorky Susanne Schäferovej (nar. 1966), ktorej až v dospelosti diagnostikovali autizmus. Kniha je určená pre čitateľov, ktorí chcú nazrieť do zdanlivo nepochopiteľného myslenia, cítenia a správania ľudí s autizmom. Autorka v nej opisuje prvých tridsať rokov svojho života. Jej pohľad na „náš“ svet je niekedy neúmyselne komický, zavše naopak veľmi smutný, lebo ľudia navôkol jej nerozumejú, ba považujú ju za duševne chorú. Schäferová s ľahkou sebairóniou opisuje výšky a pády svojho detstva, dospievania a prvých rokov dospelosti. K slovu sa dostanú aj odborníci a autorkina matka.
Hviezdy, jablká a sklíčka je dojímavou autobiografiou a zároveň praktickou a prehľadnou príručkou pre ľudí s autizmom a ich blízkych. Autorka bez akejkoľvek štylizácie píše o svojich skúsenostiach so svetom, ktorý sa jej nechce otvoriť a nie je kompatibilný s jej vnútorným svetom. Napriek všetkým prekážkam však bojuje o svoje miesto v ňom.


Interpersonálna komunikácia a jej poruchy
Jozef Baláž a kolektív.
Bratislava : SPN 1988


Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí
Linhartová, E.: Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí, Nová Forma 2010
jedinělou formou psaná kniha o autismu, o vrozené vývojové poruše sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje nejen všechny složky osobnosti člověka, ale zasahuje významným způsobem i do života blízkých osob lidí s touto diagnózou. S nekonečnou, stále se opakující psychickou zátěží se matky a otcové dětí s autismem vyrovnávají někdy s většími, jindy s menšími potížemi a právě jim je věnován první díl knihy s názvem:
DÍL I. – Perpetuum autile: mozaika nevšedních zážitků rodičů dětí s autismem otevírá dveře do zákulisí jejich světa. Drink nadějí, zoufalství, pocitů viny z vlastního selhání, to vše okořeněné černým humorem autorky, matky třináctileté Marianky, dívky s autismem. Následuje DÍL II. – Marianka sděluje: Třináctiletá dcera autorky, Marianka, vám svým nezaměnitelným způsobem vysvětlí, co je a co není důležité a proč je divné, že nejste jako ona…


Jak napsat a používat individuální vzdělávací program
Karel Kaprálek, Zdeněk Bělecký.
Praha : Portál 2004
Souhrn požadavků na funkční strukturu individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné i speciální pedagogiky, závazné legislativy a teorie školského managementu.
Kniha zahrnuje i zkušenosti speciálních pedagogů a poradenských pracovníků českých i zahraničních. Autor využívá i svých zkušeností školního inspektora, který je zaměřen na oblast speciálních škol a problematikou individuálně i skupinově integrovaných žáků ve všech typech škol. Čtenáři v knize naleznou základní systematický pohled na problematiku tvorby vzdělávacích programů a informace o konkrétních požadavcích na funkční individuální vzdělávací program (IVP). Na základě těchto informací bude možno IVP vytvořit pro konkrétního žáka. Autor v závěru knihy uvádí i indikátory kvality IVP a způsob jeho hodnocení.


Jak zvládnout problémy dětí se školou?
Jak zvládnout problémy děti se školou? KENDÍKOVÁ J., VOSMIK M., Pasparta
Kladiete si nasledujúce otázky?
– Kto mi môže pomôcť vyriešiť starosti môjho dieťaťa v škole?
– Kedy sa mám obracať na poradenské zariadenia a čo od nich môžem vyžadovať?
– Ako má vyzerať starostlivosť o žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole?
– Je pre moje dieťa vhodný odklad školskej dochádzky, individuálny vzdelávací plán alebo prípravná trieda?
– Bude pre moje dieťa vhodný prestup na inú školu a ako to vybaviť?
– Ako úspešne ukončiť strednú školu?
– Akú náplň práce má asistent učiteľa?
– Kedy a za akých podmienok je vhodné mať asistenta učiteľa?
– Ako pomôže môjmu dieťaťu individuálny vzdelávací plán?
– Čo musí obsahovať individuálny vzdelávací plán?
– Akú ďalšiu literatúri si mám naštudovať?
Nielen na tieto otázky získate zrozumiteľnou formou podané odpovede. V publikácii nájdete okrem iného celú radu ďalších informácií, ktoré sa týkajú detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole. Praktické a nápomocné budú pre Vás aj konkrétne návody a vzory. Publikácia je dôležitým a nepostrádateľným pomocníkom pre rodičov, učiteľov a iných odborných pracovníkov.


K aktuálnym otázkam špeciálnej pedagogiky
G. Rehuš a kolektív.
SPN 1973


Kam jedeme, tati?
Jean – Louis Fournier : Kam jedeme, tati? – cPress, 2009
Jean-Louis Fournier napsal s nadhledem a cynickým humorem hořký příběh svých dvou těžce tělesně i duševně postižených synů. Vzpomínky a příhody, často popisované jen na několika řádcích a vždy s brilantní pointou, téměř vždy zamrazí v zádech. Kniha byla oceněna v roce 2008 cenou Prix Femina, porotou složenou výhradně z žen, ale její příběh dojme každého, kdo má vlastní děti nebo zkušenosti s lidmi s handicapem.


Každý jsme jiný
Každý jsme jiný – Fiona Bleach, APLA Praha 2011
Kniha je určena sourozencům lidí s PAS. Srozumitelnou formou popisuje základní projevy autismu a je plná doporučení, která mohou přispět k obecně spokojenějšímu rodinnému životu.
Autorka publikace Fiona Bleach řadu let pracuje jako arteterapeutka v Sibyl Elgar School v západním Londýně, jejíž zřizovatelem je Národní společnost pro autismus (The National Autistic Society). Dobře rozumí životu a způsobu práce s lidmi s poruchou autistického spektra. Její ilustrace činí knihu laskavou a srozumitelnou.
Překlad: Lucie Bělohlávková a Veronika Šporclová
Český překlad lektorovaly: Veronika Šporclová a Kateřina Thorová


Kazuistika v špeciálnej pedagogike
Ján Hučík, Alena Hučíková.
PF PU 2010.
Pojem kazuistika nie je doteraz jasne definovaný, najčastejšie sa odvodzuje z latinského slova casus (prípad, udalosť, náhoda) vo význame “prvoradý a vyčerpávajúci popis, analýza určitého prípadu, väčšinou jeho genéza a konfontácia s ním. Pojem kazuistika sa používa v lekárstve, psychológii, právnej vede, menej už v sociológii, kde sa vyvinula tzv. case study, ktorá však väčšinou nesleduje zasahovanie do prípadu” (Maříková H. a kol., 1996, s. 477).
Popri už spomínaných odboroch sa kazuistika dostala do teórie i praxe, napr. pedagogických a sociálnych vied, pričom z vied o výchove najviac do odborov špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Pôvod slova case study je z angličtiny a označuje sa ním prípadová štúdia (doslovný preklad) alebo monografická metóda. Podstatou case study je koncentrácia pozornosti na jeden objekt, ktorý sa spracováva ako celok zo všetkých relevantných aspektov.
Súčasná domáca i zahraničná odborná literatúra uvádza v kontexte kazuistiky obidva termíny: kazuistika i case study bez toho, aby sa bližšie zaoberala ich vzájomným prepojením. Toto konštatovanie sa nevzťahuje len na oblasť vedeckého poznávania v pedagogike, ale aj na iné spoločenské vedy, ktoré chápu kazuistiku a prípadovú štúdiu ako dve špecifické metódy…


