Francesco - regionálne autistické centrum

Občianske združenie Francesco – regionálne autistické centrum úzko spolupracuje so Súkromnou spojenou školou a Krajským autistickým centrom Prešov, n.o., s ktorými sídli v rovnakej budove.
Činnosti všetkých troch organizácií sa navzájom prelínajú a vhodne dopĺňajú, aby bola klientom s autizmom a ich rodinám zabezpečená čo najväčšia podpora a pomoc.

Francesco – regionálne autistické centrum:

  • je poskytovateľom inovačného vzdelávania pre odborných i pedagogických zamestnancov pracujúcich s klientelou autistického spektra akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  • poskytuje aj vzdelávanie pre rodičov detí s autizmom,
  • každoročne získava granty z projektov, pomocou ktorých sa snaží zlepšovať kvalitu života klientov s autizmom a ich rodín,
  • hľadá možnosti v oblasti pracovného zaradenia sa ľudí s diagnózou v rámci autistického spektra.
  • každoročne zúčastňuje vianočných trhov, kde sa prezentuje výrobkami klientov s autizmom,
  • podporuje športové, komunitné, voľnočasové a záujmové aktivity detí a žiakov Súkromnej spojenej školy a KACP, n.o. a ich rodín.