Súkromná spojená školaSúkromný školský klub detí

Súkromný školský klub detí

Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej spojenej školy

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.

Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, ďalej na oddychovú a relaxačnú činnosť. Činnosť ŠKD prebieha v čase od 12,00 do 16,00. Žiaci prichádzajú do ŠKD v sprievode triedneho učiteľa, alebo asistenta. Prípravný a prvý ročník o 12,00, starší žiaci o 12,30. Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Realizuje sa každodennými osobnými rozhovormi pri odchode detí zo zariadenia, alebo účasťou na spoločných akciách ako benefičný koncert, deň detí, popoludnie na bicykloch. Okrem dobrej spolupráce s rodičmi máme aj dobrú spoluprácu s učiteľmi a vedením školy, ktoré podporuje činnosť ŠKD a pomáha pri riešení problémov.

V tomto školskom roku máme 2 triedy ŠKD. Každá trieda má k dispozícií koberec na relaxačnú činnosť, televízor a CD prehrávač, alebo interaktívnu tabuľu. Každoročne si triedy dopĺňajú svoj fond didaktických pomôcok, spoločenských hier, hračiek a výtvarného materiálu. K dispozícií máme počítačovú miestnosť, snoezelen a miestnosť s interaktívnou tabuľou. Pre športové a rekreačné činnosti využívame relaxačnú miestnosť, interierové ihrisko a 2 vonkajšie ihriská s detskými preliezačkami. K dispozícii máme aj miestnosť pre muzikoterapiu. Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v budove školy. Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD máme k dispozícii aj 2detské knižné kútiky, ktoré sa nachádzajú na chodbe 4. a 5. poschodia. Vychovávateľky majú k dispozícii knižnicu, v ktorej sa nachádza odborná literatúra.

 

 

Hore