Súkromná spojená škola - Školský klub detí

Školský klub detí

Kompetencie detí Súkromného školského klubu detí nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy. Zručnosti sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tématických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Zručnosti dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Dôraz kladieme na to, aby komunikačné systémy boli v súlade so stratégiou školy.

Pri práci s dieťaťom hľadáme najvhodnejšiu z dostupných metód vhodných na výchovu detí s autizmom ako je TEACCH, PECS, prvky ABA  terapie, intenzívnej interakcie, individuálny prístup.