Základná školaSúkromná spojená škola

Prístupy a metódy

Autisti Prešov

Hlavnou metódou vo vyučovaní je Teacch program, ale využívame aj prvky ABA, Handle terapie a na nácvik komunikácie komunikačnú stratégiu PECS /obrázkový výmenný systém/, Intenzívnu interakciu, SON-RISE, Flortime, Globálne čítanie, Sociálne počty Súčasťou vyučovania sú aj podporné terapie.


Teacch
TEACCH – (skr. ang. Treatment and education of autistic and realated communication handicapped children). Názov tejto metódy môžeme preložiť ako metóda vzdelávania detí s autizmom a príbuznými poruchami komunikácie, avšak na Slovensku je všeobecne používaná a známa jeho skratka TEACCH.

Program TEACCH je v súčasnosti najrozšírenejším programom používaným pri výchove a vzdelávaní ľudí s autizmom na celom svete. Ide o komplexný prístup, ktorý rešpektuje špecifický profil ľudí s autizmom. Ak hovoríme o TEACCH, hovoríme o štruktúrovanom učení.

Vo svete je TEACCH známy už od 60. rokov minulého storočia. Na Slovensku sa využíva už takmer dvadsať rokov a je i legislatívne ukotvený v štátnom vzdelávacom programe pre deti s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

Svet okolo nás, ktorý je pre ľudí s neurotypickým spôsobom myslenia čitateľný a jasný, je často pre ľudí s autizmom nepochopiteľný a desivý. Program TEACCH sa snaží upraviť prostredie ľudí s PAS tak, aby vedeli čo sa od nich očakáva, ako dlho to bude trvať, kde a kedy sa daná aktivita uskutoční a čo bude nasledovať o nej. Takýmto spôsobom sa výrazne darí minimalizovať ich stres a problémové správanie, ktoré je často vyvolané práve neschopnosťou svojmu okoliu porozumieť.

Pre program TEACCH sú charakteristické tieto postupy:
• prispôsobenie komunikácie a jej vizuálna podpora
• poskytnutie inštrukcií vo vhodnej forme – často i vo vizuálnej podobe
• poskytnutie pomôcok pre orientácie v čase a priestore
• nácvik všeobecných vzorcov správania pre systematické a rutinné činnosti
• podpora flexibility
• poskytovaní pravidiel a pomôcok pre rozhodovanie
• vysvetľovanie sociálnych súvislostí

Program TEACCH zahŕňa:
• Organizáciu priestoru
• Individuálny denný plán
• Systém práce
• Vizuálnu štrukturalizáciu


INTENZÍVNA INTERAKCIA
Intenzívna interakcia je špeciálnou vzdelávacou metódou výučby predverbálnych základov komunikácie. Využíva sa pri práci s deťmi resp. dospelými s ťažkým mentálnym postihnutím a autizmom.

Táto metóda je vysoko praktická. Jediným nástrojom, ktorý sa pri tomto prístupe používa je vnímavá osoba, ktorá zohráva pri tejto vzájomnej interakcii úlohu partnera. Intenzívna interakcia sa snaží o postupné rozvíjanie príjemnej a uvoľnenej série interakcií medzi partnerom interakcie a osobou, ktorá sa pomocou tejto metódy učí komunikovať.

Medzi základné komunikačné zručnosti, ktoré intenzívna interakcia „učí“ je:
– mať radosť z prítomnosti inej osoby,
– rozvíjať schopnosť reagovať a venovať pozornosť tejto osobe,
– predlžovať rozpätie koncentrácie a pozornosti,
– naučiť sa postupnosti aktivít počas interakcie s inou osobou,
– naučiť sa, kto je pri sociálnej výmene na rade,
– podeliť sa o osobný priestor,
– používať a rozumieť očnému kontaktu,
– používať a rozumieť výrazom tváre,
– používať a rozumieť fyzickému kontaktu,
– používať a porozumieť neverbálnej komunikácii,
– používať zmysluplnú vokalizáciu (hlasové prejavy),
– naučiť sa regulovať a kontrolovať úroveň vzrušenia,
– emocionálne porozumenie a dôsledky.

