Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko
  • Od 6:30 hod. – do 16:30 hod.
  • Od 6:30 hod. do 7:45 hod. (ranné schádzanie prihlásených detí v priestoroch ZŠ)
  • Od 7:45 hod. (triedna učiteľka alebo asistentka prevezme svoje deti)
  • Od 8:00 hod. (príchod detí do ZŠ)

Do budovy školy je vstup možný len po zazvonení na zvonček pri vstupe. 
Škola je zabezpečená bezpečnostným systémom a vstup do priestorov základnej školy je uzatvorený.

Vážení rodičia, prosíme vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Dieťa, ktoré nenastúpi do základnej školy, prosíme telefonicky nahlásiť triednej učiteľke.

Poplatky od 1.9.2023

Obed I. stupeň      1,90 Eur/deň
Obed II. stupeň      2,10 Eur/deň

Školné                                                       25,00 Eur/mesiac
Poplatok za školský klub do 14:00 hod.          20,00 Eur/mesiac
Poplatok za školský klub do 16:30 hod.          50,00 Eur/mesiac
Poplatok za ranné schádzanie                        10,00 Eur/mesiac

Ak je dieťa choré, vracia sa poplatok za odhlásenú stravu.
Len v prípade, že dieťa chýba celý mesiac, mení sa poplatok na 15 Eur/mesiac.

kontaktná osoba: Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739

Nezabúdajte na odhlasovanie stravy. Neodhlásenú stravu budete musieť uhradiť
Stravu nahlasujete a odhlasujete najneskôr do 10.00 hod – pracovný deň vopred.

Aktuálny jedálny lístok pre ZŠ Elokované pracovisko nájdete na podstránke dokumenty.

Školský rok 2023/2024

Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť s triednym učiteľom.

Trieda EL – A
utorok od 13:00 do 13:30 hod.
triedna učiteľka: PaedDr. Beáta Stašková

TRIEDA EL – B
streda od 13:00 do 13:30 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Adriana Trisčíková

TRIEDA EL – C
štvrtok od 13:00 do 13:30 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Kristína Jánošová

TRIEDA EL – D
piatok od 13:30 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Jana Sabolová

TRIEDA EL – E
streda od 13:30 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Daša Antalová

TRIEDA EL – F
pondelok od 13:30 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Šarišská

ŠKD
Mgr. Katarína Neupauerová

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do ZŠ na Elokovanom pracovisku vyplňte žiadosť o prijatie.

Vyplnenú žiadosť doručte riaditeľke Súkromnej spojenej školy (mailom, osobne alebo poštou).