Súkromná spojená škola

Projekt Erasmus+

Moja práca je moja budúcnosť

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union in the field of education, training, youth and sport
Key action 2 – Strategic partnerships
Spolufinancované programom Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, Erasmus+
Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá

Period

9/2015 – 8/2017

Trvanie

9/2015 – 8/2017

Project partners

Special Needs Schools from the United Kingdom, Turkey, Croatia, Romania, Poland

Projektoví partneri

Špeciálne školy z Veľkej Británie, Turecka, Chorvátska, Rumunska a Poľska

web

https://myworkismyfuture.eu/sk

Aims of the project

1. To set up a strong partnership among schools from the European Union and Turkey providing primary, secondary and vocational education for learners with special educational needs, specifically with mental handicap, to share examples of best practices, methods, approaches and study programs with special focus on pre-vocational and vocational skills in order to provide higher quality of education, enhance the competencies of students with special educational needs and facilitate their transition to the world of work.
2. To share, compare and analyze curriculum concerning pre-vocational and vocational skills in special education of each country and to share experience with co-operating with local authorities, businesses, potential employers, NGOs in order to support students in transition to the world of work.
3. To reinforce using ICT-based teaching and training.
4. To create a bank of various resources and tools – open educational resource (OER) website for improvement of work skills of children, students and adults with SEN, using new technologies – ICT, tablets, interactive white-boards, alternative augmentative communication, TEACCH approach, visualization and structuralization, video modeling.
5. To develop common methodology of education focused on future preparation for employment starting from early age by supporting self-care skills, through building a positive attitude toward work during following years of education at primary and secondary school, continuing through vocational training and finishing at successful work placement according their abilities.

Ciele projektu

1. Vytvoriť silné partnerstvo medzi školami z EU a Turecka od ZŠ cez SŠ po odborné školy pre žiakov so ŠVVP, konkrétne s MP, aby sme si vzájomne vymenili príklady dobrej praxe týkajúcej sa pred-profesijnej a profesijnej prípravy, vrátane metodík, prístupov a programov, aby sme zabezpečili vyššiu kvalitu vzdelávania a zlepšili kompetencie žiakov so ŠVVP v tejto oblasti a uľahčili ich prechod k pracovnému uplatneniu.
2. Podeliť sa, porovnať a analyzovať vzdelávacie programy týkajúce sa pred-profestijnej a profesijnej prípravy v špeciálnom školstve v každej partnerskej krajine a podeliť sa o získané informácie s miestnymi úradmi, potenciálnymi zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami s cieľom zvýšiť zamestnanosť žiakov so ŠVVP.
3. Posilniť používanie IKT nástrojov vo vzdelávaní a odbornej príprave.
4. Vytvoriť „banku“ pomôcok a nástrojov – otvorený edukačný zdroj – vo forme webovej stránky, ktorá bude slúžiť na zdokonaľovanie pracovných zručností detí, žiakov a dospelých so ŠVVP s využitím nových technológií – tablety, počítače, interaktívne tabule, AAK, TEACCH, vizualizácia a štrukturalizácia, video-modelling.
5. Vytvoriť novú metodiku vyučovania zameranú na prípravu na zamestnanie počnúc od raného veku prostredníctvom podpory sebaobslužných činností, cez budovanie pozitívneho vzťahu k práci počas nasledujúcich rokov na zákadnej a strednej škole (UK, Turecko, Chorvátsko) pokračujúc cez odbornú prípravu až po úspešné pracovné umiestnenie s ohľadom na schopnosti a možnosti jednotlivcov so ŠVVP s mentálnym postihnutím.

Project has been selected in 2018 as “success story” by a panel of experts from the Directorate-General for Education. Yout, Sport and Culture of the European Commission. “Success stories” are finalised projects that have innovative results, creative approach and can be source of inspiration for others.

Projekt bol v roku 2018 vybraný ako “úspešný príbeh” bol vybraný odbornou komisiou Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie. “Úspešné príbehy” sú ukončené projekty, ktoré priniesli inovatívne výsledky, kreatívny prístup a môžu byť inšpiráciou pre ostatných.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.