Viem ti povedať

27.08.2014 11:45

       

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis vyhlasilo v roku 2013 filantropický program „Viem ti povedať
zameraný na podporu komunikácie u detí a mladých ľudí s autizmom a zároveň s poruchami
hovorenej reči a čítania.
 
VÝCHODISKO PROGRAMU
Dobrovoľnícky tím pri spoločnosti Lenovo, po konzultáciách s odborníkmi z autistických centier,
svojpomocne vyhľadal a získal licencie na dve aplikácie zamerané na pomoc pri týchto poruchách:
 
1. Tap-to-talk
Americká aplikácia je vyvinutá pre potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré bráni ich
komunikácii s okolím (napr. diagnózy autizmus, DMO, neurologické, fyziognomické defekty reči).
Aplikácia prostredníctvom súboru zrozumiteľných piktogramov znázorňuje rôzne prvky
každodenného života. Zároveň umožňuje doplniť ďalšie piktogramy a upraviť program pre špecifické
potreby klienta. Pomocou piktogramov dokáže nehovoriaci klient komunikovať so svojím okolím.
Dobrovoľníci z Lenovo základný súbor piktogramov aplikácie svojpomocne preložili do slovenčiny,
inštalovali na tablety Lenovo a pripravili jednoduchý manuál na používanie aplikácie. Využitie
aplikácie bolo testované u dvoch klientov Autistického centra Andreas, n.o. pod odborným vedením
špeciálnych pedagógov a psychológov.
 
2. ABCD
Slovenská aplikácia pre zariadenia typu Android zameraná na vizuálnu výučbu reči a čítania detí s
poruchou autistického spektra. Metódu výuky vyvinul a na svojom synovi vyskúšal Ing. Dušan
Baranec, rodič dieťaťa s PAS. Program je možné použiť aj pre ďalšie diagnózy ako dysfázia, afázia,
dyslexia (výsledky progresu pri týchto diagnózach zatial však nie sú k zdokumentované). Aplikácia
obsahuje špeciálne nastavenia pre deti s poruchou jemnej motoriky, slabozraké deti a obsahuje aj
špeciálny typ písma pre dyslektikov (Open Dyslexic). Aplikácia zaznamenáva a štatisticky
vyhodnocuje úspešnosť výuky. Pokiaľ má zariadenie kameru, program vie každé sedenie zaznamenať
na pamäťovú kartu.
Aplikácia je úspešne testovaná 5-ročným chlapcom (PAS) v Materskej škole Iľjušinova, pod vedením
liečebnej pedagogičky PaedDr. Kataríny Mravíkovej.

CIELE PROGRAMU
Tap-to-talk: deťom a mladým ľuďom s autizmom, ktorí nedokážu rozprávať a z hľadiska svojej
diagnózy a prognózy majú obmedzené možnosti inej formy komunikácie (napr. posunkovej reči),
poskytneme náhradnú komunikačnú pomôcku - tablety s aplikáciou Tap-to-talk. Prostredníctvom
tejto pomôcky chceme dosiahnuť, aby dokázali úspešnejšie komunikovať so svojím okolím -
s rodinou, priateľmi, osobným asistentom v autistickom centre či v škole a mohli sprostredkovávať
okoliu svoje potreby, emócie a základné informácie nevyhnutné v každodennom živote.
Práca s programom musí prebiehať pod vedením špeciálneho pedagóga, psychológa, terapeuta. Na
úspešný priebeh výuky je nevyhnutné absolvovať školenie. Poskytnutá licencia na používanie
programu je neprenosná.
 
ABCD: Deťom s diagnózou PAS vo veku 3-18 rokov poskytneme možnosť výučby rozvoja reči
a čítania hravou formou za pomoci modernej techniky. Podmienkou programu je súhlas so
zverejnením výsledkov výuky, krstného mena dieťaťa a mesta, z ktorého pochádza.
Práca s programom musí prebiehať pod vedením špeciálneho pedagóga, psychológa, terapeuta,
alebo rodiča. Na úspešný priebeh výuky je nevyhnutné absolvovať školenie.
Autor programu poskytuje licenciu na jeho používanie zdarma. Licencia na používanie aplikácie
mimo tohto programu je neprenosná a nepredajná