Súkromná praktická škola

O praktickej škola

Adresa: Vodárenská 3, Prešov
Poschodie: prízemie

PRAKTICKÁ ŠKOLA – poskytuje našim žiakom možnosť dospieť a naučiť sa zručnostiam, ktoré im umožnia v individuálnej miere samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránených pracoviskách alebo dielňach. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s autizmom a mentálnym postihom v praktickej škole je rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy žiakov a ich všestrannú komunikáciu. Individuálne schopnosti a predpoklady žiakov s autizmom využívať tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré ich dokážu pripraviť na praktický život a uľahčia im prirodzene sa integrovať do spoločnosti tak, aby sa stali jej prirodzenou súčasťou. Učiť ich chrániť si svoje zdravie a zdravie iných. Žiaci s autizmom vyžadujú aj v dospelom veku individuálny prístup a vedenie. Vekom sa hendikep spôsobený ich diagnózou nezmenšuje skôr prehlbuje. Preto je pri ich ďalšom vzdelávaní nevyhnutné využívať všetky prostriedky, ktoré im umožnia osvojiť si pracovné zručnosti, získať do istej miery samostatné sebaobslužné zručnosti všetkými dostupnými metodickými postupmi, a to najmä osvojovaním si praktických zručnosti pomocou procesuálnych schém, denníkov, videozáznamov, vizuálnych pracovných postupov a alternatívnej komunikácie pomocou symbolov s využívaním vizuálnej podpory pri všetkých aktivitách a časovo-priestorovej a vizuálnej orientácie. Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s autizmom a mentálnym postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu pre žiakov s autizmom alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnych školách, či základných školách ako začlenení žiaci s diagnózou autizmus a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
Do praktickej školy sa prijímajú dospelí občania s autizmom a mentálnym postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Dĺžka štúdia v praktickej škole je 3 roky. Vyučovací čas žiaka je v 1. 2. a 3. ročníku minimálne 26 hodín týždenne. Vzdelávanie žiakov je členené do jednotlivých ročníkov.
Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na vyučovacích hodinách a je určený rámcovými učebnými osnovami vyučovacích predmetov. Forma vzdelávania v praktickej škole je denná. Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na vyučovacích hodinách a je určený rámcovým učebným plánom a obsahom vzdelávania štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacích oblastiach jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, zdravie a pohyb, odborno-praktické predmety a profilujúce predmety.

Hore