Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

Naše centrum vzniklo 1.9.2008 ako súčasť Súkromnej špeciálnej ZŠ s MŠ pre a deti žiakov s autizmom v Prešove (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).
Od svojho vzniku sa pioritne venujeme problematike autistických detí.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (legislatívne zmeny zmeny spojené s transformáciou poradenskej siete v SR) sa od 1.1.2023 naše centrum zmenilo na samostatné Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. 

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.