Základná škola

Spôsob výučby v našej škole sa odvíja od samotného dieťaťa a jeho individuálnych potrieb a potrieb jeho rodiny, aby tu zostal zachovaný vzťah rodina – dieťa – škola. Pomocou aktuálneho vývinového dotazníka sa s pomocou rodičov určia krátkodobé i dlhodobé ciele, ktoré chceme prioritne u dieťaťa dosiahnuť.

Deti sa vzdelávajú podľa individuálnych študijných plánov, ktoré tvorí učiteľ v úzkej spolupráci s rodičmi a odborníkmi.

Pri práci s dieťaťom hľadáme najvhodnejšiu z dostupných metód vhodných na výučbu detí s autizmom ako je TEACCH, PECS, prvky ABA terapie, intenzívnej interakcie, využívame rôzne podporné terapie.

So žiakmi robíme nácviky v prirodzenom prostredí, preto je súčasťou vyučovania aj tréning cestovania v MHD, vlakom, návšteva kúpaliska, cukrárne, múzea, kina a pod.

Každoročne organizujeme týždenné pobyty v prírode či lyžiarsky zájazd.

Na komunitnej úrovni organizujeme spoločné športové a kultúrne akcie pre našich žiakov aj ich kamarátov z iných škôl na východe Slovenska.

Každoročne organizujeme Ples teenegerov, na ktorom sa zúčastňujú rovesníci z rôznych škôl, rôzne akadémie, benefičný koncert či spoločné oslavy.

Škola má vypracované školské vzdelávacie programy pre deti a žiakov materskej , základnej a praktickej školy.

 


História školy

Súkromná spojená škola vznikla spojením dvoch organizačných zložiek, a to Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a Súkromnej praktickej školy dňa 1.1.2017.

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom začala svoju činnosť v septembri 2007v priestoroch časti františkánskeho kláštora. Vzhľadom na to, že nám každoročne pribudlo veľa nových žiakov, boli sme nútení presťahovať sa do väčšej budovy, na Vodárenskej ulici 3, bývalý domov mládeže, kde v súčasnosti sídlime spolu s ďalšími organizáciami, ktorých činnosť je ale navzájom úzko prepojená.

Organizačnými zložkami Súkromnej spojenej školy sú:
1. Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, ktorej zriaďovateľkou je Mgr. Eva Turáková, začala svoju činnosť v septembri 2007.
2. Súkromná praktická škola, ktorá svoju činnosť začala 1.9.2015 a poskytuje výchovno-vzdelávacie služby žiakom po ukončení povinnej školskej dochádzky, kde sa učia jednoduchým pracovným zručnostiam.

Súčasťou Súkromnej spojenej školy je:
1. Súkromný školský klub detí
2. Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
3. Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej spojenej školy, sídliace na Františkánskom námestí 2 v Prešove.

Naša materská škola otvára každoročne 5 tried pre deti s diagnózou autizmus, o ktoré sa odborný tím špeciálnych pedagógov a asistentov. Do materskej školy prijímame deti od 2,5roka a trvá do 6 roku života dieťaťa.

V základnej škole máme deti od prípravného ročníka až po 9. ročník. Naše organizácie navštevujú deti z Prešova a okolia  a stará sa o nich kolektív pedagogických zamestnancov, mnoho dobrovoľníkov a študentov, ktorí sú u nás na absolventskej praxi, dobrovoľníckej službe či odbornej praxi. Mnohé z detí majú okrem autizmu pridruženú mentálnu retardáciu, DMO, Downov syndróm, Rettov syndróm, hyperkinetickú poruchu alebo dezintegračnú poruchu.

Súčasťou školy je aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré našim žiakom a klientom, ale aj klientom z celého východu poskytuje diferenciálno-diagnostické služby, poradenstvo, terapie.

Zúčastňujeme sa rôznych projektov a školení, ktoré nám môžu pomôcť zlepšovať našu prácu.

Vďaka projektom dokážeme vybaviť našu školu moderným zariadením, získavame granty na tvorbu didaktických pomôcok, zariadenie odborných učební, špeciálne počítačové programy, či rôzne školské a komunitné aktivity. Spolupracujeme s viacerými školami, ktoré vzdelávajú deti s autizmom na Slovensku. V rámci medzinárodnej spolupráce a prostredníctvom projektov Comenius a Erasmus+ rozvíjame spoluprácu so špeciálnymi školami s podobným zameraním a pracujeme na overovaní metodík a hľadáme možnosti pre našich žiakov a hlavne ich budúcnosť a možnosť fungovať, pracovať a žiť aj po ukončení povinnej školskej dochádzky. V rámci projektov sme spolupracovali a spolupracujeme so školami v krajinách ako : Anglicko, Nemecko, Chorvátsko,Turecko, Poľsko, Slovensko, Grécko, Litva a Rumunsko. Zúčastňujeme sa aktívnou účasťou celoslovenských aj medzinárodných konferencií, školení pre širokú odbornú verejnosť a rodičov, ktoré aj organizujeme.

Odborne zastrešujeme celý Prešovský kraj. Poskytujeme diagnostické a poradenské služby ľuďom z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia, sme školiacim pracoviskom aj pre študentov Prešovskej univerzity a katolíckej univerzity v Ružomberku.

V budove sídlia ďalšie organizácie, s ktorými má škola úzko prepojenú činnosť a spoluprácu:
1. Francesco-regionálne autistické centrum, občianske združenie, ktoré je poskytovateľom kontinuálneho inovačného vzdelávania v oblasti autizmu akreditovanom Ministerstvom školstva SR a ďalších školiacich neakreditovaných vzdelávaní a seminárov. Francesco je zároveň zriaďovateľom a prevádzkovateľom Autcafé, kaviarne, ktorá zamestnáva mladých ľudí s diagnózou autizmus a umožňuje im v chránenom prostredí pracovať a tak sa rozvíjať a mať budúcnosť. Štatutárom zariadenia je Mgr. Eva Turáková.
2. Krajské autistické centrum Prešov, n.o., ktorého zriaďovateľom je VÚC a Francesco- regionálne autistické centrum, je špecializovaným zariadením s týždennou pobytovou a ambulantnou formou pre deti a dospelých klientov s autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku. Riaditeľkou je Mgr. Eva Turáková.
3. Centrum včasnej intervencie bolo založené s úmyslom poskytovať včasnú stimuláciu a pomoc deťom s ohrozeným vývinom od narodenia a hlavne celej rodine. CVI úzko spolupracuje najmä so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou spojenej školy.

Mgr. Eva Turáková
zriaďovateľka-riaditeľka

Hore