NIEKTORÉ „TECHNIKY“ INTENZÍVNEJ INTERAKCIE
DELENIE SA O OSOBNÝ PRIESTOR

OČNÝ KONTAKT

FYZICKÝ KONTAKT

AKTIVITY VYŽADUJÚCE SI VZÁJOMNÚ POZORNOSŤ

POSTUPNOSŤ V PORADÍ

ZRKADLENIE SPRÁVANIA

https://www.intensiveinteraction.co.uk/
https://francesco-1.webnode.sk/projekty2/publikacie/


SOCIÁLNE POČTY
– sú obdobou sociálneho čítania,
– sústreďujú sa na aspekty poznávania okolitého sveta na úrovni predmatematických pojmov a vzťahov,
– sú chápané ako poznávanie, interpretácia a primerané reagovanie na zrakové znamenia a symboly (číslice a čísla), ktoré sa objavujú v okolitom prostredí dieťaťa alebo v širšom kontexte, a to aj bez toho, že by boli využívané všetky matematické pojmy a vzťahy, operačné znaky pre aritmetický záznam a pod.

Vo vhodne upravených podmienkach, pri odbornej špeciálno-pedagogickej starostlivosti a s využitím alternatívnych metód edukácie si môžu osoby s mentálnym postihnutím vytvárať návyky potrebné k orientácií v okolitom svete, k dosiahnutiu maximálne možnej miery samostatnosti a nezávislosti od starostlivosti druhých osôb, a k zapojeniu do spoločenského života,

Pre praktický život osôb s mentálnym postihnutím je dôležité, aby zvládli niektoré zo základných praktických matematických úkonov:

  • jednoduché počty,
  • rozpoznávanie čísel, číslic a rozlišovanie kvantity,
  • manipulácia s peniazmi.

Tieto vedomosti sú dôležité pre možnosť integrácie týchto osôb do spoločnosti, pretože pokiaľ ich osoba s mentálnym postihnutím ovláda, je schopná byť aspoň čiastočne samostatná.

Ukážka vedomostí, ku ktorým môže smerovať edukácia sociálnych počtov:
– dokáže správne používať peniaze,
– vie prečítať ceny v obchodoch,
– dokáže rozpoznať, ktorý tovar je drahší, a ktorý je lacnejší,
– dokáže si vziať na nákup dostatočne veľký balík peňazí,
– ak je to potrebné, dokáže spočítať ceny v obchode za pomoci kalkulačky,
– dokáže zaplatiť primeranou bankovkou alebo mincami,
– dokáže si prepočítať peniaze vrátené naspäť,
– vie s peniazmi zaobchádzať starostlivo a uschovávať ich na bezpečnom mieste,
– dokáže správne a záväzne podpísať úhradu,
– dokáže viesť knihu príjmov a výdavkov,
– informuje svoju opatrovateľku či opatrovníka o prevode mesačného príjmu,
– platí načas účty,
– vie používať sporiaci účet,
– vie si korektne vypožičať peniaze.

Ukážka metodiky práce

Skôr ako začneme s vlastným nácvikom sociálneho čítania alebo počtov, je veľmi dôležité skúšať so žiakmi:

– rôzne diferenciačné cvičenia, kde využívame zmyslové orgány (zrak, sluch, hmat):

triediť predmety, ktoré sa výrazne odlišujú svojím tvarom,
triediť predmety podľa farby,
triediť predmety podľa veľkosti,
triediť podobné predmety podľa rôznych kritérií,
triediť obrázky podľa daných kritérií (farba, veľkosť, a pod.),

– viaceré rozhovory: niečo je- nie je, mám- nemám, nesiem- nenesiem, dostal- nedostal, podaj, ukáž, odnes, hľadaj, pridaj, uber, daj preč- tzn. vytváranie a rozvíjanie slovnej zásoby s pojmami vyjadrujúcimi kvantitu,
– cielená manipulácia s prstami (pokiaľ je to možné),
– prevedenie diagnostiky,
– hra na obchod (poznávanie „tovaru“ na obrázkoch a ich pomenovanie),
– cvičenie zrakového vnímania a práca s číslovkou ako so slovným druhom,
– priraďovanie mincí a bankoviek porovnávacou metódou, a ich pomenovanie,
– hry s obrázkovým „tovarom“, ich ceny (cenovky), priradenie správnej mince alebo bankovky (koľko to stojí, je to drahé/ lacné, mám/ nemám dosť peňazí, zaplatím toľko peňazí),
– rozmeňovanie peňazí (obsluha bankomatu, a pod.).

