Krajské autistické centrum Prešov

Charakteristika

Sociálnu službu pre našich klientov poskytujeme v 2 formách.

Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie. Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Ambulantná sociálna služba v zariadeniach sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.

Prijímateľmi ambulantnej formy sociálnej služby v KACP sú deti a žiaci ZŠ a praktickej školy, ktorí u nás ostávajú aj po vyučovaní spravidla do 16.30 hod. So všetkými klientmi a ich zákonnými zástupcami máme podpísanú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Klientmi ambulantnej formy sú aj mladí ľudia, bývalí žiaci našej praktickej školy, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku aj štúdium v praktickej škole. Náplňou činnosti našich klientov v zariadení je rozvíjanie sebaobslužných činností, sociálna rehabilitácia, terapie, ale aj relaxačné a záujmové činnosti. Časť klientov pomáha v školskej cukrárni a pripravujeme pre nich aj chránené dielne, kde budú môcť pracovať v chránenom prostredí podľa svojich schopností a možností.

Predstavenie našej ambulantnej služby si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Týždenná sociálna služba sa neposkytuje počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní. Pobytovú sociálnu službu možno maloletému dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

Obe zariadenia fungujú aj v čase letných prázdnin podľa rozsahu, ako je uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby s našimi klientmi, resp. ich zákonnými zástupcami.

Ak si teda kladiete otázku, čo bude ďalej s mojim dieťaťom po skončení školy, odpoveď je tu.

Keďže máme zriadené zariadenie poskytujúce sociálnu službu, môže dieťa, klient pokračovať v danej dennej ambulantnej alebo týždennej forme podľa potreby. Zároveň aj my budeme prispôsobovať sociálnu službu a jej rozsah podľa aktuálnych potrieb vás rodičov, zákonných zástupcov a našich detí, čiže klientov.

Predstavenie našej pobytovej služby si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.

Sociálna služba je zo zákona spolufinancovaná klientom, resp. jeho zákonným zástupcom.