Súkromná spojená škola - Praktická škola

Charakteristika

Cieľom nižšieho odborného vzdelávania žiakov s autizmom alebo PVP s MP je rozvinutie ich kompetencií (spôsobilostí) potrebných na výkon jednoduchých pracovných činností na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná spravidla pod dohľadom inej osoby a ich maximálne možné integrovanie do spoločnosti.

Praktická škola umožňuje žiakom dospieť fyzicky a psychicky, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí, v chránenom bývaní alebo pracovať v chránenom pracovisku. Intenciou je príprava žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na práce v domácnosti a na rôzne praktické práce. Zacvičiť ich v prácach profilujúceho predmetu a na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Rozvíjať ich kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu a zvyšovať tým šance na zlepšovanie kvality ich života.

Vzdelávanie v praktickej škole:

  • umožňuje žiakom rozvíjať systematicky a cieľavedome osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, kultivovať svoju osobnosť,
  • umožňuje žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využívať v praktickom živote,
  • umožňuje žiakom naučiť sa kooperovať v skupine a kolektíve, rozvíjať vnímavosť a emocionalitu k spolužiakom, učiteľom, rodičom a ľuďom, prírodnému a kultúrnemu prostrediu,
  • umožňuje žiakom učiť sa plniť svoje povinnosti, chrániť a upevňovať svoje zdravie, chrániť životné prostredie,
  • vedie žiakov k využívaniu svojich možností a ku kompenzácií svojich obmedzení a vytváraniu reálneho obrazu seba samých.

Praktická príprava na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov sa vykonáva na pracovisku praktickej školy s prihliadnutím na obsah vzdelávania a na individuálne osobitosti každého žiaka s autizmom a lebo PVP s mentálnym postihnutím (cvičné kuchynky, práčovňa, cvičná cukráreň…).

Predstavenie našej praktickej školy si môžete pozrieť aj na našom youtube kanáli.