Vždy je potrebné dodržiavať uvedené metodické odporúčania, postupovať po malých krokoch, a zabezpečiť zvládnutie jednotlivých krokov. Proces edukácie je dlhodobý.

Zoznam bibliografických odkazov:

HEMZÁČKOVÁ, K., PEŠKOVÁ J. 2010. Sociální učení. Praha: IPPP, 2010. 88 s. ISBN 978- 80- 86856- 65- 0.
KUBOVÁ L. 2008. Sociální učení (čtení, počty), [online]. Aktualizované 23.09.2014. Dostupné na internete:
https://clanky.rvp.cz/clanek/o/s/2475/SOCIALNI-UCENI-CTENI-POCTY.html/.

Spracovala: PaedDr. Eva Mikerová


SOCIÁLNE ČÍTANIE
Sociálne čítanie je metodika na poznávanie, interpretáciu a primerané reagovanie na zrakové znamenia , symboly, piktogramy, slová a skupiny slov, ktoré sa často objavujú v blízkom prostredí alebo v širšom kontexte žiakov s mentálnym postihnutím a to bez využívania čítania jednotlivých písmen.

Priaznivci tohto spôsobu učenia vychádzajú zo skúsenosti, že tzv. klasické školské schopnosti nemusia byť pre žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia v ich praktickom živote využiteľné, a že i u tých žiakov, ktorí si osvojili technické čítanie sa toto čítanie stáva mechanickou záležitosťou, ktorá pre ich komunikáciu prináša len minimálny efekt.

Sociálne čítanie sa sústreďuje na aspekty poznávania okolitého sveta a skladá sa z troch rozdielnych zložiek:
– súbor obrázkov a textov (slov) – napr. učebná pomôcka První čtení z nakladateľstva Parta
– piktogramy, obrázkové symboly – procesuálne schémy zložené z obrázkov, fotografií alebo piktogramov
– slová a skupiny slov, napr. šlabikár Naše čtení

V jednotlivých kategóriách sa sleduje, čo je pre žiaka funkčné. Dôležitý je výber súborov, ale taktiež v akej situácii sa žiak učí. Napríklad, ak učíme žiaka pracovať s automatom na nápoje, učí sa pojmy ako kakao, čaj, cukor a pod. Je nutné rešpektovať individuálne záujmy a potreby žiaka. Vhodnými témami sú potraviny (nakupovanie, rozoznávanie obalov potravín v škole a v obchode), časová orientácia, dopravné značky a symboly, varenie.

Funkcie a význam sociálneho čítania
· pomáha „vtiahnuť“ žiakov s mentálnym postihnutím do aktívneho života, stimuluje ich vlastné potreby, stávajú sa zodpovednejšími a pomáha im to hľadať možnosti a spôsoby na základe ktorých sa môžu správať nezávisle
· umožňuje vyučovací proces orientovať na konkrétne životné situácie a prostredie (v obchode, v doprave, v nemocnici, v sebaobslužných činnostiach)
· umožňuje vyučovací proces vykonávať v spolupráci s rodinou a aplikovať ju v živote rodiny
· sociálne čítanie je cieľ a prostriedok zároveň – sústredíme sa na také sociálne čítanie, ktoré má pre žiaka zmysel a ktoré je perspektívne

Viac na https://www.globalni-cteni.cz/clanek/socialni-cteni/


VIDEOMODELING
Každodenné využívanie IKT a internetu v súčasnosti spôsobuje, že množstvo informácií sa sprostredkúva novými formami. Jednou z nich sú práve inštruktážne videá. Ide o veľmi populárnu a zároveň efektívnu formu, akou sa my všetci učíme nové zručnosti.

V našej škole využívame pri našej práci rôzne formy vizualizácie (predmety, fotografie, obrázky, symboly, písaný text, gestá, posunky). Video prirodzene poskytuje ďalšiu formu vizualizácie, ktorú sme začali používať vo výchovno-vzdelávacom procese pri vzdelávaní našich žiakov.

Inštruktážne videá, ktoré využívame pri našej práci sa však od bežných inštruktážnych videí líšia metodikou, ktorá vychádza z metódy videomodeling, ktorá využíva video ako formu vizualizácie a rešpektuje i ďalšie princípy štruktúrovaného učenia. Takéto inštruktážne videá – alebo video návody pomáhajú orientácii v danej úlohe a jej úspešné zvládnutie.

