Súkromná spojená škola - Základná škola

Charakteristika

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií (spôsobilostí) na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a maximálne možné integrovanie do spoločnosti.

Obsah a ciele obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého žiaka.

Vyučujúci uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a zvyšovať tým jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života.

Cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa.

Potrebujeme eliminovať deficity vyplývajúce z diagnózy, preto od začiatku trénujeme:

 • zameriavanie pozornosti
 • zmyslové vnímanie, vrátane uvedomovania si vlastnej telovej schémy
 • triedenie a porovnávanie
 • orientáciu v priestore a čase
 • porozumenie a funkčnú gramotnosť
 • rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností, uvedomenie si a vyjadrovanie svojich potrieb, nadväzovanie kontaktov, vo vyšších ročníkoch aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí, najmä následne schopnosť prispôsobenia vlastného správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho charakteru.

Prvoradým cieľom vzdelávania je sociálne správanie zodpovedajúce veku žiaka, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto zručností.

Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel.

Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného času atď.) a v neposlednom rade samoobslužné schopnosti.

Integráciu v dospelosti ovplyvňuje schopnosť postarať sa o seba, o domácnosť, atď.

Súčasťou vzdelávacieho procesu je  preto rozvíjanie sociálneho správania, sebaobsluhy a tzv. domácich zručností.

Ide o rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách:

 • žiadanie osobných potrieb,
 • reakcie na správanie iných ľudí,
 • komentovanie,
 • žiadanie informácií,
 • vyjadrovanie pocitov,
 • vyjadrovanie prosociálnych postojov.

Vzdelávací a výchovný proces sú neoddeliteľné súčasti nášho pôsobenia na žiakov. Pomáhame im  rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom pripravujeme žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti.

Pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňujeme hodnotovú orientáciu žiaka, čo vedie k osvojeniu si prosociálneho správania, pomáha im nadobudnúť zdravé sebavedomie, učí ich vychádzať s rovesníkmi, podporuje rozvoj pozitívnych osobnostných vlastností.

Predstavenie našej základnej školy si môžete pozrieť aj na našom youtube kanáli.