Materská škola

Adresa: Vodárenská 3, Prešov
Poschodie: tretie (žlté)

Materská škola je súčasťou Súkromnej spojenej školy a nachádza sa na treťom poschodí. Na tomto oddelení je 5 tried. Každá trieda má dve miestnosti, ktoré slúžia na individuálnu a skupinovú výchovno-vzdelávaciu činnosť, hru a relax. Pedagogický kolektív s dôrazom na individuálny prístup k dieťaťu vytvára vhodné podmienky na dosiahnutie čo najlepšej sociálnej adaptácie. Vytvára sa priestor pre postupné zapojenie sa dieťaťa do  hry s dospelou osobou a nenásilné včleňovanie sa do kolektívu detí v triede. Tvorivý prístup a kvalitný edukačný proces vytvára špecifické a augmentatívne prostredie s využitím alternatívnych prístupov a metód s cieľom rozvíjať zaostávajúce, priemerné oblastí alebo vynikajúce schopnosti dieťaťa. Vytvárajú sa situácie na rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, na rozvoj funkčnej komunikácie. Dieťa spoznáva funkciu komunikácie, učí sa pomocou symbolu požiadať o predmet, hračku, o aktivitu podľa svojho záujmu. Manipulovaním, experimentovaním deti objavujú a získavajú  nové zručnosti pre skladanie stavebníc, skladačiek, nácvik hry, zanechávajú prvé výtvarné stopy na papieri a interaktívnej tabuli.

Edukačný proces materskej školy dopĺňajú  terapie (hydroterapia, zdravotné a relaxačné cvičenia v interiérovom ihrisku, v telocvični, v senzomotorickej miestnosti, snoezelen, canisterapia) a doplnkové aktivity v skupinovej hudobnej aktivite a v arteterapii.

Ďalšie podrobné informácie o výchovno- vzdelávacom procese sú zakomponované v Školskom vzdelávacom programe MŠ s názvom „Komunikácia-kľúč k integrácií“, ktorý je prístupný vo vstupných priestoroch školy a materskej školy a tiež na webovej stránke našej školy.

Informácie pre rodičov novoprijatých detí

Prevádzka MŠ :

Od 6:30 – do 16:30

Od 6:30 do 7:45 (ranné schádzanie prihlásených detí v  priestoroch MŠ)

Od 7:45 (triedna učiteľka alebo asistentka prevezme svoje deti)

Od 8:00 (príchod detí do MŠ)

Do budovy školy a materskej školy  je vstup možný len po zazvonení pri vstupe do školy a  do materskej školy. Škola je zabezpečená bezpečnostným systémom a vstup do priestorov materskej školy je uzatvorený.

Vážení rodičia, prosíme vás o nahlásenie každej zmeny zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. Dieťa, ktoré nenastúpi do materskej školy, prosíme telefonicky nahlásiť triednej učiteľke.

Ďalšie podrobné údaje sú zakomponované v Školskom poriadku MŠ, ktorý je prístupný vo vstupných priestoroch školy a materskej školy a tiež na webovej stránke školy.

     

 

 

Hore