Aktivizujúce metódy vo výchove

Operačný program: Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
Trvanie realizácie projektu: 06/2013 – 11/2015

Národný projekt - Aktivizujúce metódy vo výchove je projekt, do ktorého sa naša škola zapojila v októbri 2013. Účelom projektu je skvalitnenie vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti výchovy, pričom sa špecializuje na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove ako nástroja na eliminovanie výchovných problémov, formovanie základných hodnotových systémov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti a to nielen v reálnom prostredí ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Je zameraný na 4 hlavné oblasti výchovy, a to etická výchova, zdravotná výchova, dopravná a mediálna výchova.

Od marca 2015 sa 3 pedagógovia našej školy budú zúčastňovať kontinuálneho vzdelávania, na základe ktorého budú posilnení v kľúčových kompetenciách pre impementovanie aktivizujúcich metód vo výchove. Budú intenzívne rozvíjať kľúčové kompetencie, medzi ktoré patrí: nadväzovanie kvalitných vzťahov, schopnosť kooperovať, schopnosť zvládnuť a riešiť konflikty, schopnosť používať jazyk, symboly a text interaktívne, schopnosť používať vedomosti a informácie interaktívne a schopnosť používať technológie interaktívne.

Naša škola z tohto projektu získala benefity v podobe interaktívnej tabule Hitachi StarBoard vrátane príslušenstva, (projektoru, notebooku), ktorá sa už plne využíva v edukačnom procese.