Naša škola sa zrodila zo sna…

Naša škola sa zrodila zo sna. No realitou sa stala vďaka pomoci a nadšeniu mnohých ľudí okolo.

Prešlo vyše 10 rokov od momentu, kedy sa sen, založenie materskej a základnej školy pre deti a žiakov s autizmom stal realitou. Prešli sme dlhú cestu hľadania východísk a možností pre rodiny detí s autizmom v
Prešovskom kraji. Začínali sme v priestoroch františkánskeho kláštora s 15 deťmi. Dnes je ich 123, okrem kmeňovej školy sídliacej na Vodárenskej 3 v Prešove máme od septembra otvorené elokované pracovisko na
Františkánskom námestí, o deti sa stará tím 85 kvalifikovaných ľudí. Deťom s autizmom a ich rodinám poskytujeme komplexné služby od materskej školy až po praktickú školu. V našom centre špeciálno-pedagogického poradenstva poskytujeme diferenciálno-diagnostické, terapeutické služby a vzdelávanie pre rodičov detí s autizmom aj odborníkov a vyše 1200 klientov. Po ukončení povinnej školskej dochádzky a praktickej školy môžu mladí dospelí s autizmom navštevovať špecializované zariadenie pre klientov s autizmom s dennou ambulantnou a týždennou pobytovou službou KACP, n.o. V rámci Centra včasnej intervencie sa v domácom prostredí staráme o rodiny detí s rizikovým vývinom, sprevádzame deti pri začleňovaní do bežnej MŠ a ZŠ. Sme cvičnou školou Prešovskej univerzity a z Ministerstva školstva máme akreditáciu na vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti autizmu. Figurujeme v medzinárodných projektoch a výskumoch, vyvíjame a zdieľame funkčné a praxou overené metodiky práce s autistickou populáciou. Získali sme meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V tomto roku chceme otvoriť kaviareň Autcafé, ako chránené pracovisko, kde nájdu uplatnenie naši
mladí ľudia s autizmom. Nepochybne je to úspech, ktorý sme dosiahli počas 10 rokov existencie.

Čo si ale na tom najviac cením?

Pochopili sme, že úspešní budeme vtedy, ak budeme stavať mosty k sebe navzájom. Že šťastie sa skrýva v každom spokojnom, prijatom a milovanom dieťati, ktoré sa potom násobí a prenáša na druhých. Môžeme si byť navzájom darom a učiť sa navzájom fungovať v akceptácii inakosti. Ak chceme zmeniť svet, musíme v prvom rade zmeniť seba a svoje postoje. Chcem sa týmto poďakovať všetkým, ktorí uverili môjmu snu, pomohli mi ho zrealizovať a celé tie roky nás podporujú a pomáhajú nám. Ďakujem rodičom našich detí, že nám dali svoju dôveru a zverili nám svoje deti, o ktoré sa s láskou staráme. Ďakujem všetkým mojim kolegom, že so mnou zdieľajú tento sen a denne na ňom pracujú. Najväčšia vďaka patrí našim deťom s autizmom, ktorí ma učia byť človekom a milovať. Špeciálna vďaka patrí Bohu, ktorý toto naše dielo denne požehnáva.

Mgr. Eva Turáková
riaditeľka

Hore