Autisti Prešov

Definícia autizmu

Čo je to autizmus?

Autizmus je neurovývinová porucha pervazívneho charakteru, pri ktorej je závažne narušené
sociálne fungovaniekomunikácia a je prítomné stereotypné správanie.
Prejavuje sa od raného veku (aj keď niekedy sú spočiatku príznaky veľmi málo viditeľné) a negatívne ovplyvňuje každodenný život.

Neurovývinová – ide o poruchu centrálneho nervového systému – iný spôsob prepájania nervových
buniek, vnímania, spracovávania informácií a reagovania.

Pervazívna – ovplyvňuje celý vývin dieťaťa, všetky jeho oblasti.

Sociálne fungovanie – ťažkosti v orientácii v sociálnych vzťahoch, v sociálnych situáciách, ťažkosti
v adaptácii na sociálne prostredie, ťažkosti v nadväzovaní a udržiavaní sociálnych vzťahov.

Komunikácia – nedostatočné sociálne používanie reči, zvláštnosti v neverbálnej komunikácii, ťažkosti
v oblasti porozumenia reči aj vyjadrovania.

Stereotypné správanie – rituály v správaní, opakujúce sa motorické pohyby, stereotypná reč,
echolálie, stereotypná hra, uľpievavé záujmy, hyper- alebo hypo-reaktivita na senzorické podnety
(napr. zvýšená citlivosť na zvuky alebo materiály, znížená/zvýšená citlivosť na bolesť, ovoniavanie
predmetov, vyberavosť v jedle, fascinácia zrakovými podnetmi – presýpanie, otáčanie, svetelné
efekty a pod.).

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.