Šk. rok 2010/2011

Šk. rok 2010/2011

 

Projekt č. 1

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation finančne podporila projekt našej školy s názvom Komunikácia - kľúč k integrácii.

Trvanie projektu: november 2010 - október 2011

Hlavná myšlienka projektu:

Hlavnou prekážkou integrácie ľudí s autizmom do spoločnosti je ich neschopnosť komunikovať svoje myšlienky a potreby primeraným spôsobom a neschopnosť rozumieť a identifikovať požiadavky druhých. Túto komunikačnú bariéru chceme pomôcť prekonať s pomocou tohto projektu, ktorého výstupom budú vyškolení odborníci, rodičia i laici prichádzajúci do kontaktu s ľuďmi s autizmom, informovaná verejnosť a verejné inštitúcie. Všetky aktivity projektu  sú  zamerané na znalosti a praktické zručnosti, ktorých cieľom je zmierňovať dopad postihnutia na najdôležitejšiu schopnosť človeka, ktorá vedie k integrácii a to je schopnosť komunikovať.

Hlavné projektové aktivity:

  • seminár Komunikácia
  • Kurz Znakovania
  • seminár Včasná logopedická intervencia u detí s autizmom alebo s NKS vedený PhDr. D. Buntovou PhD.
  • seminár a workshop – Tvorba a používanie PECS - Využitie Výmenného obrázkového komunikačného systému v školskom a domácom prostredí
  • kurz Intenzívnej interakcie – pod vedením lektora  z Veľkej Británie

Slovenská televízia -  STV 2: Regionálny denník 18.03. 2011 - videoarchív slovenskej televízie

Reportáž o škole, autizme, komunikácii a projekte

https://www.stv.sk/online/archiv/regionalny-dennik?date=2011-03-18&id=44610

 

Projekt č. 2

Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis finančne podporil projekt našej školy s názvom Tvorba multisenzorickej miestnosti pre deti s autizmom

Trvanie projektu: február 2011 - október 2011

Hlavná myšlienka projektu:

Deti s autizmom majú problémy v spracovaní zmyslových podnetov, resp. ich spracúvajú chybným spôsobom, to im spôsobuje množstvo problémov v komunikácii s okolím, s pozornosťou, koordináciou, učením, správaním a pod. Zároveň im tieto deficity zabraňujú v integrácii do spoločnosti a izolujú tým aj ich rodiny. Zriadením multisenzorickej miestnosti a zavedením metódy Snoezelen ako pedagogicko-podporného prístupu, chceme zefektívniť výchovno-vzdelávací proces u detí s autizmom, priniesť im radosť z poznávania nových vnemov v rámci vyučovania ale aj mimo neho. Projektu sa budú zúčastňovať deti s autizmom, ich súrodenci, rodiny, dobrovoľníci a pedagógovia.

Hlavné aktivity projektu:

- Zriadenie multisenzorickej miestnosti

- Vyškolenie terapeutov v metóde SNOEZELEN

- Terapie

Projekt č. 3

 

Nadácia Tatrabanky v rámci zamestnaneckého programu Dobré srdce

finančne podporila projekt našej školy s názvom Ihrisko pre deti s autizmom

Trvanie projektu: júl 2011 - september 2011

Hlavná myšlienka projektu:

Projektovým zámerom je vybudovať bezpečné ihrisko a športovisko pre deti a mladých ľudí s autizmom. 

Vďaka tejto finančnej podpore škola zakúpila detský kolotoč.

 
Projekt Francesco

Nadácia Orange v rámci grantového programu Prekročme spolu bariéry 2011 finančne podporila projekt Regionálneho autistického centra - Francesco s názvom Mami, oci, naučte sa mi rozumieť.

Trvanie projektu: máj 2011 - september 2011

Hlavná myšlienka projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívnej terénnej práce špeciálnych pedagógov zaviesť komunikačný systém PECS (výmenný obrázkový komunikačný systém) do domáceho prostredia detí a mladých ľudí s autizmom. Jej náplňou je zavedenie metodiky PECS do domáceho prostredia, vyškolenie rodičov a súrodencov detí s autizmom v používaní a tvorbe PECS, vytvorenie špeciálneho komunikačného prostredia – individuálne komunikačné knihy, denné režimy, vizualizované týždenné a mesačné plány, aktívna práca s dieťaťom a celou rodinou. Vytvorenie funkčného komunikačného kanálu dieťaťa s autizmom a jeho rodinou prispeje k skvalitnenie života nielen samotného dieťaťa, ale aj jeho rodiny a prispeje k čiastočnému odstráneniu sociálnej izolovanosti jednotlivca i celej rodiny.