Když dětem nejde čtení 2 – čtení slov s uzavrěnou slabikou
Stanislava Emmerlingová.
Praha : Portál 2006.
Pracovní listy umožní učitelům i rodičům účinněji pomáhat dětem při jejich problémech se čtením. Děti se učí číst pomocí hry, využívá se i prožitku a obrazného přepisu, tedy činností zaměstnávajících pravou mozkovou hemisféru. Tak je možno zintenzivnit činnost mozku při učení, a tedy zvýšit úspěšnost nápravy poruchy čtení. Kromě toho tento způsob učení děti baví. Publikace navazuje na úspěšný předchozí díl a je zaměřena na nácvik motorického čtení a zvládnutí plynulého čtení uzavřené slabiky a slov s touto slabikou s důrazem na porozumění čteným slovům.


Kniha o detskej reči
Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová.
Slniečko 2005.
Kniha ponúka prehľad a podrobný opis efektívnych komunikačných stratégií, o ktorých sa u nás doteraz nepísalo. Je určená všetkým rodičom, príbuzným, učiteľom detí od 0 – 3 rokov. Zároveň ponúka detailný opis vývinu reči, ponúka praktické návody, rady, hry a pokúša sa odpovedať na najčastejšie otázky rodičov ohľadom vývinu reči ich detí.


Kognitívno-behaviorálne modifikácie prejavov správania autistických detí
Daniela Jánošíková, PhD.
Lenoris, n.o. 2007


Krátké hry pro dlouhé chvíle
Nanon Gardinová.
Praha : Portál 1996
Nehlučné hry a činnosti bez nároku na velký prostor, které pomohou dětem od 2 do 10 let přečkat nepříjemné nebo nudné chvíle.
Hry proti nudě současně rozvíjejí fantazii dětí, jejich smysl pro logiku, rozšiřují jejich znalosti a cvičí pozorovací schopnosti a paměť. Uplatňuje se tu jak dětská soutěživost, tak i schopnost respektovat druhé a přizpůsobit se situaci.


Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým
Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým – Roman Pešek. Pasparta 2013
Péče o dítě s Aspergerovým syndromem je pro rodiče a další blízké osoby nejen velkou zátěží, ale i výzvou pro jejich osobnostní růst. Pro rodiče může být jejich dítě zrcadlem, které odráží riziková a slabá místa jejich osobnosti, včetně jejich přístupu k sobě samým, k životu a ke druhým lidem obecně. Odborná péče o rodiče dětí s Aspergerovým syndromem by se neměla zaměřovat jen na předávání způsobů práce „jak usměrnit problémové chování dítěte“, ale měla by se orientovat také na předávání doporučení „jak pracovat sám/sama se sebou, abych se se současnými a budoucími problémy svého dítěte lépe vyrovnal/a“.


Marcelo objavuje skutočný svet
Marcelo objavuje skutočný svet Francisco X. Stork, • Vydavateľstvo: Slovart, 2010 Preklad: Alena Redlingerová ň
Marcelo Sandoval počuje hudbu, ktorú nikto iný počuť nemôže. Je to jeden z prejavov autistickej poruchy. No jeho otec tomu nikdy celkom neveril, ani hudbe, ani Marcelovej odlišnosti. Prinúti Marcela brigádovať cez leto v podateľni svojej právnickej firmy, aby ho zapojil do skutočného sveta. Tu Marcel spoznáva Jasmine, ktorá ho učí rozumieť, čo je to súťaživosť, žiarlivosť, hnev i túžba. No až obrázok dievčaťa s polovicou tváre ho privedie do skutočného sveta plného trápenia, nespravodlivosti a naučí ho, ako s tým všetkým bojovať. Tento jedinečný príbeh je príbehom o láske, práve a nespravodlivosti, ale najmä oslavou hudby, ktorú počuje každý z nás vo svojom vnútri.


Mé dítě má austismus
Perchta Kazi Pátá.
Grada 2007.
Kniha Mé dítě má autismus je věnována všem rodičům, kteří vychovávají dítě s poruchami autistického spektra. Publikace matky autistického dítěte poodhaluje čtenáři každodenní starosti i radosti péče o dítě s touto poruchou, vysvětluje význam rodiny, upozorňuje na problémy, se kterými se rodiče setkají při začleňování dítěte do kolektivu a do samostatného života. Kniha umožňuje lépe pochopit myšlení a chování dětí s autismem a poskytuje praktické rady, jak odstranit nežádoucí chování, zlepšit komunikaci a posílit nezávislost dítěte.


Mé dítě má autismus (Príběh pokračuje)
Perchta Kazi Pátá.
Grada 2008.
Publikace “Mé dítě má autismus – příběh pokračuje” je volným pokračováním knihy Mé dítě má autismus. Opět se setkáváme s malým Matyáškem, který má autismus, a spolu s ním a jeho maminkou procházíme každodenními situacemi. Všímáme si, jak probíhá výchova a vzdělávání dítěte s autismem, ukazujeme postoj rodiny a nového partnera. Stejně jako v předchozí publikaci přinášíme příběhy, které humornou formou ilustrují život autistického dítěte. Kniha je doplněna o názory a nejčastější dotazy rodičů dětí s autismem a o komentář psychiatra MUDr. Petra Krekuleho, CSc..


Metodika výchovnej práce v jasliach a v MŠ
Bratislava : SPN 1975


Milý Gabrieli
Freihow, Halfdan W.: Milý Gabrieli, Kalich 2010
Milý Gabrieli je dopis otce svému synovi s autismem. Otec se snaží pochopit a s láskou Gabrielovi vysvětlit, proč a v čem je jiný než ostatní děti. Synův autismus jej plní nekonečným smutkem, ale i pýchou nad tím, jak jeho syn dokáže se svým handicapem zápasit.
Ty sám jsi také tak trochu paradox, složitý, nevypočitatelný a náročný, nikdy se s tebou člověk nenudí, vždycky něčím překvapíš a není ti snadné rozumět. Jsi jako sám jazyk, Gabrieli.
Kniha Milý Gabrieli je autorova prvotina. Dočkala se skvělých kritik a byla přeložena do mnoha světových jazyků.


Moje vítězství nad autismem
Moje vítěztví nad autismem – Tamara Morarová · Vydavateľstvo: Dokořán, 2013
Když byly Paulovi čtyři roky, dozvěděli se jeho rodiče od lékařů, že je postižen autismem. Po prvotním šoku se Tamara Morar odmítla smířit s tím, že jejímu synovi údajně není pomoci, s pesimismem lékařů a se vzdělávacím systémem, v němž pro Paula není místo. Začala si shánět informace a na základě metody vypracované zkušenou terapeutkou věnovala veškerý svůj čas a energii pokusu „dostat svého syna zpátky“. Začátky jsou krušné – ze všeho nejdřív se jí totiž musí podařit vůbec nějak upoutat jeho pozornost. Ve své knize, kterou, jak sama říká, napsala „jako rodič pro rodiče“, popisuje trnitou a dlouhou cestu, kterou absolvovala se svým synem, jenž dnes chodí do normální školy a v mnoha aspektech se autistických rysů zcela zbavil. Tamara Morar netvrdí, že nalezla „zázračný prostředek“ na autismus nebo že její metoda funguje u všech takto postižených dětí stejně. Chce jen rodičům, kteří mají podobné starosti jako ona, vylíčit své osobní zkušenosti a úspěchy a dodat jim trochu odvahy a naděje.


