Autisti Prešov

História

1.1.2023
Vznikne na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky samostatné Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie na Vodárenskej 3 v Prešove. Zároveň zanikne súčasné SCŠPP, ktoré je do 31.12.2022 súčasťou Súkromnej spojenej školy. Táto zmena sa udeje na základe legislatívnych zmien spojených s transformáciou poradenskej siete v SR.

1.9.2017
Vzniká elokované pracovisko na Františkánskom námestí 2 v Prešove, ako súčasť Súkromnej spojenej školy.

1.1.2017
Dochádza k spojeniu všetkých organizačných zložiek školy a jej súčasti (MŠ, ZŠ, PŠ SCŠPP a Súkromný školský klub) do Súkromnej spojenej školy na Vodárenskej 3 v Prešove.

1.9.2015
Vznik Súkromnej praktickej školy na Vodárenskej 3 v Prešove.

12.12.2014
Vznik Centra včasnej intervencie Prešov, ktorého zakladateľmi sú SOCIA a Mgr. Eva Turáková so sídlom na Vodárenskej 3 v Prešove.

3.12.2012
KACP, n.o. sa stáva zriaďovateľom ambulantnej a týždennej pobytovej formy špecializovaného zariadenia pre klientov s autizmom na Vodárenskej 3 v Prešove. Zároveň už Francesco – regionálne autistické centrum neprevádzkuje sociálne služby, tie prevzalo KACP, n.o.

3.9.2012
Vznik špecializovaného zariadenia pre klientov s autizmom s týždennou pobytovou formou na Vodárenskej 3 v Prešove, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Krajské autistické centrum Prešov, n.o. (KACP, n.o).

23.4.2012
Vznik Krajského autistického centra Prešov, n.o., ktorého zakladateľmi sú Prešovský samosprávny kraj a Francesco – regionálne autistické centrum.

1.9.2011
Presťahovanie Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, spolu s jej súčasťami (školský klub detí a SCŠPP) do novej budovy na Vodárenskej 3 v Prešove.
Presúva sa tu aj špecializované zariadenie pre klientov s autizmom.

28.7.2009
Vznik špecializovaného zariadenia pre klientov s autizmom s ambulantnou formou, ktoré prevádzkuje Francesco – regionálne autistické centrum.

1.9.2008
Vznik Súkromného školského klubu detí a Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) na Františkánskom námestí 2 v Prešove ako súčasti Súkromnej špeciálnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom.

1.9.2007
Vznik a otvorenie Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom na Františkánskom námestí 2 v Prešove.

19.3.2007
Vznik občianskeho združenia Francesco – regionálne autistické centrum.

ZMENA ZAČIATKU Inovačného vzdelávania

Z kapacitných dôvodov sa prekladá začiatok Inovačného vzdelávania zo 14.10.2022 na 16.3.2023. Využite možnosť podania prihlášok do konca februára 2023.