Súkromná spojená škola - Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva

SŠCPaP

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

V našom centre sa venujeme psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostike a poradenstvu.

Naším prvoradým cieľom je zistiť, v ktorej oblasti vývinu dieťa potrebuje viac podpory, a hľadať cesty, ako mu pomôcť k čo najlepšiemu rozvoju. Rodičia sa nemusia báť, že ich dieťa nejako „onálepkujeme“. Skôr sa snažíme čo najskôr podchytiť akékoľvek zaostávanie a nasmerovať vývin pozitívnym smerom, pretože ak sa pomoc odkladá, neskôr už často nie je taká účinná.

Pri našej práci sa snažíme vnímať potreby dieťaťa aj jeho rodičov a byť pre nich podporou.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.