Včasná intervencia (CVI Prešov)

Medzinárodná konferencia

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu

VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS

spojenú s predstavením jedinečnej mobilnej aplikácie ASDetect, ktorá pomáha rodičom všimnúť si prvé príznaky autizmu u ich malých detí a čo najskôr začať proces diagnostiky a intervencií.

Program konferencie

Na konferencii vystúpia odborníci zo Slovenska aj Čiech, ktorí sa venujú diagnostike autizmu alebo včasným intervenciám.
Podrobný program si môžete pozrieť TU.

Ponúkame ochutnávku z bohatého programu konferencie:

 • Diagnostický turizmus pri poruchách autistického spektra. Ako sa odlišuje prax od klinicky odporúčaných postupov v ČR. Ako a prečo zlepšiť diagnostický proces.
  Mnohé deti a dospievajúci s autizmom bývajú diagnostikovaní neskoro aj keď rodičia, pediatri alebo pedagogickí pracovníci majú podozrenie na autizmus a štúdie ukazujú na potrebu včasnej diagnózy. Cesta dospievajúcich a dospelých k správnej diagnóze je ešte ťažšia. Stále sa stretávame s názorom, že autizmus je módna diagnóza. V prednáške PhDr. Kateřiny Thorovej, Ph.D., (NAUTIS, z.ú Praha) sa zoznámime s najčastejšími nesprávnymi názormi týkajúcimi sa diagnostického procesu porúch autistického spektra, ktoré sa objavujú v klinickej praxi alebo sa vyučujú, napriek tomu, že sú v rozpore s klinickými odporúčanými postupmi či aktuálnymi výzkumnými poznatkami.
 • Špecifiká aplikovanej behaviorálnej analýzy pri práci s deťmi s PAS.
  Ako naozaj vyzerá terapia podľa princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy? Aké sú prvé ciele a zásady, ktorými sa inštruktor riadi? Akým spôsobom sa dieťa učí, ako sa rieši problémové správanie? V čom sú najväčšie odlišnosti od ostatných intervencií a prečo je to tak? Vysvetlenie princípov práce s deťmi s PAS podľa aplikovanej behaviorálnej analýzy je predmetom prednášky behaviorálnej analytičky Mgr. Zuzany Hollej, BCBA (ABA centrum Bratislava).
 • Špecifiká logopedickej diagnostiky a terapie u detí s podozrením na PAS. 
  Príspevok PhDr. Dany Buntovej, Ph.D. klinickej logopedičky (Centrum detskej reči Trnava) sa bude venovať úlohe logopéda v oblasti skríningu, diagnostiky a terapie u detí s podozrením PAS. Priblíži čím môže logopéd prispieť v oblasti skríningu a diagnostiky PAS, aké sú dostupné skríningové a diagnostické logopedické nástroje. Poslucháč sa dozvie, čo možno očakávať od logopedickej intervencie u detí s podozrením na PAS a u detí s PAS a pokúsi sa načrtnúť hranice pôsobnosti logopedickej intervencie v kontexte multidisciplinárneho prístupu. Osobitná časť príspevku sa bude venovať možnostiam logopedickej diagnostiky a terapie detí s PAS u ktorých je narušenie jazykových schopností v podobnom obraze ako u vývinovej jazykovej poruchy, vývinovej verbálnej dyspraxie a fonologických porúch, ktoré si vyžadujú komplexný prístup s využitím kombinácie viacerých metód vhodných pre deti s PAS a VJP.
 • Neuralgické dopravné uzly v ceste dieťaťa s PAS a jeho rodiny za koordinovanou prierezovou starostlivosťou. Potrebujeme v legislatíve kruhový objazd?
