Autisti Prešov

O nás

KTO SÚ AutistiPrešov?

Organizácie, ktoré spadajú pod tento súhrnný názov vznikali postupne, tak ako sa postupne vynárali nové a nové potreby detí a neskôr dospelých ľudí s autizmom.
Od začiatku boli jednotlivé zložky rodičmi aj odborníkmi hovorovo označované „Francesco“ podľa občianskeho združenia, ktoré vzniklo hneď na začiatku.

Dnes pod značkou AutistiPrešov fungujú nasledujúce organizácie so sídlom na Vodárenskej 3 v Prešove, ktorých zriaďovateľkou alebo spoluzakladateľkou je Mgr. Eva Turáková:

Súkromná spojená škola
Organizačné zložky a súčasti Súkromnej spojenej školy:

 • Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom,
 • Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej spojenej školy (Františkánske námestie 2, Prešov),
 • Súkromná praktická škola,
 • Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva SCŠPP (do 31.12.2022),
 • Súkromný školský klub detí.

 

Od 1.1.2023 vznikne Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie (SŠCPP)
Vodárenská 3, Prešov

 • zamerané na deti a žiakov s autizmom

 

Krajské autistické centrum Prešov, n.o. (KACP, n.o.)

 • poskytuje sociálnu službu klientom s autizmom v špecializovanom zariadení pre klientov s autizmom ambulantnou a týždennou pobytovou formou.

 

Občianské združenie Francesco – regionálne autistické centrum

 • poskytovatuje akreditované a neakreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov a rodičov v oblasti autizmu,
 • realizuje projekty na podporu života ľudí s autizmom a ich rodín.

 

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (CVI Prešov, n.o.)

 • poskytuje terénnu a ambulantnú sociálnu službu rodinám s deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (od 0 do 7 rokov),
 • zameriava sa na pomoc a podporu rodičom a na všestranný vývin detí.

SAVE THE DATE

17.2.2023 sa uskutoční v POPRADE medzinárodná konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS. Prihlásiť sa môžete do konca januára 2023.