Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej spojenej školy

 

 Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.

  Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, ďalej na oddychovú a relaxačnú činnosť. Činnosť ŠKD  prebieha v čase od 12,00 do 16,00. Žiaci prichádzajú do ŠKD v sprievode triedneho učiteľa, alebo asistenta. Prípravný a prvý ročník o 12,00, starší žiaci o 12,30. Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Realizuje sa každodennými osobnými rozhovormi pri odchode detí zo zariadenia, alebo účasťou na spoločných akciách  ako benefičný koncert, deň detí, popoludnie na bicykloch. Okrem dobrej spolupráce s rodičmi máme aj dobrú spoluprácu s učiteľmi a vedením školy, ktoré podporuje činnosť ŠKD a pomáha pri riešení problémov.

 V tomto školskom roku máme 2 triedy ŠKD.  Každá trieda má k dispozícií koberec na relaxačnú činnosť, televízor a CD prehrávač, alebo interaktívnu tabuľu. Každoročne si triedy dopĺňajú  svoj fond didaktických pomôcok, spoločenských hier, hračiek a výtvarného materiálu. K dispozícií máme počítačovú miestnosť, snoezelen  a  miestnosť s interaktívnou tabuľou.  Pre športové a rekreačné činnosti využívame relaxačnú miestnosť, interierové ihrisko a 2 vonkajšie ihriská s detskými preliezačkami. K dispozícii máme aj miestnosť pre muzikoterapiu. Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v budove školy. Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD máme k dispozícii aj 2detské knižné kútiky, ktoré sa nachádzajú na chodbe 4. a 5. poschodia. Vychovávateľky majú k dispozícii knižnicu,  v ktorej sa nachádza odborná literatúra. 

 

Fotogaléria: Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej spojenej školy