Súkromná spojená škola - Praktická škola
  • Od 6:30 hod. – do 16:30 hod.
  • Od 6:30 hod. do 7:45 hod. (ranné schádzanie prihlásených detí v  priestoroch PŠ)
  • Od 7:45 hod. (triedna učiteľka alebo asistentka prevezme svoje deti)
  • Od 8:00 hod. (príchod detí do PŠ)

Do budovy školy je vstup možný len po zazvonení na zvonček pri vstupe.
Škola je zabezpečená bezpečnostným systémom a vstup do priestorov praktickej školy je uzatvorený.

Vážení rodičia, prosíme vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Dieťa, ktoré nenastúpi do praktickej školy, prosíme telefonicky nahlásiť triednej učiteľke.

Poplatky od 1.9.2022

Obed        3,50 Eur/deň

Školné                                   30,00 Eur/mesiac
Poplatok za ranné schádzanie   10,00 Eur/mesiac

Ak je dieťa choré, vracia sa poplatok za odhlásenú stravu.
Len v prípade, že dieťa chýba celý mesiac, mení sa poplatok na 15 Eur/mesiac.

kontaktná osoba: Tatiana Kollarčíková
mobil: 0908 642 739

Nezabúdajte na odhlasovanie stravy. Neodhlásenú stravu budete musieť uhradiť
Stravu nahlasujete a odhlasujete najneskôr do 10.00 hod – pracovný deň vopred.

Aktuálny jedálny lístok pre PŠ  nájdete na podstránke dokumenty.

Školský rok 2023/2024

Termín konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť s triednym učiteľom.

TRIEDA PŠ 1
pondelok od 13:00 do 14:00 hod.
triedny učiteľ: Mgr. Marek Straka

TRIEDA PŠ2
pondelok od 13:00 do 14:00 hod.
triedny učiteľ: Mgr. Juraj Hudák

Trojročné denné štúdium

(číslo odboru: 6492200)

V súlade s §62, 63 a §101 ods.2, ods.3 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje na školský rok 2023/2024 tieto kritériá prijímacieho konania:

  • Do Praktickej školy Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3 v Prešove, môžu byť prijatí žiaci, ktorí ukončili základnú školu, špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku, sú žiakmi s mentálnym postihnutím alebo žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, prípadne viacnásobným postihnutím (o ktorom predložia kópiu lekárskej správy odborného lekára), a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
  • V školskom roku sa otvára jedna trieda 1. ročníka denného štúdia, maximálny počet prijatých žiakov 10.
  • Uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľka praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie.
  • Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok v 1. termíne prvého kola prijímacích skúšok –  11. mája 2023, v 2. termíne prvého kola prijímacích skúšok – 16. mája 2023.

Kritéria pre prijímacie konanie boli prekonzultované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 28.01.2020.

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

A/ Predkladanie prihlášok
Žiak/ zákonný zástupca  odovzdá podpísané a potvrdené prihlášky u riaditeľky Súkromnej spojenej školy: do 10.4.2023

Prihláška musí byť podpísaná: zákonným zástupcom, žiakom, potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

B/ Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok v 1. termíne prvého kola prijímacích skúšok – 11. mája 2023, v 2. termíne prvého kola prijímacích skúšok – 16. mája 2023.

C/ Odvolanie – proti prípadnému neprijatiu žiaka na praktickú školu môže rodič podať odvolanie.

Zápisné lístky

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydáva príslušná základná škola. Základná škola vydáva uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do PŠ vyplňte prihlášku.

Pozrite si  vzor vyplnenej prihlášky

Vyplnenú žiadosť doručte riaditeľke Súkromnej spojenej školy (mailom, osobne alebo poštou).