Súkromná spojená škola - Materská škola
  • Od 6:30 hod. – do 16:30 hod.
  • Od 6:30 hod. do 7:45 hod. (ranné schádzanie prihlásených detí v  priestoroch MŠ)
  • Od 7:45 hod. (triedna učiteľka alebo asistentka prevezme svoje deti)
  • Od 8:00 hod. (príchod detí do MŠ)

Do budovy školy je vstup možný len po zazvonení na zvonček pri vstupe. Na displeji zvončeka zvoľte v telefónnom zozname:
IM31 posch 3 pre triedy MŠ
IM71 posch 7a pre adaptačnú triedu. 
Škola je zabezpečená bezpečnostným systémom a vstup do priestorov materskej školy je uzatvorený.

Vážení rodičia, prosíme vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Dieťa, ktoré nenastúpi do materskej školy, prosíme telefonicky nahlásiť triednej učiteľke.

Poplatky od 1.9.2023

Desiata      0,50 Eur/deň
Obed        2,50 Eur/deň
Olovrant    0,50 Eur/deň

Poplatok od 08:00 hod. do 12:00 hod.                       30,00 Eur/mesiac
Poplatok od 08:00 hod. do 14:00 hod.                       50,00 Eur/mesiac
Poplatok za popoludnie od 12:00 hod. do 16:30 hod.  80,00 Eur/mesiac
Poplatok za ranné schádzanie                                     10,00 Eur/mesiac

Ak je dieťa choré, vracia sa poplatok za odhlásenú stravu.
Len v prípade, že dieťa chýba celý mesiac, mení sa poplatok na 15 Eur/mesiac.

kontaktná osoba: Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739

Nezabúdajte na odhlasovanie stravy. Neodhlásenú stravu budete musieť uhradiť
Stravu nahlasujete a odhlasujete najneskôr do 10.00 hod – pracovný deň vopred.

Aktuálny jedálny lístok pre MŠ nájdete na podstránke dokumenty.

Školský rok 2023/2024

Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť s tiednym učiteľom.

TRIEDA MŠ 1
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Martina Germušková

TRIEDA MŠ 2
utorok od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Lucia Bačová

TRIEDA MŠ 3
utorok od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Natália Fandáková

TRIEDA MŠ 4
utorok od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Bc. Melánia Weberová

TRIEDA MŠ 5
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Janka Jendrichovská

TRIEDA MŠ 6
streda od 13:00 do 14:00 hod.
triedna učiteľka: Mgr. Alžbeta Hudáková

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do MŠ vyplňte žiadosť o prijatie.

Vyplnenú žiadosť doručte riaditeľke Súkromnej spojenej školy (mailom, osobne alebo poštou).