Prvé zmienky o tejto metóde pochádzajú už z konca 80. rokov 20. storočia, avšak podrobnejšie štúdie venované efektivite tejto metódy sú z roku 1999.

Metóda videomodeling sa v zahraničí využíva v niekoľkých rôznych oblastiach ako je rozvoj sociálno-komunikačných schopností, nácvik sebaobslužných i praktických zručností, rozvoj hry, ale používa sa taktiež v oblasti riešenia problémového správania.

Naša škola v rámci projektu Moja práca je moja budúcnosť spolufinancovaného programom Erasmus+ vytvorila v spolupráci s piatimi špeciálnymi školami z EÚ webovú stránku, na ktorej si môžete voľne stiahnuť rôzne inštruktážne videá, ktoré sú vyrobené podľa princípov metódy videomodeling. Na stránke nájdete i bližšie informácie o tejto metóde. Budeme radi, ak sa táto stránka bude využívať a prispeje k šíreniu a využívaniu videomodelingu pri vzdelávaní ľudí s autizmom a/alebo s mentálnym postihnutím.

myworkismyfuture.eu/sk/

Výhody inštruktážnych videí:
· prehľadnosť, názornosť a zrozumiteľnosť – vizuálne vnímanie patrí medzi silné stránky ľudí s autizmom
· kompenzácia ťažkostí s predstavivosťou – jednotlivec dostáva konkrétny návod, čo robiť
· kompenzácia ťažkostí s nápodobou – pre ľudí s autizmom je častokrát jednoduchšie napodobňovať podľa videa ako podľa iného človeka
· vnútorná motivácia – samotný počítač alebo tabet je silnou motiváciou; častokrát sa stretávame s prípadmi, kedy osoby s autizmom spontánne opakujú činnosti videné v TV.

Riziká inštruktážnych videí:
· nutný individuálny a tvorivý prístup – každá osoba bude reagovať na video odlišne
· ide o dlhý a kontinuálny prístup – je potrebné priebežne vymýšľať a natáčať nové videá; dĺžka nácvik práce s inštruktážnym videom závisí od konkrétnej osoby
· ťažkosti so generalizáciou – môžu nastať problémy pri prenášaní naučenej zručnosti do iného prostredia, respektíve s iným náradím – rigidné sledovanie postupu – neschopnosť variability


Čítacie pero
Čítacie pero – PENfriend
Táto revolučná novinka umožňuje interaktívnu formu učenia,
pri ktorej dieťa nie je len pasívnym prijímateľom informácií, ale
sám sa zábavnou formou zúčastňuje na ich získavaní. Čítacie
pero je vo svete uznávané ako jedno z najlepších riešení
interaktívneho učenia. PENfriend je elektronické pero, ktoré síce
nevie písať, ale keď sa dotkne textu alebo obrázka v špeciálnej
učebnici, dokáže prečítať nahlas slovíčka aj celé texty. Žiak si
môže sám “prečítať“ knihu /obrázky/, zahrať sa hru či pustiť si
pesničku. Je to hračka a učebná pomôcka zároveň. Využitie v
oblasti vzdelávania je doslova revolučné. Je veľkým prínosom aj
pre vzdelávanie detí s PAS.

Interaktívne čítacie pero s funkciou interaktívneho
komunikačného zariadenia je schopné čítať kód na ktorom je
načítaný text a následne reprodukovať zvuk
prostredníctvom zabudovaného v čítacom pere.
Týmto spôsobom pripravíme špeciálne knihy s ktorými budú
deti pracovať s použitím čítacieho pera.

Prínos čítacieho pera PENfriend na rozvoj komunikačných
schopností a sociálnych zručností
• Podpora alternatívnej komunikácie s vizuálnymi prvkami
• Napomáha osvojeniu správnej výslovnosti
• Rozvoj slovnej zásoby
• Schopnosť porozumenia
• Podpora zrakového vnímania
• Rozvoj kognitívnych schopností
• Rozvoj schopnosti zovšeobecňovania
• Nacvičovanie úloh spojených so sebaobsluhou
• Samostatné používanie osvojených schopností práce s perom
• Radosť z činnosti


