Fyzioterapia

je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

Fyzioterapia je odbor zdravotníckej činnosti zameraný na diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému. Prostredníctvom pohybu a ďaľších fyzioterapeutických postupov cielene ovplyvňuje funkcie ostatných systémov, vrátane psychických funkcií.

Fyzioterapia sa uplatňuje vo všetkých subsystémoch starostlivosti o zdravie. Fyzioterapia vlastnými špecifickými prostriedkami zasahuje tam , kde pohyb a ostatné fyzické aj psychické funkcie sú ohrozené alebo poškodené procesom starnutia, zranenia, chroby alebo vrodenou chybou. Na pohybovvú diagnostiku fyzioterapie sa využívajú špeciálne kineziologické postupy a testy, fyzikálné merania k určeniu rozsahu pohybu v kĺboch a stupňa svalovej sily, k vyhodnoteniu pohybových vzorov, posturálneho a lokomočného správania pacienta, klienta.

Diagnostické postupy vedú k určeniu terapeutického plánu, ergonomickému poradenstvu. Na terapiu používa fyzioterapia neinvazívne liečebné prostriedky fyzikálnej povahy. Ide predovšetkým o pohyb, aktívny aj pasívny, mechanické podnety, gravitáciu, teplo, chlad, tlakové a vztlakové sily vodného prostredia v špeciálnych postupoch. metódach a konceptoch pohybovej, manuálnej a reflexnej terapie, ergonomické poradenstvo. Ako doplnujúce prostriedky využíva fyzioterapia i podnety ostatných fyzikálnych médii z arteficiálnych zdrojov.

 

 

Fotogaléria: Fyzioterapia