Mozek a řeč – Neurologie nejen pro logopedy
Russell J. Love, Wanda G. Webb.
Praha : Portál 2009.
Narušení komunikační schopnosti, ať už se týká vyjadřování nebo porozumění řeči, je součástí mnoha různých poruch v dětství i v dospělosti (např. dysfázie, dyslexie, DMO, autismu, demence, cévní mozková příhoda). Logopedi, kteří se zabývají nápravou narušené komunikační schopnosti, dnes stále více potřebují rozumět neurologickým mechanismům řeči. Učebnice podává základní přehled neuroanatomie, neurologie a neuropsychologie. V knize je přehledně popsáno fungování nervového systému, stavba mozku a funkce jeho částí. V dalších částech se autoři věnují přímo mechanismu tvorby řeči a vzniku jednotlivých poruch komunikační schopnosti. Kniha je určena pro logopedy, psychology a studenty těchto oborů.
Russell J. Love a Wanda G. Webb jsou mezinárodně uznávaným odborníky v oblasti řečových poruch u dětí a jsou autory řady odborných publikací.


Muž, který si pletl manželku s kloboukem
SACKS, O.:Muž, který si pletl manželku s kloboukem, Praha, Dybbuk, 2008
Neuvěřitelné příběhy a podivné případy lidí s neurologickou nebo psychickou odchylkou
V této knize, plné fascinujících a neobvyklých lidských příběhů, nás jeden z nejznámějších současných neurologů a psychologů uvádí do světa svých pacientů. Jejich životy, nemoci i odlišnosti popisuje s neobvyklou mírou empatie a představuje je jako hluboce lidské bytosti.
Dočteme se zde například o hudebníkovi, který se zdraví se stojacími hodinami; o ženě, která přestala ovládat své tělo a pohybuje se jen za pomoci svého zraku a sluchu; o slepé sochařce, která svůj talent objevila až v šedesáti letech, neboť do té doby měla ochrnuté ruce; o muži, který trpěl poruchou smyslu pro polohu těla (nakláněl se jako věž v Pise) a korigoval tuto vadu speciálně upravenou vodováhou umístěnou na brýlích; o nahluchlé ženě, která slyšela nepřetržitě hrát irskou hudbu a měla za to, že to jen její zubní plomba funguje jako krystalka; o muži, kterému se zdálo, že se stal psem, a ráno se probudil s mimořádně vyvinutým smyslem pro rozeznávání pachů a vůní a s nutkavou potřebou vše očichávat; o dalším, jinak nikterak výjimečném člověku, který znal nazpaměť všech šest tisíc stran Groveova Slovníku hudby; o dvojčatech, která uměla odříkávat prvočísla až po ta dvanáctimístná, ale nesvedla jednoduché sčítání a odčítání…


Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike
Z. Mátejová, S. Mašura.
Bratislava : SPN 1992


Nedávejte do hrobu motýla živého – Príběhy lidí s autismem
Nedávejte do hrobu motýla živého – APLA Praha
Súbor takmer 40 príbehov od rodičov a súrodencov ľudí s autizmom ale aj od dospelých osôb s autizmom
Příběhy lidí s autismem nevyšly proto, aby nabídly řešení, ale něco ještě cennějšího – osobní prožitk. Rodiny dětí s autismem mají život mnohem těžší, než si běžný člověk dokáže představit. Jednotlivá vyprávění jsou doplněná komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými dílky dětí i dospělých lidí a řadou fotografií.
Příběhy byly do knihy vybírány tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiku různých pohledů, názorů, postojů i zkušeností lidí, kteří mají co do činění s autismem. V knize tak najdeme nejen vyprávění rodičů, kteří výchovu svého dítěte berou jako poslání a péči o dítě s postižením za něco obohacujícího, ale i příběhy matek, které přes veškerou mateřskou lásku a dlouhé roky péče neshledávají na diagnóze autismu nic, za co by mohly děkovat. V řadě příběhů nechybí humor, dokonce ani ten černý, který dokládá, že s autismem se dá vyrovnávat různým způsobem.
Část knihy je věnována obecným informacím o autismu a nejčastějším mýtům, které o autismu panují nejen v laické, ale i odborné veřejnosti.
Knihu Nedávejte do hrobu motýla živého připravila v roce 2012 Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha. www.praha.apla.cz


Neverbální komunikace dětí
Gwyneth Doherty-Sneddon.
Praha : Portál 2005
Jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky
Pro pracovníky pomáhajících profesí je důležité porozumět neverbální komunikaci svých klientů. Pro ty, kteří pracují s dětmi, je porozumění řeči těla nezbytné, protože u malých dětí je neverbální komunikace mnohem důležitější než u dospělých. Musíme tedy umět dětem nejen naslouchat, ale také umět se na ně dívat. Neverbální komunikace se vyvíjí společně s řečí, a proto je třeba porozumět vývojovým aspektům. V knize, jejíž autorkou je zkušená vývojová psycholožka, je neverbální komunikace rozdělena do čtyř základních částí: gesta rukou, pohledy očí, výrazy tváře, dotyky. Je zde popsán vývoj každé z těchto oblastí od narození do mladšího školního věku a také možnosti, jak lze neverbální komunikaci rozvíjet a tím zároveň podněcovat komunikaci verbální. Kniha je doplněna fotografiemi.
Cílová skupina
Psychologové, pedagogové MŠ i ZŠ, speciální pedagogové a další pomáhající profese pracující s malými dětmi.


Nikdo nikde – Nevšední životopis dívky s autismem
Donna Williams.
Praha : Portál 2009.
Pochopit, jak se člověk s autismem cítí a jak prožívá věci, které přináší běžný život, není vůbec lehké. S poruchami autistického spektra souvisí nedostatečné vyjadřovací schopnosti tito lidé nedokážou dát najevo své pocity, vyjádřit, co by chtěli, co je zraňuje a co se jim naopak líbí. Fascinující, statečné a působivé vyprávění mladé ženy s autismem dokazuje, že autismus není synonymem pro citovou plochost nebo necitlivost. Strhující, místy dojemný a velmi osobní příběh ženy, která se snaží porozumět lidem ze svého okolí i sobě samé a hledá pochopení a přijetí druhých, nabízí pohled do světa člověka, který trpí poruchou autistického spektra.


O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní
Jana Palenčárová, Ľudmila Liptáková.
Bratislava 2004


O mé rodině a jiných mimozemšťanech
Kathy Letteová: O mé rodině a jiných mimozemšťanech, Jota 2012
Když Lucy manžel opustil krátce poté, co byl u jejich syna Merlina diagnostikován autismus, stal se Merlin středobodem jejího života. Musí se potýkat s radostmi i strastmi výchovy excentrického, úžasného, ale někdy nesnesitelného dítěte…Legrační a zároveň dojemný román o tom, jak udržet rodinu pohromadě, když se člověku celý svět rozpadá před očima.