ABA
Aplikovaná behaviorálna analýza alebo Applied Behavior Analysis (ABA) je metóda terapie pri autizme, ktorá vychádza z vedeckých poznatkov o tom, ako je správanie ovplyvňované prostredím (napríklad ak isté správanie odmeníme, toto správanie sa pravdepodobne bude opakovať). Je založená na analýze správania a je nasmerovaná na proces zmeny správania v zmysle vývinu adaptívneho, prosociálneho správania, a tiež na zamedzenie neprimeraného správania, resp. správania škodiaceho iným a sebapoškodzovania. Základné poznatky a princípy metódy ABA položil B. F. Skinner a ďalší výskumní pracovníci zaoberajúci sa poruchami správania. Ivar Lovaas bol jeden z prvých, kto tieto princípy aplikoval pri deťoch s autizmom, s cieľom vedecky podložiť ich účinnosť. Lovaas začal v 60-tych rokoch minulého storočia v Neuropsychiatrickom Inštitúte Kalifornskej univerzity v Los Angeles intenzívne (30 – 40 hodín v týždni) pracovať s autistickými, väčšinou kognitívne narušenými a nehovoriacimi deťmi a mohol dokázať, že vďaka intenzívnej behaviorálnej terapii sa naučili reč a urobili veľké pokroky v kognitívnej oblasti. V 80-tych rokoch minulého storočia jeho nasledovníci vyvinuli koncept na vyučovanie základných rečových schopností na základe teórie rečového správania B.F. Skinnera („Verbal Behavior, VB”). Mohli tým podstatne znásobiť efektivitu tejto metódy. To, čo bolo pôvodne známe ako „Lovaasova terapia“, bolo nahradené termínom ABA, vrátane foriem ABA/VB.

Moderné metódy ABA sú založené na vypracovaní individuálneho, na dieťa zameraného programu na intenzívnu podporu vo všetkých relevantných vývinových oblastiach a posilňujú budovanie motivácie. Program prebieha v domácom prostredí a pozostáva z intenzívnej terapie. Dieťaťu je k dispozícii tím vyškolených osôb šesť až osem hodín denne, päť až sedem dní do týždňa, pričom individuálna terapia trvá s prestávkami dve až tri hodiny. Tím vedie o terapii záznamy, ktoré sú dôležitým zdrojom informácií o pokroku dieťaťa alebo o akejkoľvek oblasti s ťažkosťami.

Všetky nové zručnosti (nové správanie) sa nacvičujú v rámci postupného nácviku, pričom sa činnosť (napr. umývanie zubov) rozdelí na malé úlohy, ktoré dieťa postupne učíme.

Základným princípom teda je, že učebné obsahy sú rozdelené na malé časti a sú spracovávané postupne. Cieľom je podpora pozornosti, imitačného správania, reči a komunikácie a adaptívnych modelov správania sa, ako aj sociálneho správania.

Spracované podľa
https://andreas.sk/files/ABA_co_je_to.pdf
https://autizmus.f84.sk/aplikovana-behavioralna-analyza-aba/


HANDLE
H – holistic
A – approach to
N – neuro
D – develompent
L – learning
E – efficiency

V preklade, môžeme tento prístup nazvať ako: Holistický prístup k neuro – vývoju a efektívnemu učeniu. Ide o systémový pístup, ktorý zahŕňa: fyziologickú konštitúciu, sociálne a rodinné prostredie, životný štýl a dedičnosť, toxicitu, vedomosti z iných disciplín, všetky aspekty vnútorného a vonkajšieho prostredia.

Handle prístup poskytuje sadu zásad, avšak nie špecifické cvičenia, alebo techniky, ale vidí chovanie ako komunikáciu jedinca, bez snahy toto chovanie maskovať, alebo kontrolovať pred tým, než je pochopený jeho význam. Základným pochopením individuálnych rozdielov v ľudskom chovaní je nedirektívny prístup. Oslovuje klienta, bez ohľadu na vek a predpokladané schopnosti.

Berie v úvahu sociálno – emočné faktory spolu s fyziologickými vývojovými štádiami a ponúka aktivity, ktoré posilňujú nervový systém a zároveň rešpektujú psychiku jedinca.
Využíva GENTLE ENHANCEMENT prístup – teda jemné posilňovanie.

