Arteterapia

Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.

Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav, komunikovať neverbálnymi cestami.

Každý človek, bez ohľadu na nadanie a predchádzajúce skúsenosti, získané vzdelanie v oblasti výtvarníctva, je schopný vytvárať zmysluplné výtvarné diela.

Princípy arteterapie

Arteterapia obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto vedie arteterapiu.
Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné prežitky, uvoľniť sa, odpočinúť si. Arteterapia mu prináša radosť z tvorby. Vedúci arteterapie spoznáva svojich klientov, nachádza skryté zákutia v hĺbkach duše.

Výtvarná tvorba má spojitosť s minulým i súčasným životom.

Arteterapia je na rozmedzí medzi psychológiou, umením a vedou o umení. Terapia umením je veľmi krásna, vždy silne emotívna a často aj veľmi bolestivá.

Dobrý učiteľ výtvarnej výchovy používa arteterapeutické cvičenia, hoci možno nevie, že to robí. Používame umenie a umeleckú tvorbu ako prostriedok k očisteniu duše, odpočinku, k upokojeniu.

Nepostrádateľnými pri arteterapii sú dôvera a empatia. Zmysel takejto výtvarnej práce bude naplnený len vtedy, ak bude práca spontánna. Klient potrebuje pocit bezpečia.
Neexistujú hodnotenia dobre - zle. Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri arteterapeutickom sedení sú originalita, autenticita, sila prežitku, zaujatie, imaginácia. Tvorba je hrou.

Arteterapeut musí byť dostatočne zodpovedný a pokorný. Pri cvičeniach sa môže odkryť naozaj vážny problém a terapeut sa musí poradiť a možno aj odovzdať svoju prácu psychológovi. Pri arteterapii je neoceniteľná spolupráca dvoch ľudí, odborníka na terapiu a odborníka na arte.
Arteterapia vyžíva fakt, že pri tvorbe je nutné prejavovať fantáziu, či už úmyselne, alebo neúmyselne. Tak sa odkrývajú ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté názory a bolesti.

Keď dieťa kreslí, kresba je recepciou seba samého.

Princíp kresby ako rečového prejavu sa rovnako uplatňuje aj v kreslení, ktoré nemá primárny terapeutický zámer. Aj tak sa kresba stáva liečebným očistným prostriedkom.

Veľmi vhodné a aj praktické využitie kreslenia pri terapii je v situácii, keď potrebuje pomoc malé dieťa, ktoré ešte nemá dostatočne vyvinuté rečové schopnosti. Grafický prejav používame aj pri deťoch, ktoré sú v rečovom prejave obmedzené mentálnym postihnutím alebo psychickou poruchou.

Jazyk kresby je iný ako ľudská reč, ale je veľmi zložitý, podlieha svojim vnútorným vzťahom, možno v ňom robiť rozbor, hľadať určitú vetnú skladbu, podobne ako v hovorených jazykoch. Kresba je jazyk ako každý iný. Len jeho výrazmi sú farby, tvary, línie. Má svoje pravidlá a svoje výnimky. Ten, kto používa túto reč, pozná jej jemné odtienky, drobnosti, presne tak, ako sa učí cudzí jazyk. Môže sa zdať chaotická, ak nezvládame jej systém. Nie je to pevná gramatická skladba, ale nie je ani chaosom.

Dieťa nesie v sebe krásne zážitky i traumy, vymýšľa si príbehy a chce ich nejakou formou "prerozprávať". Skúma svoje možnosti, hľadá možnosti, ako by mohlo nadviazať kontakt. O tom všetkom nám rozpráva v umení, ktoré tvorí. Práve to dáva umeniu, ktoré tvoria deti tak vysokú hodnotu. Dieťa kreslí svoj vnútorný svet. Jeho zážitky sú silné, neopakovateľné. Potom aj jeho kresby, pokiaľ tvorí z vnútornej potreby a neobmedzované konvenciami a normami, sú výrazné, silné, krehké a veľmi emotívne.

  

Priebeh

Arteterapeutické sedenia sa uskutočňujú vo dvojici, v skupinovej práci, v rodinnej psychoterapii a poradenstve. Vo dvojici môže ísť o samostatnú prácu klienta alebo i tvorbu s terapeutom, resp. poradcom. V skupinách a rodinných aktivitách možno aplikovať techniky spoločenskej alebo individuálnej práce členov rodiny, resp. skupiny. Výtvarný proces a výtvarné produkty poskytujú predovšetkým významný diagnostický materiál. Arteterapeutický proces spočíva nielen v terapeutovej interpretácii a rozbore prác klienta, ale aj sám proces výtvarnej tvorby má liečebný a korektívny potenciál, môže podporovať kontakt s terapeutom, aktivizovať klienta a uľahčovať jeho sebavyjadrenie. V arteterapii sa môžu využívať kresebné testy, testy farieb a iné pôvodné psychodiagnostické metódy. Výber výtvarných techník vyplýva z celkovej východiskovej koncepcie aplikovanej terapie.

 

 

 

Fotogaléria: Arteterapia