Projekty

Erasmus+ One fo(u)r all – all fo(u)r one

One fo(u)r all – all fo(u)r one

Jeden za všetkých, všetci za jedného

je projekt podporovaný programom EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Je zameraný na outdoorové aktivity, ktorých sa zúčastnia žiaci a pedagógovia zo štyroch európskych špeciálnych základných škôl a spoločne, počas štyroch týždňov v štyroch ročných obdobiach, budú spoznávať a zažívať rôzne spôsoby outdoorového vzdelávania.

Bežné špeciálne vyučovacie metódy budú kombinované s neformálnymi metódami  vzdelávania v prírode s dôrazom na „hands-on prístup“ (aktívne praktické učenie).

Projektoví partneri : Heinrich-Kielhorn-Schule (Hameln, Nemecko), Súkromná spojená škola (Prešov, Slovensko), Catcote Academy (Hartlepool, England), Kuano Jono Laužiko mokykla (Kaunas, Litva)

Trvanie projektu : 11/2017 – 9/2019

Ciele projektu :

 • zvyšovať sebavedomie žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom úspešného zvládania outdoorových aktivít
 • socializácia žiakov zo špeciálnych škôl cez realizáciu outdoorových aktivít na verejných priestranstvách
 • získavanie nových akademických, sociálnych a komunikačných zručností prostredníctvom zážitkového učenia v prírode a spolupráce s ostatnými účastníkmi na aktivitách
 • zvyšovanie úrovne motorických schopností, fyzickej zdatnosti, schopností myslenia a riešenia problémových situácií účasťou na outdoorových športových aktivitách ako je lezenie na skalách, pešie túry, kanoistika, plachtenie a lyžovanie
 • zvyšovanie povedomia o iných európskych krajinách a kultúrach
 • rozšíriť vedomosti, zručnosti a skúsenosti pedagógov v oblasti plánovania a prípravy projektov zameraných na outdoorové aktivity v rôznych prírodných podmienkach
 • na základe vlastných skúseností s outdoorovými športovými aktivitami, vzájomnou diskusiou s európskými kolegami a pomocou IKT vytvoriť metodiku outdoorového vzdelávania pre žiakov s mentálnym a telesným postihom

Mobility so žiakmi :

Počas trvania projektu sa uskutočnia štyri vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity so žiakmi v každej z európskych partnerských krajín :

Stretnutia učiteľov (TPM) :

 1. nadnárodné projektové stretnutie v Hamelne, Nemecko
 2. nadnárodné projektové stretnutie v Hartlepoole, UK
 3. nadnárodné projektové stretnutie v Prešove, Slovensko
 4. nadnárodné projektové stretnutie v Kaunase, Litva

Ďalšie informácie o projekte sú na portáli eTwinning a webovej stránke projektu : one-for-all-all-for-one7.webnode.com

Hore