Obrazový slovník – sebeobslužné dovednosti – Romana Straussová, Iva Roštárová
Publikácia bola vytvorená za účelom jednoduchšieho rozvoja detí s autizmom v predškolskom a skorom školskom veku v sebaobslužných zručnostiach. Publikácia je praktickou pomôckou, ktorá sa opera o potreby a vnímanie detí s poruchou autistického spektra. Publikácia sa skladá z dvoch častí (textovej a obrazovej pre praktické využitie)


Ostrovy génia – Darold A. Treffert
Co je to savantský syndrom? Jedná se o velmi vzácný stav, objevující se u osob postižených jednou či více vývojovými poruchami, včetně poruchy autistického spektra. Tito jedinci zároveň disponují některými oblastmi nadání, ve kterých mají téměř nadlidské, brilantní schopnosti – autor je nazývá „ostrovy génia“ – a které nápadně kontrastují s jejich celkovým omezením. Může to být nadání kreslířské, počtářské, hudební či počítání kalendáře.
Autor Darold Treffert v této fascinující publikaci mimo jiné rovněž zkoumá fenomén genetické paměti (případy, kdy osoby nějakým způsobem „znají“ věci, které se nikdy neučily) a „náhlého génia“ neboli „získaný savantismus“, kdy se u neurotypické osoby po zranění hlavy nebo mrtvici nečekaným, ohromujícím způsobem rozvinou schopnosti podobné savantským. Doktor Treffert přesvědčivě ukazuje, že tyto fenomény dokazují existenci zásobárny nevyužitého potenciálu – včetně schopnosti stát se savantem – v nás všech. Zabývá se rovněž tím, jak lze savantské schopnosti pěstovat a jak mohou pomoci osobě, která je má, zvláště pokud se jedná o osobu na autistickém spektru.


Pedagogika predškolského veku
Bratislava : SPN 1984


Pobyt detí predškolského veku vonku
Mária Fottová.
SPN 1976.


Podivný případ se psem
Mark Haddon.
Argo 2003.
Kniha “Podivný případ se psem” (orig. The Curious Incident of the Dog in the Night-time) , kterou pro české čtenáře připravilo nakl. Argo, se honosí významnou anglickou literární Whitbreadovou cenou za rok 2003. Mark Haddon (*1962), patřící k nastupujícím anglickým autorům, má už na svém kontě 15 titulů, především pro děti a mládež. Tato kniha je jeho první, a velmi úspěšný pokus o literární dílo určené spíše dospělým čtenářům. I když je to diskutabilní, protože jde o příběh teprve patnáctiletého Christophera, trpícího psychickou poruchou osobnosti -autismem (jedná se o odtržení od reality, vytvoření si svého snového světa.) Na stránkách https://www.iliteratura.cz to komentují tím, že “dětské” příběhy jsou nyní ve světě velmi žádané.
Příběh je psaný formou deníku samotného hrdiny Christophera. Od prvních přečtených stránek ve mně příběh navozoval stejnou atmosféru jako při četbě knihy “Forrest Gump” od Winstoma Grooma. Ale zatímco u Forresta šlo opravdu o humoristickou knihu, možná až parodii na americký životní styl, “Podivný případ se psem” je společenský příběh ze současné Anglie. Kniha – deník je vlastně psaný stylem, kdy jedna kapitola se týká děje, další je zase popisem oblíbených témat a zvyků Christophera, který poukazuje na vnitřní i vnější život člověka postiženého autismem.
Zpočátku to vypadá jako neradostný příběh chlapce, kterému zemřela matka a musí žít pouze s otcem. Dozvídáme se o jeho životě ve speciální škole, ale hlavně o záhadné “vraždě” sousedovic psa Wellingtona, do které se nešťastně zamíchá. Vlastně celý příběh je hrdinova kniha o vyšetřování psovy smrti ve stylu jeho oblíbeného hrdiny Sherlocka Holmese. Ale s postupem času začíná děj nabývat většího napětí, když Christopher se náhodou dozvídá jisté skutečnosti z manželství svých rodičů a smrti své matky.
Příběh je skvěle vystavěnou sondou do života duševně postiženého člověka. Ale poukazuje i na problémy z druhé strany, tedy lidí, kteří se o takového člověka musí starat, nebo kteří s takovým člověkem přijdou v každodenním životě do styku.
Kniha si tuto významnou britskou cenu určitě zaslouží.


Pohybové hry detí pre strednú pedagogickú školu
M. Rovný, B. Karbáčová, K. Granec.
Bratislava : SPN 1988


Pokrevní bratři
Ambjørnsen, Ingvar: Elling – Pokrevní bratři /Brødre i blodet/, Doplněk, 2007
Nadprůměrně inteligentní, sečtělý, literárně nadaný Elling a mentálně jednodušší, nemluvný a přímočarý Kjell Bjarne, dva téměř čtyřicetiletí přátelé, z nichž jeden má autismus a druhý sociální fobii, se znají z psychiatrické kliniky. Po propuštění dostávají od magistrátu města Oslo byt a s ním šanci opustit vlastní uzavřený svět a začlenit se do „normálního” života. K věcem kolem sebe mají specifický vztah, a tak i přes pomoc sociálního pracovníka je jejich střetávání s každodenní realitou komplikované; běžné záležitosti jako zvednout telefon, vyjít na ulici, nakoupit, sednout si do restaurace či oslovit neznámou ženu jim činí značné potíže – že dochází k řadě komických situací je nasnadě. Na účet hrdinů se však nesmějeme, naopak velmi dobře rozumíme jejich strachu z lidí, osamocenosti i touze po lásce a přátelství. Všudypřítomný jemný humor a lidskost jsou největšími devizami příběhu.


Poruchy autistického spektra
Kateřina Thorová.
Praha : Portál 2006.
Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění – poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a dezintegrační porucha.
Kniha výrazně rozšiřuje informace některých kapitol z úspěšné mezioborové publikace Dětský autismus (Portál, 2004) a zároveň přidává mnohé nové tematické okruhy, které jsou v dané problematice považovány za stěžejní. Mezi ně patří například raná diagnostika v praxi, diferenciální diagnostika z pohledu psychologa, vzdělávání a terapie, rodinná problematika, prognóza, specifika vývoje poruchy, školní a sociální problematika. Výklad je doplněn množstvím kazuistik, ukázek dětských kreseb a fotografií z autorčina bohatého archivu.


Poruchy psychického vývinu
Ľuba Končeková.
Prešov 1996


Poruchy učení
Olga Zelinková.
Praha : Portál 2007.
Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).


Pracovné listy na rozvíjanie matematických predstáv u detí v MŠ a v ZŠ
Viera Uherčíková, Ivan Haverlík.
Bratislava : Dony 2007.


Předcházíme poruchám učení
Brigitte Sindelarová.
Praha : Portál 1996
Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.


