Súkromná spojená školaSúkromný školský klub detí

Súkromný školský klub detí

Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej spojenej školy

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy. Zručnosti sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tématických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Zručnosti dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Dôraz kladieme na to, aby komunikačné systémy boli v súlade so stratégiou školy. Pri práci s dieťaťom hľadáme najvhodnejšiu z dostupných metód vhodných na výchovu detí s autizmom ako je TEACCH, PECS, prvky ABA  terapie, intenzívnej interakcie, individuálny prístup.

Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná oddychová a relaxačná činnosť, príprava na vyučovanie, uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. Činnosť ŠKD prebieha v čase od 12,00 do 16,00. Žiaci prichádzajú do ŠKD v sprievode triedneho učiteľa, alebo asistenta.  Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Realizuje sa každodennými osobnými rozhovormi pri odchode detí zo zariadenia, alebo účasťou na spoločných akciách ako benefičný koncert, deň detí, športové popoludnie. Okrem dobrej spolupráce s rodičmi máme aj výbornú spoluprácu s učiteľmi a vedením školy, ktoré podporuje činnosť ŠKD a pomáha pri riešení problémov.

V tomto školskom roku máme viacero tried ŠKD. Každá trieda má k dispozícií koberec na relaxačnú činnosť, televízor a CD prehrávač . Každoročne si triedy dopĺňajú svoj fond didaktických pomôcok, spoločenských hier, hračiek a výtvarného materiálu. K dispozícií máme počítačovú miestnosť, snoezelen, miestnosť s interaktívnou tabuľou, senzomotorickú miestnosť, herne s množstvom funkčných hračiek.  Pre športové a rekreačné činnosti využívame relaxačnú miestnosť, telocvičňu s fitnescentrom, interiérové ihrisko a 2 vonkajšie ihriská s detskými preliezkami. Pre oddych a relaxáciu využívame hydromasážnu vaňu a saunu, v lete veľký nafukovací bazén. K dispozícii máme aj miestnosť pre výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie.  Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v budove školy. Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii aj 3 detské knižné kútiky, ktoré sa nachádzajú na chodbe prízemia, 4. a 5. poschodia.

Zúčastňujeme sa na rôznych výtvarných a literárno-dramatických súťaží na slovenskej aj medzinárodnej úrovni. Snažíme sa podchytiť potencionálne talenty a osobitne sa im venovať v rámci krúžkov. Vychovávateľky sa snažia neustále vzdelávať a pracovať na svojom profesionálnom rozvoji,  majú k dispozícii knižnicu, v ktorej sa nachádza odborná literatúra.

 

Hore