Autisti Prešov

O nás

KTO SÚ AutistiPrešov?

Organizácie, ktoré spadajú pod tento súhrnný názov vznikali postupne, tak ako sa postupne vynárali nové a nové potreby detí a neskôr dospelých ľudí s autizmom.
Od začiatku boli jednotlivé zložky rodičmi aj odborníkmi hovorovo označované „Francesco“ podľa občianskeho združenia, ktoré vzniklo hneď na začiatku.

Dnes pod značkou AutistiPrešov fungujú nasledujúce organizácie so sídlom na Vodárenskej 3 v Prešove, ktorých zriaďovateľkou alebo spoluzakladateľkou je Mgr. Eva Turáková:

Súkromná spojená škola
Organizačné zložky a súčasti Súkromnej spojenej školy:

  • Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom,
  • Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej spojenej školy (Františkánske námestie 2, Prešov),
  • Súkromná praktická škola,
  • Súkromný školský klub detí.

 

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (SŠCPaP)
Vodárenská 3, Prešov

  • zamerané na deti a žiakov s autizmom

 

Krajské autistické centrum Prešov, n.o. (KACP, n.o.)

  • poskytuje sociálnu službu klientom s autizmom v špecializovanom zariadení pre klientov s autizmom ambulantnou a týždennou pobytovou formou.

 

Občianské združenie Francesco – regionálne autistické centrum (Francesco)

  • poskytovatuje akreditované a neakreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov a rodičov v oblasti autizmu,
  • realizuje projekty na podporu života ľudí s autizmom a ich rodín.

 

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (CVI Prešov, n.o.)

  • poskytuje terénnu a ambulantnú sociálnu službu rodinám s deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (od 0 do 7 rokov),
  • zameriava sa na pomoc a podporu rodičom a na všestranný vývin detí.

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.