Kľúčom k tomuto prístupu je: zmena svalového napätia, strata schopnosti zaostriť, zmena farby tváre, zmena rytmu v dýchaní, zhoršovanie aktivity potom, ako bola integrovaná, sťažnosti na nutkavé vracanie, točenie hlavy, dezorientácia a iné somatické problémy, červenanie uší.

Pri týchto známkach, pozorovaných na človeku, môžeme predpokladať akýkoľvek stres jedinca, pri komunikácii, cvičení a edukácii, spojenej s prístupom a aktivitami Handle.

Môžeme povedať, že Handle je individuálny prístup, ktorý využíva špeciálne cvičenia k pozitívnemu posilňovaniu nervovej sústavy a teda k náprave špecifických a nešpecifických porúch, resp. k náprave niektorých symptómov diagnóz ako:
– detská mozgová obrna
– rôzne stupne mentálneho postihnutia
– dysfunkcie časti mozgu rôzneho stupňa
– narušenú komunikačnú schopnosť
– traumatické stavy nervovej sústavy
– dyslexia, apraxia, dysortografia a v niektorých prípadoch strabizmus a iné poruchy vestibulárneho aparátu.

HANDLE je neinvazívna holistická alternatíva k diagnostike a terapii neurovývojových odlišností zahrňujúcich diagnózy porúch autistického spektra, porúch učenia (dyslexia, dysgrafia), porúch pozornosti, ADHD, porúch vývoja reči, porúch pamäti, porúch správania, DMO, schizofrénie (obsedantne kompulzívne poruchy), depresie, stavov po úrazoch mozgu (mozgových príhodách), Tourettovho syndrómu, CHARGE syndrómu a iných ojedinelých syndrómov.
Východiská HANDLE prístupu

HANDLE stavia na vedecky preukázaných faktoch z radu disciplín (rehabilitácia, psychológia, neurovedy, lekárstvo, špeciálna pedagogika, výživa a pod.). Vychádza okrem iného aj z nasledujúcich poznatkov:
– nervový systém je schopný sa neustále adaptovať, štruktúra mozgu je tvarovaná vplyvom stimulácie, ktorú mozog dostáva a mozog je schopný sa zotaviť z chorôb a úrazov,
– pohyb podporený správnou výživou organizuje spracovanie informácií, ovplyvňuje biochemickú rovnováhu v tele a pomáha tvarovať vlastnú štruktúru mozgu,
– nervový systém, zvlášť jeho slabé časti, reaguje stresom na nadbytok stimulácie, systém v strese prestane pracovať
– existuje vzájomná prepojenosť medzi systémami, nepravidelnosti jednom systéme sa môžu prejaviť v iných systémoch.
Každý neurovývojový systém:
– musí byť funkčný
– musí byť schopný spolupráce s ostatnými systémami
– musí pracovať v správnom poradí
– nesmie zasahovať do ostatných systémov v nevhodných okamihoch.
HANDLE pracuje s najmä nasledujúcimi senzomotorickými systémami:
Vestibulárny systém

Vnútorné ucho, kde sídli vestibulárny systém, nie je zodpovedné len za našu schopnosť počuť, ale vďaka nemu sme tiež schopní spracovávať informácie o pohybe, gravitácii, rovnováhe a priestore. Vestibulárny systém je základom pre mnoho ďalších neurovývojových systémov a jeho nedostatočné fungovanie môže spôsobovať problémy prejavujúce sa v mnohých oblastiach, od chybného spracovania sluchových vnemov cez ťažkosti s čítaním až po cestovné nevoľnosti (kinetózy).

Vizuálny (zrakový) systém

To že je zrak dôležitý pre učenie a správanie je dobre známy a uznávaný fakt. Pravidelne sa tiež testuje ostrosť zraku u detí. Ale zdravý zrak znamená omnoho viac než je ostrosť 20/20 (teda ostrosť zraku, keď nie je treba korekcia okuliarmi). Pre úspešné zvládnutie všetkých akademických zručností je nevyhnutne zásadné, aby oči boli schopné sa vo vzájomnej spolupráci zamerať na jeden bod (binokulárne videnie) a pohybovať sa plynulo po riadku slov v texte (očné pohyby).

Taktilný (hmatový) systém

Keď sa pozrieme na ľudské telo, uvedomíme si, aká veľká časť tela je pokrytá kožou. Hmat hrá zásadnú úlohu v tom, ako vnímame sami seba a ako reagujeme na svoje okolie. Dysfunkcia hmatového systému môže viesť k problémom s písaním, so starostlivosťou o telo a so sociálnou interakciou.

