Včasná intervencia (CVI Prešov)

Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny

Realizátor projektu

CVI Prešov, n.o.

Partneri projektu
  • ACVA – Akademické centrum výskumu autizmu, o.z.,
  • Cesta von, o.z.
Trvanie projektu

10/2021 – 3/2023

Hlavné ciele projektu
  • Vytvorenie slovenskej verzie mobilnej aplikácie ASDetect na včasný záchyt detí s rizikom PAS v spolupráci s austrálskou univerzitou La Trobe v Melbourne, vlastníkom aplikácie.
  • Pomocou mobilnej aplikácie ASDetect zlepšiť včasné odhalenie rizika autizmu u malých detí v marginalizovaných skupinách.
  • Zvýšiť povedomie odbornej aj laickej verejnosti o včasných známkach rizika PAS u detí od 12 do 30 mesiacov.
Hlavné aktivity projektu
  • Vytvorenie novej – slovenskej jazykovej verzie aplikácie ASDetect (v priebehu prvého polroka 2022)
  • Semináre, workshopy pre rôzne skupiny – rodičia, verejnosť, odborníci (september – december 2022)
  • Odborná medzinárodná konferencia na tému Včasný záchyt detí s rizikom PAS a rané intervencie (predpokladaný termín – február 2023)


Projekt 
Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.