Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Naše služby

V našom centre sa prioritne venujeme deťom a žiakom
  • s poruchami autistického spektra (= PAS, pervazívna vývinová porucha, autizmus),
  • s podozrením na poruchu autistického spektra,
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou
Naše služby

Deťom, ich rodinám a školám poskytujeme v prvom rade diagnostické a poradenské služby. Keďže nám záleží na tom, aby naše deti napredovali, ponúkame tiež rôzne psychologické a špeciálnopedagogické intervencie, a tiež vzdelávacie semináre (prostredníctvom Francesco – regionálne autistické centrum) určené rodičom, učiteľom, ale aj iným odborníkom venujúcim sa deťom s autizmom.

Okrem týchto služieb ponúkame aj možnosť diagnostiky symptómov porúch autistického spektra, ktorá je nápomocná pre spresnenie diferenciálnej diagnostiky, vykonávanej detským psychiatrom. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu našich možností však túto diagnostiku vykonávame iba po odporúčaní detského psychiatra alebo klinického psychológa. Výsledky takéhoto vyšetrenia je nevyhnutné konzultovať s detským psychiatrom, ktorý určuje definitívnu diagnózu.

Cenník služieb SCŠPP

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.