Propriocepcia

Propriocepcia je funkcia mozgu spočívajúca v neuvedomelom vnímaní polohy tela v priestore. Pokiaľ mozog dostáva od tela nepresné informácie ohľadom polohy tela v priestore, môže to negatívne ovplyvniť spánok, pozornosť a sociálnu interakciu.

Kinestézia

Kinestézia je vnímanie pohybu. Zapamätávanie si pohybov svalov je čiastočne zodpovedné za úspech dieťaťa v činnostiach ako sú jazda na bicykli alebo písanie.

Diferenciácia

Diferenciácia znamená schopnosť pohybovať jednou časťou tela bez toho, aby sa nekontrolovane pohybovali iné časti tela. Aby mohlo čítať, musí dieťa byť schopné hýbať očami nezávisle na hlave. Aby mohlo dieťa plynulo písať, musí byť schopné od seba navzájom odlíšiť jednotlivé prsty na ruke. Diferenciácia nám tiež umožňuje určiť poradie dôležitosti úloh vo svojej mysli a sústrediť sa na úlohu, ktorú práve máme pred sebou.

Interhemisferická integrácia

Slabé spojenie medzi dvoma stranami mozgu môže byť dôvodom mnohých problémov v akademickej a sociálnej oblasti i v oblasti správania. Je nutné, aby pracovali obe časti mozgu, pretože len tak možno patrične vyvážiť logické myslenie a emócie, detaily a celkový pohľad a dosiahnuť optimálnu úroveň zručností v oblasti reči a učenia sa na všetkých úrovniach.
Využitie HANDLE prístupu

HANDLE je neinvazívna holistická alternatíva k diagnostike a terapii neurovývojových odlišností zahrňujúcich:
– poruchy učenia – dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia a ďalšie špecifické poruchy učenia
– poruchy správania, poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD)
– poruchy pamäti
– autizmus a pervazívne vývojové poruchy
– vizuálno-percepčno motorické dysfunkcie
– apraxie a dyspraxie
– afázia a iné poruchy vývoja reči
– schizofrénie (obsedantne kompulzívne poruchy)
– depresie
– DMO
– stavy po úrazoch mozgu (mozgových príhodách)
– Tourettov syndróm
– CHARGE syndróm
– agenéza Corpus Callosum a mnoho iných problémov centrálneho nervového systému a autonómneho nervového systému.

HANDLE hľadá korene ťažkostí a nesnaží sa len maskovať príznaky. Ponúka klientom a ich rodinám efektívny prístup, ktorý môže bez využitia liekov a zložitých pomôcok efektívne zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia. HANDLE vytvára pre každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivít, ktoré vyžadujú len niekoľko jednoduchých pomôcok. Prostredníctvom pravidelnej, jemnej a pozvoľnej stimulácie tieto aktivity posilňujú oslabené funkcie a môžu zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia.

HANDLE program je vytvorený na základe informácií získaných behom pozorovacieho vyšetrenia a z podrobného dotazníka a rozhovoru. Behom vyšetrenia sledujeme predovšetkým to, ako klient jednotlivé úlohy vykonáva, pretože to nám dáva informáciu o fungovaní jeho nervového systému a zmyslov. Na základe informácií získaných z vyšetrenia je potom vytvorený tzv. neurovývojový profil, alebo zjednodušene povedané akási mapa toho ako jednotlivé zmysly a nervový systém konkrétnej osoby fungujú a je zostavený program fyzických aktivít. HANDLE program sa skladá približne zo 6 až 13 cvikov a zaberie 15 až 30 minút denne. Tieto aktivity sú jednoduché na vykonanie, ale neurologicky komplexné. Pri ich vykonávaní je dôležité počúvať naše telo a vnímať, kedy dosiahlo hranice stresu. HANDLE prístup stavia na zásadách, že menej je viacej a pomaly je rýchlejšie. Spolu s aktivitami odporučíme aj správnu výživu, ktorá, ako je všeobecne známe, ovplyvňuje procesy v našom tele a fungovanie mozgu.

Každý HANDLE praktik má svoj program a môže odporučiť HANDLE z vlastnej skúsenosti.

Hore