  Odborníci sa zhodujú, že v ceste dieťaťa s PAS je nevyhnutný multidisciplinárny prístup. Už prvý kontakt (diagnostický proces) vyžaduje podľa štandardného diagnosticko-terapeutického postupu spoluprácu lekára, psychológa, logopéda a špeciálneho pedagóga, ideálne doplnenú o čo najskoršiu vývinovú stimuláciu dieťaťa u liečebného pedagóga alebo v CVI.  Predpokladá sa koordinácia zariadení v troch rôznych rezortoch, avšak funguje ich spolupráca optimálne?  Mgr. Lucia Melicherčíková (MZ SR) v tomto príspevku pomenuje najčastejšie problémy, ktoré spomaľujú až zastavujú cestu dieťaťa a jeho rodiny za koordinovanou a na seba nadväzujúcou  starostlivosťou.  A položíme si otázku, či preto, aby sme sa posunuli dopredu, potrebujeme spoluprácu zariadení v rôznych rezortoch vyriešiť aj legislatívne.
 • Podpora detí s PAS v ranom veku – možnosti a perspektívy.V posledných rokov došlo v zahraničí aj na Slovensku k zavedeniu plošného skreeningu PAS. Aj diagnostika PAS je u nás v súčasnosti už dostupnejšia a prebieha v ranejšom veku dieťaťa. Veľa rodičov však stojí pred rozhodnutím, čo po diagnostike. Rodičia a odborníci poskytujúci starostlivosť deťom s PAS sú často zahltení veľkým množstvom informácií od odborníkov aj zo sociálnych sietí, v ktorých je ťažké sa zorientovať. Príspevok Mgr. Zuzany Maštenovej, BCBA (VIA ABA, Košice, Zvolen) sa preto zamieria na súčasné možnosti podpory detí s PAS v ranom veku a perspektívy, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k skvalitneniu starostlivosti o deti s PAS. Predstaví stručný a jednoduchý postup a prehľad, ktorý môže rodičom a ďalším poskytovateľom starostlivosti pomôcť pri voľbe vhodnej podpory dieťaťa s PAS.
 • Program O.T.A. pre batoľatá s PAS. Intervencia vedená rodičmi bez priamej práce terapeuta s dieťaťom, koučing rodičov formou 10 dvojhodinových stretnutí počas dvoch rokov.
  Vo vstupe PhDr. Romany Straussovej, Ph.D., (Centrum Terapie Autismu, Praha, ČR) sa dozviete o dvojročnom intervenčnom programe O.T.A., ktorý je ojedinelým prístupom k intervencii u batoliat s PAS. Na rozdiel od ostatných programov využívaných na terapiu detí s touto poruchou nie je derivovaný z ABA a nevyužíva behaviorálne techniky s výnimkou nácviku reakcie na meno a kývanie na súhlas. Pracuje s dieťaťom ako s novorodeným a čaká na samovoľný nástup kľúčových vývojových zručností v poradí zodpovedajúcom intaktnému vývoju batoľaťa. Zameriava sa na podporu rodičovských kompetencí formou koučingu a pri vylúčení akejkoľvek priamej práce terapeuta s dieťaťom.
  V rokoch 2019 – 2022 byla v ČR vykonaná jedna z najrozsiahlejších výskumných štúdií hodnotiaca efektivitu terapeutického programu u batoliat s PAS a to bez vylúčenia detí s komorbídnymi poruchami.
 • Včasná intervencia a metóda O.T.A. v praxi.
  Príbeh o malom chlapcovi s diagnózou PAS (stredne ťažké príznaky), o jeho vzostupoch a pádoch, ale aj o nádeji, ktorú sa podarilo premeniť na obrovský úspech vďaka včasnému rozpoznaniu problému a terapii metódou O.T.A., o ktorý sa s vami podelia PhDr. Ivana Forejtar a Ing. Miloš Forejtar (rodičia dieťaťa s autizmom). 
Termín

17.2.2023 (piatok)
od 9.00 hod. do 17.10 hod.

Miesto

veľká zasadačka Mestský úrad Poprad
Námestie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad

Prihlasovanie

Prihlasovanie na konferenciu bolo ukončené.

Účastnícky poplatok

60 €/osoba *

* v prípade viacerých osôb z jednej organizácie: 2 osoby 50 €/osoba, 3 a viac osôb 40 €/osoba
   študenti 30 €/osoba

Doplňujúce informácie

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté celodenné občerstvenie.
Po skončení konferencie získa každý účastník osvedčenie o účasti.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu:
Projekt 
Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥.