SOCIÁLNE POČTY

-  sú obdobou sociálneho čítania,

-  sústreďujú sa na aspekty poznávania okolitého sveta na úrovni predmatematických pojmov a vzťahov,

-  sú chápané ako poznávanie, interpretácia a primerané reagovanie na zrakové znamenia a symboly (číslice a čísla), ktoré sa objavujú v okolitom prostredí dieťaťa alebo v širšom kontexte, a to aj bez toho, že by boli využívané všetky matematické pojmy a vzťahy, operačné znaky pre aritmetický záznam a pod.

   Vo vhodne upravených podmienkach, pri odbornej špeciálno-pedagogickej starostlivosti a s využitím alternatívnych metód edukácie si môžu osoby s mentálnym postihnutím vytvárať návyky potrebné k orientácií v okolitom svete, k dosiahnutiu maximálne možnej miery samostatnosti a nezávislosti od starostlivosti druhých osôb, a k zapojeniu do spoločenského života,

   Pre praktický život osôb s mentálnym postihnutím je dôležité, aby zvládli niektoré zo základných praktických matematických úkonov:

  •  jednoduché počty,
  •  rozpoznávanie čísel, číslic a rozlišovanie kvantity,
  •  manipulácia s peniazmi.

   Tieto vedomosti sú dôležité pre možnosť integrácie týchto osôb do spoločnosti, pretože pokiaľ ich osoba s mentálnym postihnutím ovláda, je schopná byť aspoň čiastočne samostatná.

 

   Ukážka vedomostí, ku ktorým môže smerovať edukácia sociálnych počtov:

-  dokáže správne používať peniaze,

-  vie prečítať ceny v obchodoch,

-  dokáže rozpoznať, ktorý tovar je drahší, a ktorý je lacnejší,

-  dokáže si vziať na nákup dostatočne veľký balík peňazí,

-  ak je to potrebné, dokáže spočítať ceny v obchode za pomoci kalkulačky,

-  dokáže zaplatiť primeranou bankovkou alebo mincami,

-  dokáže si prepočítať peniaze vrátené naspäť,

-  vie s peniazmi zaobchádzať starostlivo a uschovávať ich na bezpečnom mieste,

-  dokáže správne a záväzne podpísať úhradu,

-  dokáže viesť knihu príjmov a výdavkov,

-  informuje svoju opatrovateľku či opatrovníka o prevode mesačného príjmu,

-  platí načas účty,

-  vie používať sporiaci účet,

-  vie si korektne vypožičať peniaze.

 

Ukážka metodiky práce

Skôr ako začneme s vlastným nácvikom sociálneho čítania alebo počtov, je veľmi dôležité skúšať so žiakmi:

- rôzne diferenciačné cvičenia, kde využívame zmyslové orgány (zrak, sluch, hmat):

  •   triediť predmety, ktoré sa výrazne odlišujú svojím tvarom,
  •   triediť predmety podľa farby,
  •   triediť predmety podľa veľkosti,
  •   triediť podobné predmety podľa rôznych kritérií,
  •   triediť obrázky podľa daných kritérií (farba, veľkosť, a pod.),

-  viaceré rozhovory: niečo je- nie je, mám- nemám, nesiem- nenesiem, dostal- nedostal, podaj, ukáž, odnes, hľadaj, pridaj, uber, daj preč- tzn. vytváranie a rozvíjanie slovnej zásoby s pojmami vyjadrujúcimi kvantitu,

-  cielená manipulácia s prstami (pokiaľ je to možné),

-  prevedenie diagnostiky,

-  hra na obchod (poznávanie „tovaru“ na obrázkoch a ich pomenovanie),

-  cvičenie zrakového vnímania a práca s číslovkou ako so slovným druhom,

-  priraďovanie mincí a bankoviek porovnávacou metódou, a ich pomenovanie,

-  hry s obrázkovým „tovarom“, ich ceny (cenovky), priradenie správnej mince alebo bankovky (koľko to stojí, je to drahé/ lacné, mám/ nemám dosť peňazí, zaplatím toľko peňazí),

-  rozmeňovanie peňazí (obsluha bankomatu, a pod.).

   Vždy je potrebné dodržiavať uvedené metodické odporúčania, postupovať po malých krokoch, a zabezpečiť zvládnutie jednotlivých krokov. Proces edukácie je dlhodobý.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

HEMZÁČKOVÁ, K., PEŠKOVÁ J. 2010. Sociální učení. Praha: IPPP, 2010. 88 s. ISBN 978- 80- 86856- 65- 0.

KUBOVÁ L. 2008. Sociální učení (čtení, počty), [online]. Aktualizované 23.09.2014. Dostupné na internete:

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/s/2475/SOCIALNI-UCENI-CTENI-POCTY.html/.

 

Spracovala: PaedDr. Eva Mikerová