Súkromná spojená škola - Elokované pracovisko
  • Od 6:30 hod. – do 16:30 hod.
  • Od 6:30 hod. do 7:45 hod. (ranné schádzanie prihlásených detí v priestoroch ZŠ)
  • Od 7:45 hod. (triedna učiteľka alebo asistentka prevezme svoje deti)
  • Od 8:00 hod. (príchod detí do ZŠ)

Do budovy školy je vstup možný len po zazvonení na zvonček pri vstupe. 
Škola je zabezpečená bezpečnostným systémom a vstup do priestorov základnej školy je uzatvorený.

Vážení rodičia, prosíme vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Dieťa, ktoré nenastúpi do základnej školy, prosíme telefonicky nahlásiť triednej učiteľke.

Poplatky od 1.9.2022

Obed I. stupeň      1,62 Eur/deň
Obed II. stupeň      1,71 Eur/deň

Školné                                                       25,00 Eur/mesiac
Poplatok za školský klub do 14:00 hod.          15,00 Eur/mesiac
Poplatok za školský klub do 16:30 hod.          40,00 Eur/mesiac
Poplatok za ranné schádzanie                        10,00 Eur/mesiac

Ak je dieťa choré, vracia sa poplatok za odhlásenú stravu.
Len v prípade, že dieťa chýba celý mesiac, mení sa poplatok na 15 Eur/mesiac.

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do ZŠ na Elokovanom pracovisku vyplňte žiadosť o prijatie.

Vyplnenú žiadosť doručte riaditeľke Súkromnej spojenej školy (mailom, osobne alebo poštou).