Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Naše služby

V našom centre sa venujeme deťom a žiakom s poruchami autistického spektra (= PAS, pervazívna vývinová porucha, autizmus).
Od 1.1.2023 do starostlivosti prijímame len deti a žiakov, ktorých k nám odporučí centrum poradenstva a prevencie alebo klinický pracovník, ktorý takúto starostlivosť uzná za vhodnú (detský psychiater, klinický psychológ, obvodný pediater a pod.).

Naše služby

Deťom, ich rodinám a školám poskytujeme v prvom rade diagnostické a poradenské služby. Keďže nám záleží na tom, aby naše deti napredovali, ponúkame tiež rôzne psychologické a špeciálnopedagogické intervencie, a tiež vzdelávacie semináre (prostredníctvom Francesco – regionálne autistické centrum) určené rodičom, učiteľom, ale aj iným odborníkom venujúcim sa deťom s autizmom.

Okrem týchto služieb ponúkame aj možnosť diagnostiky symptómov porúch autistického spektra, ktorá je nápomocná pre spresnenie diferenciálnej diagnostiky, vykonávanej detským psychiatrom. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu našich možností však túto diagnostiku vykonávame iba po odporúčaní detského psychiatra alebo klinického psychológa. Výsledky takéhoto vyšetrenia je nevyhnutné konzultovať s detským psychiatrom, ktorý určuje definitívnu diagnózu.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.