Pedagogickí zamestnanci

Cieľom kontinuálneho vzdelávania je odborne pripraviť špeciálnych pedagógov, vychovávateľov na prácu s deťmi s autizmom v materských a základných školách, v triedach pre žiakov s autizmom v rámci špeciálnych základných škôl a základných škôl pre žiakov s autizmom. Pedagogickí zamestnanci získajú základné vedomosti z problematiky autizmu, osvoja si špecifický pohľad a postoj k výchove a vzdelávaniu detí s autizmom, ktorý plne rešpektuje ich silné a slabé stránky, osvoja si terapeutické prístupy využívané pri práci so žiakom s autizmom na Slovensku a  v zahraničí, zorientujú sa v obsahu vzdelávania pre žiakov s autizmom v MŠ a ZŠ, naučia sa pracovať s pedagogickou dokumentáciou, vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorého súčasťou je aj individuálny vzdelávací plán a pracovať s rodinou dieťaťa s autizmom.