Aktuality

Prijímacie konanie do praktickej školy

Kritériá prijímacieho konania do praktickej školy

Trojročné denné štúdium

(číslo odboru: 6492 E01)

 

V súlade s §62 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje na školský rok 2019/2020 tieto kritériá prijímacieho konania:

  • Do Praktickej školy Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3 v Prešove, môžu byť prijatí žiaci, ktorí ukončili základnú školu, špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku, sú žiakmi s mentálnym postihnutím alebo žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, prípadne viacnásobným postihnutím (o ktorom predložia kópiu lekárskej správy odborného lekára), a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
  • V školskom roku sa otvára jedna trieda 1. ročníka denného štúdia, maximálny počet prijatých žiakov 11.
  • Uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľka praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie.
  • Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšokv 1. termíne prvého kola prijímacích skúšok –  mája 2019, v 2. termíne prvého kola prijímacích skúšok – 16. mája 2019.

Kritéria pre prijímacie konanie boli prekonzultované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 22.01.2018.

 

Harmonogram prijímania na Strednú školu pre školský rok 2019/2020

 

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

A/ Predkladanie prihlášok

Prihlášku vypĺňa ZŠ. Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje a prihlášku dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania na SŠ.

Žiak odovzdá podpísané a potvrdené prihlášky triednemu učiteľovi: do 10. 4. 2019

Prihláška musí byť podpísaná: zákonným zástupcom, žiakom, potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

C/ Prijímacie konanie

  1. termín: 13. 5. 2019
  2. termín: 16. 5. 2019

D/ Odvolanie – proti prípadnému neprijatiu žiaka môže rodič podať odvolanie.

Zápisné lístky

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydáva príslušná základná škola. Základná škola vydáva uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

Hore