Súkromná spojená škola - Školský klub detí

Charakteristika

Súkromný školský klub detí  (ŠKD) je súčasťou Súkromnej spojenej školy.

Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná oddychová a relaxačná činnosť, príprava na vyučovanie, uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. Činnosť ŠKD prebieha v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod. Žiaci prichádzajú do ŠKD v sprievode triedneho učiteľa, alebo asistenta.  Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Realizuje sa každodennými osobnými rozhovormi pri odchode detí zo zariadenia, alebo účasťou na spoločných akciách ako benefičný koncert, deň detí, športové popoludnie. Okrem dobrej spolupráce s rodičmi máme aj výbornú spoluprácu s učiteľmi a vedením školy, ktoré podporuje činnosť ŠKD a pomáha pri riešení problémov.

V tomto školskom roku máme viacero tried ŠKD. Každá trieda má k dispozícií koberec na relaxačnú činnosť, televízor a CD prehrávač. Každoročne si triedy dopĺňajú svoj fond didaktických pomôcok, spoločenských hier, hračiek a výtvarného materiálu. K dispozícií máme počítačovú miestnosť, snoezelen, miestnosť s interaktívnou tabuľou, senzomotorickú miestnosť, herne s množstvom funkčných hračiek.  Pre športové a rekreačné činnosti využívame relaxačnú miestnosť, telocvičňu s fitnescentrom, interiérové ihrisko a 2 vonkajšie ihriská s detskými preliezkami. Pre oddych a relaxáciu využívame hydromasážnu vaňu a saunu, v lete veľký nafukovací bazén. K dispozícii máme aj miestnosť pre výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie.  Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v budove školy. Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii aj 3 detské knižné kútiky, ktoré sa nachádzajú na chodbe prízemia, 4. a 5. poschodia.

Zúčastňujeme sa na rôznych výtvarných a literárno-dramatických súťaží na slovenskej aj medzinárodnej úrovni. Snažíme sa podchytiť potencionálne talenty a osobitne sa im venovať v rámci krúžkov.