Přemůžeme autizmus? – Anna Strunecká, ALMI, 2010
Tato kniha nabízí rodičům přehled o všem, co je v současné době známo o biomedicínských, psychologických a transpersonálních aspektech autizmu. Velmi dobře a srozumitelně napsaný text vychází z dlouholetých zkušeností autorky z její pedagogické a vědecko-výzkumné práce i rozsáhlé publikační aktivity. Ačkoliv byla kniha původně určena rodičům dětí s autizmem, měla by představovat povinnou četbu pro všechny profesionální zdravotníky i vychovatele, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a řeší jejich problémy.


Příběhy pomáhají s problémy
Bernd Badegruber, Friedrich Pirkl.
Praha : Portál 1994
V knize najdeme více než 60 příběhů, které pohádkovou formou zpracovávají konkrétní problémy dětí (strach, nesmělost, neposlušnost, pomalost, nepřizpůsobivost ostatním, reakce na mladšího sourozence atd.) Všechny příběhy vycházejí z praxe učitelek mateřských škol i učitelů škol základních, a jsou různým situacím dětí tak blízké. Autoři v úvodu vysvětlují, jak mohou příběhy řešit různé problémy, jak se mají předčítat, doplňovat nebo měnit, aby účinně pomáhaly při výchově. Je připojen i návod, jak si vymýšlet příběhy vlastní.


Prístupy TEACCH programu k autizmu
Marianna Murínová


Problémové chování u lidí s mentální retardací
Emerson Eric, Problémové chování u lidí s mentální retardací , Portál 2008
Těžká mentální retardace a autismus často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost jak člověka s postižením, tak pečujícího. V knize autor shromáždil vyčerpávající přehled nejnovějších poznatků o charakteru, epidemiologii a příčinách problémového chování způsobeného mentální retardací a zároveň poskytuje cenné vodítko, jak v konkrétních situacích zasáhnout. Kniha je nezbytnou pomůckou pro psychology, psychiatry, speciální pedagogy a další pracovníky pečující o lidi s mentální retardací a s autismem. Prof. E. Emerson je zkušeným odborníkem v oblasti mentální retardace. Aktivně provádí řadu výzkumů a o mentální retardaci přednáší na univerzitách. Knihu po odborné stránce lektoroval PhDr. Hynek Jůn, terapeut APLA.


Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám, príprava odborného personálu
zborník.
Bratislava 2000


Programy pre rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje
Jo Lebeer (ed.).
Praha : Portál 2006
Kniha seznamuje s některými z nejúspěšnějších programů pro rozvoj myšlení a podporu rozvoje dětí s odchylkami duševního vývoje způsobenými postižením nebo sociokulturním znevýhodněním. Mezi ně patří známá metoda zprostředkovaného učení a rozvoje poznávacích funkcí R. Feuersteina; model konceptuálního vyučování norského pedagoga Magne Nyborga a jeho žáků, jehož záměrem je systematický rozvoj obsahu pojmů a jejich kategorizace; portsmouthský systém rozvoje řeči a čtení u dětí s vážnými poruchami v raném věku; metody aktivace kognitivních funkcí, které se osvědčily v Rumunsku u dětí sociálně deprivovaných, žijících v nepodnětném prostředí (především romských). Publikace poskytuje podrobné informace včetně cvičení a postupů, které budou inspirací pro všechny, kdo pracují s postiženými dětmi i běžnými předškoláky a žáky prvních ročníků školy. Knihu uvítají speciální pedagogové, pedagogičtí psychologové, logopedi, učitelky mateřských škol, učitelé základních škol, třídní asistenti i rodiče.


Psychodiagnostika dětí a dospívajících
M. Svoboda (ed.), D. Krejčířová, M. Vágnerová.
Praha: Portál 2009.
Práce navazuje na publikaci Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovou diagnostikou. Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží například při určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobnosti, je východiskem pro psychologické prognózy apod..


Psychoedukační profil – revidované vydání (PER-R)
Eric Schopler a kolektív
Praha : Modrý klíč 2000


Psychológia
B. M. Teplov.
Bratislava : SPN 1954


Riešenie problémov správania autistických detí
CEECA
Kapocs 1990


Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem – Věra Čadilová, Zuzana Žampachová, Pasparta 2013
Pre deti s autizmom v predškolskom veku a pre deti so zníženými rozumovými schopnosťami.
Chybějící zpětná vazba ze strany dítěte na sociální podněty rodičů, nepřiměřené sociální chovaní dítěte v rámci širší rodiny i mimo domov vytváří nejen v rodičích, ale i v jejich okolí pochybnosti o správném výchovném působení. Situace rodiny, do které se narodí dítě s autismem, je velmi obtížná. Na takovou situaci není nikdy nikdo dost připravený, rodina je tím velmi zasažena. Přesto je to pravě rodina a její podpora, která dítěti může zajistit podmínky pro jeho další rozvoj. Proto je nezbytné, aby se rodiče nebáli poradit se s odborníky, jak úspěšně sociální dovednosti u dítěte rozvíjet.
Příspěvkem je i tato kniha, ve které se její autorky snaží především objasnit, proč se dítě s PAS chová tak, jak se chová, proč je důležité při rozvoji sociálních dovedností zohlednit mentální věk dítěte a proč je třeba měnit vnější podmínky k tomu, aby se děti těmto dovednostem naučily. Snaží se ukázat, že cesta nevede snahou přeměnit dítě k obrazu svému, ale vytvářet mu podmínky, aby bylo úspěšné.
V knize naleznete celou řadu konkrétních a praxí ověřených postupů jak u dětí provádět nácvik sociálních dovedností a naučit je zvládat různé situce doma i v kolektivu.


S rukama na uších
S rukama na uších – Jana Makovcová, ALMI, 2010
Matka dvou autistických chlapců se rozhodla, že vyrazí mříže svého domácího vězení s názvem “rodičovská dovolená”. A začala podnikat. Vydala knihu a stala se spisovatelkou. Problémy jejích postižených synů ale neustávají. Ba naopak. Tatínek to vše sl eduje s nadhledem. Nebo se to jen zdá? Také jste někdy unavení a nevíte kudy kam? Také vás starost o děti vyčerpává? Nikdy nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Přesvědčí vás o tom tato kniha. A možná vás i pobaví. Jana Makovcová je za kladatelka webového portálu pro rodiče postižených dětí www.postizenedeti.cz. Narodila se v roce 1974 v Přerově. Vystudovala matematiku na Masarykově univerzitě v Brně, poté pracovala jako personální konzultantka. Nyní se věnuje svým dvěma postiženým dětem. V září 2009 vydala knihu “Maminko, nezpívej”, za kterou získala téhož roku v soutěži Cena vládního výboru pro zdravotně postižené 1. místo v kategorii písemných děl. Kniha “S rukama na uších” je inspirována texty, které Jana Makovcová publiko vala na svém blogu na aktualne.centrum.cz, a dějově navazuje na autorčinu prvotinu “Maminko, nezpívej”. První kniha byla především o postižených dětech, druhá kniha je také o jejich rodičích.


