Krajské autistické centrum Prešov

Pre žiadateľov

Na prijatie dieťaťa, klienta do nášho špecializovaného zariadenia je nevyhnutné:

Občan, ktorý ma trvalé bydlisko mimo Prešovského kraja, ale má záujem, aby sa mu sociálna služba poskytovala u nás, musí postupovať podľa informácií od konkrétneho samosprávneho kraja, v ktorom má trvalé bydlisko.

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami.

Tlačivá:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti (potrebné uviesť požadovanú formu sociálnej služby a to ambulantná alebo týždenná)
  2. Príloha – lekársky nález
  3. Príloha – rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony) + uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka (ak je vydané)
  4. Príloha – posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný mestom, obcou, úradom práce alebo iným samosprávnym krajom, ak je vydaný

Tlačivo žiadosti a príloha – lekársky nález sú k dispozícii na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja (kliknite TU) a predvyplnené tlačivo žiadosti na webovej stránke KACP, n. o. v časti dokumenty.

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné doručiť na adresu:

Úrad PSK
Odbor sociálny
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

V prípade zaslania žiadosti poštou odporúčame dokumenty zaslať doporučene. V prípade osobného doručenia odporúčame nechať si potvrdiť kópiu žiadosti prezentačnou pečiatkou podateľne Ú PSK.

Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

Zdravotná posudková činnosť je:

– hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník Úradu PSK, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

– stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

– termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

– individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

– rodinného prostredia fyzickej osoby,

– prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a

– odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

– stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

– zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej   osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,

– návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa

– určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie občan prikladá k “Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby”,

Je dôležité, aby v rozhodnutí bola uvedená odkázanosť na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení so zameraním na zdravotné postihnutie, ktorým je autizmus.

Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v KACP, n. o., podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohou.

  1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (potrebné uviesť požadovanú formu sociálnej služby a to ambulantná alebo pobytová týždenná)
  2. Príloha – právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  3. Príloha – posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  4. Príloha – právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony) + uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka (aktuálne, ak je vydané)

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovej stránke Odboru sociálneho Úradu Prešovského samosprávneho kraja a predvyplnené na webovej stránke KACP, n. o. v časti dokumenty.

Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť na adresu:

Úrad PSK
Odbor sociálny
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

V prípade zaslania žiadosti poštou odporúčame dokumenty zaslať doporučene. V prípade osobného doručenia odporúčame nechať si potvrdiť kópiu žiadosti prezentačnou pečiatkou podateľne Ú PSK.

V prípade že v KACP nie je voľné miesto, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je zaradená do evidencie žiadostí pre KACP.

Ak je v zariadení voľné vhodné miesto a žiadosť je kompletná, budúci prijímateľ sociálnej služby bude kontaktovaný povereným zamestnancom KACP kvôli určeniu termínu nástupu a informáciám potrebnými k nástupu.

Po nástupe do KACP je s občanom resp. jeho zákonným zástupcom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

ČO získate, ak máte dieťa posúdené ako dieťa s odkázanosťou na sociálnu službu?

V prvom rade po ukončení povinnej školskej dochádzky má dieťa možnosť naďalej pokračovať v zariadení, kde je plne stimulované a je v prostredí, ktoré mu rozumie a rešpektuje jeho diagnózu a deficity.

Ak je dieťa v škole, môže mať zabezpečenú starostlivosť v popoludňajšom čase a v čase letných prázdnin.

Máte možnosť dať dieťaťu budúcnosť v prostredí, ktoré pozná a rešpektuje jeho individualitu.

Ak máte dieťa posúdené, nemusíte ho hneď do KACP prihlásiť, ak to momentálne nepotrebujete, ale vždy máte túto možnosť.