Interaktívna tabuľa

V súčasnej dobe informačných technológii je výchova a vzdelávanie žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím bez dostatočného materiálneho vybavenia oveľa ťažšia a málo efektívna. Tieto deti sú povahou svojho postihnutia odkázané na všestrannú pomoc nielen od rodičov, pedagógov, asistentov, ale aj ostatných, ktorí majú možnosť ich život aspoň čiastočne zlepšiť. Interaktívna tabuľa je práve jednou z možností, ako pre takéto deti zabezpečiť lepšie podmienky pri ich edukácii. 
Prostredníctvom interaktívnej tabule a datapojektora umožníme sprostredkovať informácie deťom a žiakom s autizmom zrozumiteľnou, prehľadnou a hravou formou. Poskytuje im nemenné, stále prostredie s presnými inštrukciami, ktoré im dodáva pocit istoty v "našom svete".

Prácou na interaktívnej tabuli im umožníme okamžitú spätnú väzbu, zvýšime motiváciu a sebavedomie. Pre žiakov s narušenou motorikou je ovládanie tabule prstom výhodou.

Prostredníctvom interaktívnej tabule vie pedagóg ponúknuť deťom a žiakom aktivity hrového charakteru, v ktorých sa môžu rozvíjať všetky stránky osobnosti dieťaťa, počnúc kognitívnym rozvojom, tvorivým potenciálom, môže stimulovať interakciu a komunikáciu detí a podporovať socializáciu .Pomocou vodného programu deti a žiakov  ľahko oboznámime s počasím či ročným obdobím, s hľadaním správneho oblečenia pre jednotlivé ročné obdobia, vieme spojiť prácu s poznávaním základných javov, tvarov, farieb a zvukov, s pomenovaním a triedením do skupín podľa špecifických požiadaviek, s hľadaním všetkých možných vzájomných väzieb. Na jednotlivých obrázkoch, ktoré môžeme ľubovoľne zoskupovať, si môžu deti precvičovať dejovú postupnosť, zrakovú či sluchovú pamäť.

Pomocou vhodného programu, ktorý má jednoduchú, dobre zrozumiteľnú a deťmi obľúbenú grafiku, môžeme s deťmi predškolského veku pri práci na interaktívnej tabuli rozvíjať celý rad kompetencií potrebných na ďalších vzdelávacích stupňoch. Ide napríklad o tieto zručnosti:

 · Komunikačné zručnosti.

 · Slovná zásoba.

 · Grafomotorika.

 · Priestorová orientácia.

 · Pozornosť.

 · Pamäť.

 · Myslenie.

Pri práci s interaktívnou tabuľou využívame internetové zdroje,CD,  maľovanie pre deti, pracovné listy vytvorené v programe ActivInspire, zdieľané zdroje, vyučbový softvér Terasoft pre školy... 

 

 

Ukážka prace s IT v MŠ – grafomotorika

(pracovné listy boli vytvorené  v programe ActivInspire)

 

 

Ďalšie ukážky – práca v programe maľovanie pre deti