Sebeobslužné dovednosti
Cílem publikace je seznámit rodiče a pedagogy dětí s PAS se specifickými metodami při nácvicích sebeobslužných dovedností, se zvláštnostmi v jednotlivých oblastech, které PAS může způsobit.
(např. omezený sortiment jídla, problémy v přijímání nového a výměna sezónního či malého oblečení, neochota použít jiný záchod než doma, obavy ze sprchování aj.)
V publikaci jsou popsány využívané metody při nácviku:
– používání toalety
– stravování (jídlo a pití), stolování
– umývání, osobní hygiena
– domácí práce
– praktiké dovednosti u školních dětí (samostatný pohyb, používání telefonu, PC, nakupování, cestování MHD, …)

Součástí samostatné přílohy jsou vizualizované pomůcky, které vlastní nácvik výrazně usnadní. Mohou být i inspirací rodičům či učitelům pro výrobu vlastních pomůcek.
Doufáme, že kniha plná informací vycházejících z dlouhodobé zkušenosti autorek přispěje k usnadnění provádění nácviků u dětí s PAS a přispěje ke zkvalitnění jejich života i života jejich rodin.


Sedm němých let – příběhy z rodinné psychoterapie
Wencke J. Seltzer.
Praha : Portál 2008.
Uznávaná psychoterapeutka popisuje ve své knize šest příběhů ze své terapeutické práce, jejichž těžištěm jsou psychické problémy dětí a mladistvých. Dr. Seltzer ukazuje na příbězích knihy tzv. dialogickou techniku. Svým klientům chce pomoci, aby dokázali vyprávět své němé příběhy. Tím má na mysli, aby dokázali oživit příběhy, které byly potlačeny, zapomenuty nebo tabuizovány. K tomu pomáhá terapeutický proces vedený s trpělivostí, pokorou a schopností vcítit se. Knihu ocení čtenáři se zájmem o beletrii s psychologicko-psychoterapeutickou tematikou. Zájemci o psychoterapii, zejména rodinnou, se mohou na základě beletristicky zpracovaných kazuistik seznámit s tím, jak terapie probíhá a jakými zásadami se řídí.


Šimonovy pracovní listy 10 – rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
Markéta Mlčochová, Richard Šmarda.
Praha : Portál 2007.
Soubor 32 pracovních listů s metodickými pokyny. První část tvoří cvičení zaměřená na rozvoj motoriky jazyka a pohybu rtů. Autorce se podařilo pomocí nápadité motivace připravit návody pro všechna základní cvičení jazyka a rtů tak, aby je děti prováděly s chutí. Rozvíjí se současně i jemná motorika a zvuková stránka úkolu se k této činnosti nenásilně připojuje. Druhou část tvoří dechová cvičení doplněná o další činnosti, předkládaná zábavnou formou. V metodické části je popsán nácvik správného dýchání.


Šimonovy pracovní listy 11 – grafomotorická cvičení
Klára a Jan Smolíkovi.
Praha : Portál 2004
Grafomotorická cvičení poskytují podklady k nácviku kreslení a ovládání tužky.Veselé obrázky vedou děti od jednodušších uvolňovacích tahů, až po složité obtahování drobných geometrických tvarů.


Šimonovy pracovní listy 2 – geometrické tvary
Markéta Mlčochvá.
Portál : Praha 1999.
Soubor 24 pracovních listů obsahuje obrázky pro rozvoj pozornosti, vnímání, cvičení postřehu a zrakovou diferenciaci. Současně si děti procvičují i jemnou motoriku, rozvíjejí myšlení a tvořivost. Ve druhé polovině se pozornost soustředí na geometrické tvary, jejich rozlišování, procvičování zrakové syntézy a analýzy. Listy lze používat i při nápravě dyslexie.


Šimonovy pracovní listy 3 – dokreslováni, uvolňovací cviky
Markéta Mlčochová.
Praha : Portál 2005.
Soubor 32 pracovních listů obsahuje obrázky k uvolňování ruky pro přípravu na psaní, pro nácvik stříhání a vybarvování. Zpočátku jsou připravené obrázky pro volné dokreslování, při nichž si děti kromě kreslení procvičují představivost, rozvíjejí paměť, pozornost a vnímání detailů. Další listy pak pomocí předkreslených tvarů vedou postupně ke stále přesnější práci s tužkou.


Šimonovy pracovní listy 4 – rozvoj myšlení a řeči
Blanka Borová, Jana Svobodová.
Praha : Portál 2007.
Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list.
Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která je tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých obrázků, které umožňují rozvíjet slovní zásobu a jsou základem k řešení jednoduchých úkolů. Malé obrázky je možné vybarvit, vystřehnout a manipulovat s nimi podle pokynů.
Text je psán velkým písmem, takže školáci mohou pracovní listy využívat samostatně.


Šimonovy pracovní listy 5 – grafomotorická cvičení
Marie Pilařová.
Praha : Portál 1997.
Soubor zábavných grafomotorických cvičení pomůže dětem předškolního věku i malým školákům při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností (způsob sezení, ovládání pastelky rukou) a především grafických dovedností (směr, tvar, velikost). U dětí předškolního věku jde přitom spíše o uvolněnost pohybu než o přesnou kopii tvaru.
Jednotlivé listy lze vytrhnout, případně okopírovat, a dát dětem volné listy. To umožňuje učiteli pohotově reagovat na individuální zvláštnosti dětí.


Šimonovy pracovní listy 8 – rozvoj logického myšlení
Věra Kárová.
Praha : Portál 1998.
Rozvoj logického myslenia.


Šimonovy pracovní listy 9 – grafomotorika a kreslení
Věra Pokorná.
Praha – Portál 1998.
Většina dětí v předškolním věku si ráda maluje a kreslí. Existují však i ty, které z různých důvodů pastelky ani tužka nelákají. Tyto děti pak obvykle mají obtíže při nácviku psaní, ale i v jiných předmětech. Při psaní jsou neobratné, neumějí lehce držet tužku a často se i nedostatečně orientují v ploše a prostoru. Předkládaný pracovní sešit pomůže dítěti i jeho rodičům. Dítě je motivováno ke kreslení již v průběhu nácviku nejjednodušších rovných čar. Spolu s rostoucími nároky na grafické dovednosti dítěte se úměrně zvyšuje i obtížnost kreseb. Metodiku autorka ověřila při práci s dětmi s dysgrafií. Pracovní listy mohou sloužit i jako podklady pro kopírování.


Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom
Ľudmila Bistáková.
Didaktis 2006
Publikácia má formu praktickej príručky a obsahuje veľa cenných rád zásad a odporúčaní, ako postupovať pri tvorbe slovného hodnotenia na 1. stupni základnej školy. Autorkou je učiteľka na 1. stupni ZŠ s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami v modernizácii vzdelávania. Jedinečný je predovšetkým nápad pomôcť slovne hodnotiacim učiteľom zjednodušiť a zrýchliť pomerne zdĺhavú prácu pri koncipovaní vysvedčení tým, že poskytuje rozsiahlu zásobu slov, slovných spojení a viet, z ktorých si môžu vyberať, keď chcú pozitívnym spôsobom ohodnotiť prácu žiakov na rôznej vedomostnej úrovni. Rokmi praxe vybrúsenú zručnosť v štylizácii autorka spracovala do podoby štylizačných pomôcok zoradených podľa ročníkov. Popri teoretických poznatkoch o slovnom hodnotení je v knižke uvedené aj množstvo autentických textov vysvedčení, preto ju môžu veľmi dobre prakticky využiť učitelia, ktorí sú v slovnom hodnotení začiatočníci aj pokročilí. Príručka je určená učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí používajú slovné hodnotenie, no aj tým, ktorí sa pre tento spôsob hodnotenia ešte len rozhodujú, pretože ich povzbudí a zároveň im poskytne všetko, čo k slovnému hodnoteniu potrebujú. Kniha je zaujímavým a podnetným čítaním aj pre rodičov, ktorým umožní lepšie porozumieť, akým prínosom je slovné hodnotenie pre deti. Zároveň si v nej nájdu námety, ako k deťom pristupovať a pozitívne ich motivovať aj mimo školy.


