Francesco - regionálne autistické centrum

Termín: 13.6.2023

Cena: 360 €

Kurz je určený pre pracovníkov v sociálnych službách, školstve, zdravotníctve, ktorí pracujú s deťmi s rizikom PAS v ranom veku a ich rodinami.

Naše tématicky zamerané semináre sú určené pre rodičov detí s autizmom ale aj tých, ktorí s takýmito deťmi pracujú. Termíny seminárov zverejňujeme priebežne.

Aktuálnu ponuku seminárov na tento rok si môžete pozrieť nižšie.

rozsah: 2 hodiny                      lektor: Mgr. Katarína Gromošová

Bezpečný vzťah medzi dieťaťom a rodičom zásadne ovplyvňuje psychický vývin dieťaťa – má vplyv na to, ako sa vyvíja mozog dieťaťa, ovplyvňuje jeho poznávacie schopnosti, sebaobraz a budovanie vzťahov s ďalšími ľuďmi v celom jeho budúcom živote. Ako to vyzerá u dieťaťa s autizmom?

Základné informácie o ranom vývine dieťaťa, o teórii attachmentu a intersubjektivite, a o tom, čo je inak u dieťaťa s autizmom. Výsledky výskumov dokladujúce význam bezpečného vzťahu pre vývin detí s autizmom.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 2 hodiny                      lektor: Mgr. Mária Mojžišová

  • diagnostika PAS na Slovensku
  • diagnostické metódy
  • symptomatológia PAS
  • diferenciálna diagnostika
  • praktické video-ukážky
  • priestor na otázky

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 2 hodiny                      lektorky: Mgr. Lívia Michnovičová, Mgr. Katarína Gromošová

Pre pozitívne ovplyvnenie vývinu dieťaťa s autizmom je kľúčový skorý začiatok intervencie. Najlepšie výsledky sa dosahujú u detí, s ktorými sa začalo pracovať už vo veku okolo 18 mesiacov. Nie je nutné dávať dieťaťu už v tomto veku diagnózu, a ani to nie je vhodné. Ale je dôležité už vtedy vedieť, že niečo nie je v poriadku, a vedieť, ako upraviť prístup k dieťaťu tak, aby sa autistické črty neprehlbovali, ale oslabovali. Rozoberieme si preto, čo nám naznačuje neštandardný vývin v priebehu prvých dvoch rokov života dieťaťa.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 2 hodiny                      lektor: Mgr. Katarína Gromošová

Vysvetlíme si, čo je to autizmus, teórie autizmu, popíšeme si jednotlivé oblasti ťažkostí u detí s poruchou autistického spektra, ako aj špecifiká jednotlivých vývinových období. Budeme sa baviť o tom, že pre pomoc dieťaťu je kľúčová zmena postoja dospelých, ktorí sa okolo dieťaťa nachádzajú.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 2 hodiny                      lektor: špeciálny pedagóg

Príklad dobrej praxe – Sociálne príbehy a zážitkové denníky:  ukážeme si, ako je možné pomocou sociálneho príbehu pripraviť dieťa na novú situáciu, na zmenu v živote, vysvetliť mu už uskutočnenú udalosť, ktorú má dieťa problém spracovať bežným spôsobom (napr.: sťahovanie, zmena školy, dovolenka, narodenie súrodenca, či iná veľká zmena v živote dieťaťa). Sociálny príbeh je možné využiť aj na priblíženie pravidiel v rôznych sociálnych situáciách. Povieme si tiež, prečo robiť deťom Denníky, či Knižky zážitkov. Vysvetlíme  si, ako deťom takéto denníky  pomáhajú pri rozvoji komunikácie a myslenia. Ukážeme si rôzne typy takýchto knižiek.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 3,5 hodiny                   lektor: Mgr. Lívia Michnovičová

Prvá časť  sa venuje všeobecne rozvoju komunikácie a možným problémom pri jej rozvoji u detí s autizmom. Budeme sa venovať najmä predrečovým zručnostiam, ktoré sú pre ďalší rozvoj komunikácie kľúčové. Povieme si o dôležitosti interakcií RODIČ – DIEŤA, o očnom kontakte, striedaní, zdieľaní pozornosti, ukazovaní. Je určený najmä pre rodičov detí, ktoré majú veľké ťažkosti komunikovať so svojím okolím bežným spôsobom.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 3,5 hodiny                   lektor: Mgr. Lívia Michnovičová

Druhá časť  sa venuje najmä porozumeniu reči a vizuálnym stratégiám pre zlepšenie porozumenia reči a orientácie sa dieťaťa v priestore a čase. Povieme si, ako zistiť, či mi dieťa rozumie a čo môžeme urobiť, aby sa porozumenie zlepšilo. Ukážeme si viacero stratégií, ako zlepšiť porozumenie a orientovanie sa v bežnom živote.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 3,5 hodiny                   lektor: Mgr. Lívia Michnovičová

Tretia časť seminára sa venuje produkcii reči, funkciám reči, náhradným komunikačným systémom. Povieme si, prečo je dôležité budovať u nehovoriaceho dieťaťa  komunikačný kanál čo najskôr, aké náhradné komunikačné systémy existujú, ako ich budovať, kombinovať a ako sa prechádzať od náhradného komunikačného systému k hovorenému slovu.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

rozsah: 2 hodiny                      lektor: špeciálny pedagóg

Na seminári si povieme, čo sú pracovné zručnosti (schopnosť a ochota pracovať pod vedením niekoho, práca za stolíkom, samostatná práca a pod.), prečo je dôležité ich rozvíjať a ukážeme si ako na to. Nácvik pracovného správania u detí s PAS môže mať svoje špecifiká. V každom veku je obsahom pracovných zručností niečo iné, osvojenie si základných pracovných návykov je dôležité pre ďalší rozvoj dieťaťa v mnohých oblastiach.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár.

rozsah: 1,5 hodiny                   lektor: špeciálny pedagóg

Zdieľanie príkladu dobrej praxe ako je možné využiť videoscenáre/videomodeling pri učení nových zručností, či už v oblasti rozvoja hry, sociálnych zručností či učenia sa akejkoľvek novej zručnosti.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár.

rozsah: 2 hodiny                     lektorky: Mgr. Katarína Gromošová, Mgr. Lívia Michnovičová

Seminár určený najmä pre rodičov, ktorých zaujíma téma výberu vhodnej MŠ a pripravenosti dieťaťa na vstup do MŠ. Povieme si niečo o možnostiach vzdelávania, o špecifických vzdelávacích potrebách a budeme  spoločne premýšľať o tom, čo dieťa s poruchou autistického spektra potrebuje pre úspešný vstup do bežnej alebo špeciálnej materskej školy. Budeme hľadať spôsoby, ako zistiť, či je dieťa pripravené a ako mu môžeme pomôcť zvládnuť vstup do MŠ.

Ak chcete dostať mailom informáciu o najbližšom termíne seminára, stačí vyplniť nasledujúci formulár

ABA v školách

Začiatok inovačného vzdelávania ABA v školách sa posúva na 20.9.2023. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023. Podmienkou pre spustenie vzdelávania ja naplnenie minimálnej kapacity 70 účastníkov.