Súkromná spojená škola

Projekt Erasmus+ Posilnenie kvalifikovanosti učiteľov – cesta k zvýšeniu kvality vzdelávania

Realizátor projektu

Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov

Trvanie projektu

12/2019 – 11/2021

Opis projektu

V priebehu projektu budú mať zamestnanci organizácie možnosť zúčastniť sa hospitácií (job-shadowing) alebo štruktúrovaných kurzov u akreditovaných organizácií v zahraniční. Zameranie kurzov a hospitácií vychádza z potrieb organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania detí a žiakov s autizmom. V rámci projektu sa plánuje viac  ako 20 mobilít v organizáciách:

  • Pyramid Educational Consultants (Veľká Británia),
  • Autism Indentendent UK (Veľká Británia),
  • NAUTIS – Národní ústav pro autismus (ČR)
  • Centrum Terapie Autismu (ČR)
  • Centrum sociálnych služeb Tloskov (ČR)
  • SPIN, z.s. – asociace pro videotrening interakcí v ČR
Ciele projektu
  • Posilniť diagnostické zručnosti.
  • Posilniť oblasť rozvoja komunikácie a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom.
  • Posilniť oblasť práce s náročnými klientmi s autizmom.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na našom FB.

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom začne vo februári 2024. PRIHLÁSIŤ SA môžete do niektorého z piatich tematických programov do DO KONCA DECEMBRA 2023.