Súkromná spojená škola

Vodárenský edukačný model

Čo je Vodárenský edukačný model?

Pod pojmom Vodárenský edukačný model rozumieme súbor prístupov, techník a metodík, využívaný v Súkromnej spojenej škole a ostatných organizáciách združených pod značkou AutistiPrešov ako základný štandard výchovy a vzdelávania detí a žiakov s autizmom.
Bližšie informácie k jednotlivým prístupom nájdete na www.online.autistipresov.sk v časti Prístupy a techniky 

Využívané prístupy, techniky a metodiky:

AAK sa snaží poskytnúť takú formu komunikácie, ktorá sa stane prostriedkom dorozumievania sa v každodennom živote.
Ako najčastejšie formy AAK využívame výmenný obrázkový systém PECS, VOKS a znakovanie.

Je metóda vzdelávania detí s autizmom a príbuznými poruchami komunikácie, ktorá využíva štruktúrované učenie.
Na Slovensku je aj legislatívne ukotvená v štátnom vzdelávacom programe pre deti a žiakov s autizmom.

Sociálne príbehy sú krátke opisy určitej konkrétnej sociálnej situácie, udalosti alebo činnosti, ktoré obsahujú konkrétne informácie o tom, čo v danej konkrétnej situácii možno očakávať a prečo.

Videomodeling obsahuje inštruktážne videá alebo videonávody, ktoré deťom pomáhajú pri orientácii v konkrétne danej úlohe a jej úspešnom zvládnutí.

Globálne, vizuálne a sociálne čítanie predstavuje rôzne metódy a prístupy pri učení čítania v závislosti od individuálnych osobitostí dieťaťa.

Zážitkové denníky obsahujú denník, diár, zošit alebo knihu s fotografiami alebo obrázkami dieťaťa a činností a aktivít, ktoré absolvovalo.

Intenzívna interakcia je špeciálna vzdelávacia metóda výučby základov komunikácie.
Využíva sa pri práci s deťmi s ťažkým mentálnym znevýhodnením a autizmom.

Aplikovaná behaviorálna analýza je metóda, ktorá vychádza z vedeckých poznatkov o tom, ako je správanie ovplyvňované prostredím. Vodárenský edukačný model využíva viaceré jej prvky.

Patria tu: canisterapia, hipoterapia, muzikoterapia, snoezelen, senzorická stimulácia, bilaterálna integrácia, skupinové komunikačné terapie, individuálne komunikačné terapie…

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.