Krajské autistické centrum Prešov

Cenník je platný od 1.7.2023

Maloletý klient

Odborné činnosti podľa  /§16 ods.1 písm. a),b),c),e),g)/ (základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3,  sociálna rehabilitácia, pracovná terapia)
Klient za predmetné služby podľa § 72 ods. 6 neplatí.

Obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
UBYTOVANIE:     55,00 Eur/mesiac
STRAVOVANIE:  164,00 Eur/mesiac
8,20 Eur/deň  (raňajky: 0,60 Eur, desiata: 0,40 Eur, obed: 3,80 Eur, olovrant: 0,40 Eur, večera: 3,00 Eur)
UPRATOVANIE:  7,00 Eur/mesiac
PRANIE:            5,00 Eur/mesiac
ŽEHLENIE:         3,00 Eur/mesiac

Ďalšie činnosti (utváranie podmienok pre výdaj stravy, vykonávanie základnej hygieny, vzdelávanie, záujmová činnosť, zabezpečenie donášky stravy, zabezpečenie záujmovej činnosti)
Klient za predmetné služby neplatí.

Výška úhrady za sociálnu službu spolu:             234,00 Eur/mesiac

 

Plnoletý klient

Odborné činnosti podľa  /§16 ods.1 písm. a),b),c),e),g)/ (základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3,  sociálna rehabilitácia, pracovná terapia)
Klient za predmetné služby podľa § 72 ods. 6 neplatí.

Obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
UBYTOVANIE:     75,00 Eur/mesiac
STRAVOVANIE:  180,00 Eur/mesiac
8,80 Eur/deň (raňajky: 1,0 Eur, desiata: 0,50 Eur, obed: 3,80Eur, olovrant: 0,50 Eur, večera: 3,00 Eur)
UPRATOVANIE:  7,00 Eur/mesiac
PRANIE:            5,00 Eur/mesiac
ŽEHLENIE:        3,00 Eur/mesiac

Ďalšie činnosti (utváranie podmienok pre výdaj stravy, vykonávanie základnej hygieny, vzdelávanie, záujmová činnosť, zabezpečenie donášky stravy, zabezpečenie záujmovej činnosti)
Klient za predmetné služby neplatí.

Výška úhrady za sociálnu službu spolu:             266,00 EUR/mesiac

Maloletý klient

Odborné činnosti podľa  /§16 ods.1 písm. a),b),c),e),g)/ (základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3,  sociálna rehabilitácia, pracovná terapia)
Klient za predmetné služby podľa § 72 ods. 6 neplatí.

Ďalšie činnosti (vykonávanie základnej hygieny, vzdelávanie, záujmová činnosť, zabezpečenie záujmovej činnosti)
Ambulantná starostlivosť do 4 hodín denne                  50,00 Eur/mesiac

Plnoletý klient

Odborné činnosti podľa  /§16 ods.1 písm. a),b),c),e),g)/ (základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3,  sociálna rehabilitácia, pracovná terapia)
Klient za predmetné služby podľa § 72 ods. 6 neplatí.

Obslužné činnosti (stravovanie)
STRAVOVANIE:             100,00 Eur/mesiac
5,11 EUR/deň

Ďalšie činnosti (vykonávanie základnej hygieny, vzdelávanie, záujmová činnosť, zabezpečenie záujmovej činnosti)
Ambulantná starostlivosť do 4 hodín denne                    60,00 Eur/mesiac
Ambulantná starostlivosť od 4 do 6 hodín denne             80,00 Eur/mesiac
Ambulantná starostlivosť od 6 do 8 hodín denne            100,00 Eur/mesiac