Sociálnoprávna ochrana detí
Michal Oláh.
Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety 2008.
Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe.

Práca je členená na päť častí. V prvej sú analyzované a syntetizované vybrané otázky týkajúce sa fenoménu – dieťa v ohrození (M. Oláh). Druhá časť je venovaná sociálnoprávnej ochrane detí, vrátane niektorých historických aspektov, kľúčových zložiek systému starostlivosti o dieťa a sociálnej prevencie (M. Oláh). Do tretej časti sú premietnuté otázky súvisiace s problematikou pozitívneho práva v spoločnosti s akcentom na zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (J. Roháč). Štvrtá časť analyzuje a interpretuje príslušné ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele so zameraním na dimenzie sociálnej práce (J. Roháč). Medzinárodnej ochrane detí je venovaná piata časť s upozornením na Dohovor o právach dieťaťa (M. Oláh). Toto členenie naznačuje širokospektrálnosť danej problematiky, čo od čitateľa vyžaduje aktívny interdisciplinárny prístup k poznaniu nielen odbornej literatúry, ale aj prezentovaných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dokumentov.

S ohľadom na zložitosť a extenzívny rozmer spracovanej problematiky sa autori zámerne nevyhýbajú opakovaniu niektorých teoreticko – legislatívnych interpretácií. Možno aj preto sa pri preberaní niektorých názorov nepodarilo vždy uviesť obvyklú citáciu, za čo sa vopred ospravedlňujú.

V neposlednom rade si autori uvedomujú ťažkosti a nedostatky v spracovaných otázkach, ktoré zákonodarca upravil v početnej legislatíve v roku 2005, a z jej aplikácie nie sú k dispozícii globálne právne relevantné analýzy. Na druhej strane, ako už bolo spomenuté, naliehavé pedagogické potreby si vyžadovali napísanie týchto učebných textov. Autori preto uvítajú každú pripomienku (námet) zo strany čitateľov, ktorá by prispela ku korekcii sporných a diskutabilných otázok v ďalšom vydaní.

Napokon práca, nech má akékoľvek pomenovanie, neobsahuje všetko a ani nemôže podať vyčerpávajúci výklad jednotlivých otázok, vrátane legislatívnych dikcií. Jej úlohou je oboznámiť čitateľa s problematikou a dať mu orientačný základ, aby si mohol sám zvoliť spôsob pre jej individuálne štúdium. Teda takto napísaná práca je iba jedným zo študijných prameňov, čo znamená, že adekvátna znalosť legislatívy a odbornej literatúry, ako aj sústavné prehlbovanie znalostí a vedomostí predovšetkým u študentov sociálnej práce prednáškami, seminármi, konzultáciami a praktickými cvičeniami sa javia ako determinujúce.


Somatopédia pre učiteľov
Ema Kollárová.
Bratislava : UK 1991


Son-Rise, zázrak pokračuje
Kaufman, B. N.
Barracuda 2004.
První část vypráví příběh Rauna, který, když mu byl jeden rok, se začal odtahovat od lidského kontaktu. Začal být netečný ke svému okolí, zdálo se, že je hluchý a slepý, hodiny a hodiny tiše zíral a houpal se. Diagnóza – autismus – nezvratný, celoživotní stav. Odborníci nenabízeli žádnou naději. Jeho rodiče, Barry a Samahria Kaufmanovi, pozorovali, jak jejich syn sklouzává hlouběji do své neproniknutelné ulity. Cítili, že musí sami něco udělat. Překročit most do neprobádaného území. Na tom, co se stalo dobrodružstvím jejich života, Kaufmanovi dva a půl roku intenzivně pracovali se svým synem, jako průkopníci nové terapie založené na nepodmíněné lásce a akceptaci. Ve věku čtyř let Raun nevykazoval žádné stopy svého dřívějšího stavu. Druhá část prochází Raunovým překvapivým vývojem a úspěchy od jeho čtyř let. Třetí část vypráví příběhy pěti dalších typických rodin, které se, vedeny Son-Rise programem manželů Kafmanových, přiblížili ke svým “nedosažitelným” dětem.


Spratek – Příběh dítěte, ktoré nikdo nemiloval
Torey L. Hayden
Praha : Portál 2008
Příběh dítěte, které nikdo nemiloval
Kniha představuje skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, že dívka má nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických a terapeutických prostředků, a pedagoga představuje jako přítele, který neváhá pro dítě překonávat různé těžkosti.
T. L. Hayden je autorkou řady velmi úspěšných non-fiction románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování. Pracuje jako speciální pedagožka a rodinná terapeutka. Žije v USA.


Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami
Eric Schopler.
Praha : Portál 1998
Nezbytné informace, učební strategie, metody a příklady výukových programů pro pedagogy a psychology, kteří se zabývají dětmi s autismem nebo jinými vývojovými poruchami.
Tyto děti bývají často vylučovány z běžných vyučovacích zařízení, kam svým intelektem nesporně patří. Dlouholeté zkušenosti z vyspělých zemí potvrzují, že mají-li pedagogové a psychologové dostatečné množství informací, nemusí k těmto situacím docházet.


Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami
Eric Schopler.
Praha : Portál 1998
Nezbytné informace, učební strategie, metody a příklady výukových programů pro pedagogy a psychology, kteří se zabývají dětmi s autismem nebo jinými vývojovými poruchami.
Tyto děti bývají často vylučovány z běžných vyučovacích zařízení, kam svým intelektem nesporně patří. Dlouholeté zkušenosti z vyspělých zemí potvrzují, že mají-li pedagogové a psychologové dostatečné množství informací, nemusí k těmto situacím docházet.


Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
Lenka Hladká, Alena Pavlištíková.
Pavlištík 2008.


Strukturované učení
Věra Čadilová, Zuzana Žampachová.
Praha : Portál 2008.
Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku. Popisuje principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch.
Autorky se věnují aplikaci závěrů speciálněpedagogického vyšetření a seznamují čtenáře s diagnostickými nástroji, které lze využít při sestavování vzdělávacích strategií. Dále popisují specifika přístupů k dětem podle míry adaptability, sociálního chování, komunikačních dovedností a problémů chování.
Kniha je určena speciálním pedagogům v poradenských zařízeních, ve školách všech typů, studentům speciální pedagogiky, asistentům pedagoga, osobním asistentům, ale i rodičům dětí.


