O autizme

Odborníci

Autisti Prešov

Odborníci – Odborná diagnostika autizmu
Problematike autizmu sa v „civilizovanom“ svete západnej Európy, Ameriky a v Japonsku venuje seriózna pozornosť už niekoľko desaťročí.
Na Slovensku bola donedávna situácia kritická. Chýbali tu odborníci, lekári, psychológovia, pedagógovia, ktorí by autizmus dokázali diagnostikovať a včas odborne dieťa podchytiť.
V súčasnosti je situácia o niečo lepšia na západnom Slovensku, kde vznikali prvé experimentálne triedy, rozvíjajú sa špecializované zariadenia na dlhodobú starostlivosť a rozvíjanie autistických detí, vznikli tam rôzne neziskové združenia a spoločnosti, ktoré sa v rôznej miere zaoberajú autizmom a pomocou rodinám takto postihnutých detí:
– Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, SPOSA, má svoju pobočku aj v Košiciach.
– v Košiciach začala minulého roku svoju činnosť iniciatíva Chodci.
– v Bratislave sa zásluhou Andrei Šedibovej rozvíja Andreas, s perspektívou celoživotného vzdelávania autistov
– Špecializované služby poskytuje v Bratislave aj DSS prof. Karola Matulaya.

Na východnom Slovensku však neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá sa komplexne zaoberá problematikou autizmu, nie sú tu odborníci erudovaní na diagnostikovanie a následnú voľbu terapie týchto detí. V rámci špeciálnych škôl tu neexistuje špecializácia na autizmus, autistické deti sú vzdelávané v inštitúciách, ktoré sa primárne venujú iným formám postihnutia (mentálne postihnutia, sluchové a rečové postihnutia a pod.). Za diagnostikovaním, získavaním všestrannej odbornej pomoci rodiny týchto detí musia cestovať prevažne na západné Slovensko, čo je náročné tak časovo ako aj finančne.

Pre získanie konkrétnej predstavy v rámci východného Slovenska otvorili triedy pre autistov v rámci špeciálnych škôl pre mentálne postihnutých v Poprade, Levoči (špeciálna škola pre sluchovo postihnutých), Košiciach a v Prešove.

Hore