Telesná výchova v MŠ
Bratislava : SPN 1987


Terapie narušené komunikační schopnosti
Viktor Lechta a kolektív.
Praha : Portál 2005.
Komunikační schopnost člověka je narušená v případě, že některá rovina jeho jazykového projevu působí rušivě vzhledem ke komunikačnímu záměru.
Může jít o různě závažná narušení, mezi něž patří jak špatná výslovnost sykavek či koktavost, tak neschopnost artikulovat po cévní mozkové příhodě. Terapie, která musí být podložená důkladnou diagnostikou, se snaží problém odstranit nebo nalézt způsoby kompenzace. Kniha navazuje na publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti ( Portál, 2003). Popisuje východiska, cíle, metody a formy terapie u široké škály poruch komunikace. Zabývá se terapií narušeného vývoje řeči, palatolalie a velofaryngální dysfunkce, poruch hlasu, dyslalie, afázie, koktavosti, dysartrie, breptavosti a specifických poruch čtení. Autory knihy jsou přední slovenští a čeští odborníci.


Terapie problémového chování a fyzické restrikce
Kateřina Balická, Hynek Jůn: Terapie problémového chování a fyzické restrikce, Pasparta 2012
Publikácia je stručným sprievodcom problematiky problémového správania, vysvetľuje čo je to problémové správanie (resp. definuje problémové správanie z rôznych aspektov). Je to výborná príručka najmä pre zariadenia pre klientov s autizmom s pridruženou mentálnou retardáciou. Vysvetľuje priebeh agresívneho správania a možné reakcie naň v jeho 3 fázach. Opisuje (aj s fotodokumentáciou) základné polohy (hmaty) pri fyzickej reštrickii, ktoré vychádzajú z dvoch modelov (zo zariadenia Muccomore Abbey Hospital v Belfaste a rakúskeho terapeuta Carlose Ecsalery).


Tourettův syndrom
Tourettův syndrom – Howard I. Kushner, Triton 2011
V polovici devätnásteho storočia podal francúzsky lekár Gilles de la Tourette správu o bizarnom správaní jednej mladej aristokratickej ženy, ktorá náhle, bez varovania, dostala záchvat, pri ktorom zo seba vyrážala obscénne nadávky a kliatby. Tourettov syndróm, ako sa tejto poruche hovorí, je súbor rôznych druhov správania vrátane neustále sa vracajúcich tikov a mimovolného vykrikovania (niekedy nadávania a neslušných výrazov), ako aj obsedantno-kompulzivneho súprávania. História tohto syndrómu opísaná v tomto texte odkrýva, ako kultúrne a medicínske domnienky determinovali a radikálne menili jeho charakteristiku a liečbu od začiatku devätnásteho storočia do konca deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Tento text sleduje problematickú klasifikáciu na základe troch rozdielnych, ale vzájomne sa prekrývajúcich príbehov: jednak sú to tvrdenia vychádzajúce z lekárskych vedomostí, potom skúsenosti rodičov samotných postihnutých a nakoniec kultúrne očakávania a predpoklady. Skoršie veda mala za to, že osobitné tiky a improvizovaná vokalizácia sú psychologické – vychádzajúci z udržiavaných zlozvykov či nedostatku sebaovládania. Dnes sú však pacienti vykazujúci toto správanie považovaní za neurologicky chorých a väčšinou liečení liekmi. Aj keď súčasný klinický výskum ukazuje, že Tourettov syndróm je organická porucha, pripomína nám táto priekopnícka história tourettizmu, že máme byť voči lekárskej ortodoxii skeptickí a zároveň otvorení novým poňatiam a účinnejším intervenciám.


Varovné signály očkování
Varovné signály očkování – Anna Strunecká · Vydavateľstvo: Almi, 2012
Profesorka Anna Strunecká, autorka bestselleru Doba jedová, nabízí v nové knize Varovné signály očkování srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů imunity a důsledků vakcinace.
Podrobné a pravdivé informace o vakcínách by měly být přístupné v demokratickém státu všem občanům. Stejně tak by měla být právem každého rodiče svoboda informovaného souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby.

Stále více lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chybí. Čtenáři zde najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví. Varovné signály očkování (ALMI, 2012) poskytují čtenářům možnost získat informace, které nejsou běžně dostupné a na jejich základě hledat vlastní rozhodnutí.


Výchova dětí s autismem
Shira Richman.
Praha : Portál 2006
Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodou – aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze tuto metodu využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. Aplikovaná behaviorální analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky či posílit nezávislosti dítěte.
Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a vychovatele, ale také pro rodiče.


Vysokofunkčná autistická populácia a Aspergerov syndróm
Daniela Jánošíková, PhD.
Lenoris, n.o.


Vytváranie integrovaných tried
Ellen R. Danielsová, Kay Staffordová.
Žiar nad Hronom : Nadácia škola dokorán 2002.


Výukové aktivity pro děti s autismem
Eric Schopler.
Praha : Modrý klíč 2000
Individuální hodnocení a léčebně vzdělávací program pro děti s autismem a děti s podobným vývojovým postižením. Cílem této knihy je zpřístupnit učitelům, rodičům a všem ostatním pečujícím o děti s autismem dlouholeté zkušenosti při vytváření programů a aktivit šitých těmto dětem na míru. Příklady uvedené knize by měly sloužit jako základní materiál, který by čtenáři přinesl nové myšlenky a inspiraci, jak a co učit, jak stanovit výukové cíle a jak tyto cíle vhodně zakomponovat do výukových osnov. Kniha je rozdělena do oddílů podle procvičované dovednosti – nápodoba, vnímání, hrubá a jemná motorika, koordinace oko-ruka, poznávací a verbální schopnosti, sebeobsluha, sociální oblast, chování.


Vzdelávanie pre rozvoj – Globálne vzdelávanie – metodická príručka
Susan Fountainová.


Základy psychológie
Július Boroš.
PhDr. Milan Štefanko IRIS 2002


Život za sklem – Osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem
Wendy Lawson.
Praha : Portál 2008
Osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem Svět člověka s poruchou autistického spektra je plný zmatku a nepochopení toho, co se kolem něj děje. Wendy Lawson nabízí pohled na život s Aspergerovým syndromem. Představuje běžné životní situace a vysvětluje, jak je vnímá a jak na ně reaguje. Kniha ukazuje, jak se dá předejít problémovým situacím v soužití s člověkem, který má Aspergerův syndrom. Kniha je určena speciálním pedagogům, psychologům, rodičům a přátelům lidí s Aspergerovým syndromem i s dalšími poruchami autistického spektra.


Zjednoduš to! Rady, jak vytvářet jednoduchá sdělení pro lidi s mentálním postižením
Jan Šiška.
Praha : Modrý klíč 2003
Přístupnost informací nespočívá jen ve způsobu jejich získávání, ale také v porozumění jejich obsahu. S obtížemi porozumět textu se setkává celá řada občanů, nejen lidé s mentálním postižením. Cílem této publikace je přispět k překonávání informační bariéry prostřednictvím tvorby jednoduchých a jasných sdělení. Příručka obsahuje praktické rady jak vytvořit jednoduchý text srozumitelný pro všechny – příprava a zamyšlení nad tím, komu, co a jak chci říct, tipy pro tvorbu textu, práce s obrázky, ilustracemi, symboly a grafickou úpravou, využití audio nebo video záznamů.

Hore